Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management – MPM), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
   • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και η ανάπτυξη στελεχών ικανών: (α) να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας συμβάλλοντας στην βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα, (β) να συνδράμουν στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
   • Η επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα μάνατζμεντ, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα.

   Η κεντρική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς γιασυνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτή τη φιλοσοφία οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρηματικά παίγνια (business games), προσομοιώσεις κ.ά.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/2020

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη  «Δημόσια Διοίκηση – Master in Public Management MPM».

   Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

   Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 6ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020, θα είναι 40. Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 31/7/2020, Τετάρτη 26/8/2020, Παρασκευή 18/09/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1.   Έντυπη αίτηση.

   2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   3.   Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

   4.   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

   5.   Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

   6.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

   7.  Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

   8.  Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο.

   Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύνανται να προσκομισθούν έως και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Είναι εφικτή η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα. Έφη Κεσσοπούλου, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected]. Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα γίνεται τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή από 16:00 έως 18:00.

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο.

   Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis) εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του.

   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων.

   Μαθήματα Α’ Εξαμήνου:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
   Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα
   Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Διοικητικό Δίκαιο
   Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα – Προϋπολογισμός και Δημόσιο Λογιστικό

   Μαθήματα Β’ Εξαμήνου:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση
   Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
   Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Φορολογική διοίκηση και ελεγκτική στο δημόσιο τομέα
   Διαχείριση έργων και προγραμμάτων
   Εισαγωγή Καινοτομιών και Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση
   Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email