Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δημιουργήσει μία δεξαμενή αποφοίτων, οι οποίοι να αξιοποιούνται εργασιακά από τον Δημόσιο Τομέα ή και να κατευθύνονται προς αυτόν ερευνητικά, ως προς τα αντικείμενα του δημοσίου μάνατζμεντ και της θεσμικής διάστασης του Δημόσιου Τομέα. Επίσης να δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι διαμορφωμένο και ακαδημαϊκά, δηλαδή το υλικό για τη σύνθεση του αντικειμένου του δημόσιου μάνατζμεντ και της θεσμικής συγκρότησης του Δημόσιου Τομέα. Βασική επιδίωξη είναι η απόκτηση και η δυνατότητα εφαρμογής σοβαρών διοικητικών και θεσμικών γνώσεων, από ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν εργασιακά και επιστημονικά – ερευνητικά με το Δημόσιο Τομέα, και προέρχονται από το ίδιο ή και από άλλα ειδικά επιστημονικά αντικείμενα και πεδία.

   Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

   • Η παραγωγή υψηλού επιπέδου στελεχών και λειτουργών, που  θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων, από αυτόν, υπηρεσιών, στη βάση και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες.
   • Η δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών προοπτικών και ο εφοδιασμός με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αυτών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα οι οποίοι θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

   • Γνωρίζουν την οργανωτική δομή των πάσης φύσης οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα και τους κανόνες και τις αρχές με βάση τους οποίους ρυθμίζονται, καθώς και να συνδέουν ισόρροπα και αρμονικά την οργανωτική και θεσμική διάσταση.
   • Αξιοποιούν ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πεδίο της Διοίκησης του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σύμφωνο με την ιδιομορφία των Δημοσίων Οργανώσεων (New Public Management).
   • Χρησιμοποιούν τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και λήψης αποφάσεων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα, της τεχνολογίας.
   • Διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών του Δημόσιου Τομέα, ώστε να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες και μεθόδους Οικονομικής Οργάνωσης και Διαχείρισης, καθώς και επαρκή γνώση της Δημόσιας Οικονομικής.
   • Αναφέρονται στην ευρωπαϊκή διάσταση: στις δυνατότητες που παρέχει η συμμετοχή στην Ε.Ε. και η εφαρμογή των κανόνων, των αρχών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίσης, τα αφορώντα στην ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση.
   • Διακρίνουν από οργανωτική και θεσμική άποψη, αφενός μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αφετέρου οργανώσεων που βασίζονται σε θεσμικά πρότυπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικοοικονομική οργάνωση, δηλαδή ιδίως τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν δημόσιο σκοπό.
   • Συγκρίνουν θεσμούς, που εφαρμόζονται από Εθνικές Διοικήσεις άλλων προηγμένων χωρών και να αντλούν υποδείγματα για εφαρμογή, μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους.
   • Διακρίνουν τις κατηγορίες και τα είδη των εργασιακών σχέσεων που απαντώνται στον Δημόσιο Τομέα που είναι προϋπόθεση του από οποιαδήποτε θέση χειρισμού τους
   • Χρησιμοποιούν τις ποσοτικές μεθόδους και τη στατιστική για τη λήψη αποφάσεων.
   • Αξιοποιούν τα διδάγματα του αντικειμένου της οργανωσιακής συμπεριφοράς, καθώς και της ιδιαίτερης ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα.
   • Εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας για την προβολή του έργου του Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
   • Χρησιμοποιούν τα πρότυπα ποιότητας που είναι καθιερωμένα, αναλόγως αν πρόκειται για αγαθά ή υπηρεσίες.
   • Αξιολογούν τα αποτελέσματα, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης, των επιλεγόμενων δράσεων στη βάση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας και χωρίς παραμέληση της υπηρέτησης της ανάγκης εφαρμογής της αρχής της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.
   • Επιλέγουν την εφαρμογή κατάλληλης, κατά περίπτωση, στρατηγικής, με εφαρμογή των ενδεικνυόμενων στρατηγικών μεθόδων.
   • Διοικούν αποτελεσματικά και με την συνδρομή όρων και προϋποθέσεων ποιότητας οποιαδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης έργα.
   • Συνθέτουν μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας μεταρρυθμιστικά σχέδια για την αλλαγή μικρών ή ευρύτερων τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.
   • Συγκροτούν, συνδέοντας πολλά μερικότερα στοιχεία, σε γενικότερης εμβέλειας και σύνθεσης διαδικασίες, δηλαδή στη διαμόρφωση γενικότερων πολιτικών σε επιμέρους ζητήματα.
   • Συνδέουν και συνθέτουν δημιουργικά και γόνιμα την αποτελεσματικότητα με το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια ωφέλεια, κατά την άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής και δράσης.
   • Συνολικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν την αναγκαία γνωστική υποδομή για την οργάνωση αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του, καθώς και ιδίως για την ανταπόκρισή τους στις επαγγελματικές απαιτήσεις που τους επιβάλλονται, σε ένα περιβάλλον σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο. Με τα ουσιαστικά προσόντα που θα αποκτήσουν θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες στη περιοχή του Δημόσιου Τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» και προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, πενήντα (50) θέσεις εισακτέων, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2020.

   Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (ΦΕΚ, Β’, αρ. 3484/21-08-2018) και λειτουργεί βάσει του Ν.4485/2017).

   Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master, στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ».

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο ταχυδρομικά από Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 έως και Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 στη Διεύθυνση :

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»
   Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 – 122 44 Αιγάλεω

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr).
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου Αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 500 λέξεις)
   6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που μπορεί να αντικαθίσταται από βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο, με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (υπόδειγμα :διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr) – (προαιρετικά).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
   9. Αντίγραφα άλλων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
   10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

   Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

   Ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

   Ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται σε πενήντα(50), κατά τα ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ οριζόμενα.

   Οι όροι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα προβλέπονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ, Β’, αρ.4703/22-10-2018).

   Τα τέλη εγγραφής ανέρχονται στο ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (€3000), για το σύνολο του Προγράμματος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα), το οποίο θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

   Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020, θα διεξάγονται Παρασκευή 15.30-21.30 και Σάββατο 09.00-15.00.
   Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 2 (Π. Ράλλη και Θηβών 250).

   Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» στα τηλέφωνα: 210-5381259, 6947-201626, email: [email protected].

  • Πρόγραμμα μαθημάτων

   Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες), του δευτέρου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και του τρίτου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Το Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

   Τα μαθήματα και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες ορίζονται ως ακολούθως:

   α) Παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και  δυο (2) για το τρίτο εξάμηνο.

   β) Επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα.

   γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο, με σύνολο τριάντα (15) πιστωτικές μονάδες.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

   ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος ΜαθήματοςΤύποςΏρες/ ΕβδομάδαECTS
   Εισαγωγή στη Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων – Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Δημόσιου ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Στατιστικές Μέθοδοι & Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:30
   B΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διοικητικό Δίκαιο & ΘεσμοίYποχρεωτικό37.5
   Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα – Δημόσια ΟικονομικήYποχρεωτικό37.5
   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Πληροφοριακά Συστήματα και Επικοινωνία στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Διοίκηση Έργου στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:30
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Οργανωσιακή Συμπεριφορά – Δεοντολογία & Ηθική στο Δημόσιο ΤομέαYποχρεωτικό37.5
   Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο – Ευρωπαϊκή & Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και ΠολιτικέςYποχρεωτικό37.5
   Διπλωματική ΕργασίαYποχρεωτικό15
   Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (-ECTS):90

   Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email