Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.300€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

   α. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων των Επιστημών της Αγωγής στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων, μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

   β. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους.

   γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ  και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Άσκησης για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή
   β) Ειδική Φυσική Αγωγή

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Αριθμός Εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 34 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   Με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., θα ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί καθώς και η κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση. Επιπρόσθετα παρομοίως θα ορίζονται οι κατηγορίες πτυχιούχων και τα σχετικά ποσοστά συνολικά και κατά ειδίκευση.

   Ως υπεράριθμοι εισάγονται τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

   Στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» γίνονται δεκτοί:

   – Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   – Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

   Προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής

   Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

   Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:
   α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.).
   β) Μία (1) συστατική επιστολή.
   Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ).
   γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

   Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

   Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

   1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια). Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «2».
   2. Βαθμός πτυχίου με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (Μέγιστο 30 μόρια).
   πχ α) πτυχίο ΤΕΦΑΑ που συνοδεύεται από Δίπλωμα κύριας ειδικότητας στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», β) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, κλπ
   Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «3». (Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής).

   3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή σύντομα άρθρα (short papers) σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια).
   Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε δημοσίευση, με 3 μόρια το σύντομο άρθρο (short paper) και με 1 μόριο η κάθε ανακοίνωση.
   4. Συμμετοχή σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (εκπαιδευτικό ή ερευνητικό) (10 μόρια).
   5. Διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 10 μόρια, 5 μόρια για κάθε έτος).
   6. Παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιείται σε Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα και εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (5 μόρια) (Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής).
   7. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (5 μόρια).

   Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

   Τέλη Φοίτησης

   Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.300 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

   Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  •  

   Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ), σε Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) και Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και ανάλογα με τη ειδίκευση που παρακολουθούν:

   α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα ειδίκευσης (ΜΕ) και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

   β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) και να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ* και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

   Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ υλοποιείται σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Συνεκπαίδευση) στη Γενική Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

    Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετάσεων είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάποια από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθημάτων να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email