Δημιουργική Γραφή

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.200
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής. Κι αυτό γιατί η διδασκαλία της Δ.Γ. πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Οι φοιτητές του αποκτούν θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά
   1. Αίτηση/Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20 Ιουνίου έως και 29 Σεπτεμβρίου 2019 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/dim-grafi/form.php
   Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.

   2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   4. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2 ή ανώτερο, μιας ξένης γλώσσας – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας.
   5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

   Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:
   Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Δεύτερο πτυχίο
   Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
   Συγγραφική δραστηριότητα (εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές), δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
   Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα
   Βραβεία, διακρίσεις
   Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κ.λπ.
   Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ.
   Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
   Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.

   Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της
   Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίμηση σε cd.
   II. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
   i. Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
   ii. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης, ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για προφορική συνέντευξη.
   iii. Η συνέντευξη (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται στην τρίτη φάση από ειδική επιτροπή. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης προκύπτουν από το βιογραφικό του υποψηφίου και την προφορική συνέντευξή του. Η τρίτη αυτή φάση δύναται να διενεργηθεί είτε με διά ζώσης συναντήσεις των υποψηφίων (στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2019.
   ΙΙI. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
   Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. από 1 έως 5, καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως και 29 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
   ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»
   Πάρκο Αγίου Δημητρίου
   τ.κ. 50131 Κοζάνη
   (υπόψη κου Ευριπίδη Τσατσιάδη)
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06-09-2018), στην ιστοσελίδα http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (αρμόδιος κ.
   Ευριπίδης Τσατσιάδης, ώρες συνεργασίας 07:00-15:00, τηλ.: 24610-56259 και email: [email protected]).
   Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό [email protected]
   Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της
   προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν
   εγκαίρως στην ιστοσελίδα http://www.nured.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας  δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

   O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
   Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
   Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ

  • Α. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή

   Α’ εξάμηνο
   Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής  10ECTS
   Εργαστήρια Πεζού Λόγου – Μικρή φόρμα  10ECTS
   Εργαστήρια Ποιητικού Λόγου  10ECTS

   Β’ εξάμηνο
   Εργαστήρια Πεζού Λόγου – Μεγάλη φόρμα  10ECTS
   Εργαστήρια Στιχουργικής  10ECTS
   Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας  10ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βιβλιολογία – Επιμέλεια Λογοτεχνικού Κειμένου  10ECTS
   Θεατρική Γραφή  10ECTS
   Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Γραφή  10ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία 30ECTS

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

   Β. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

   Α’ εξάμηνο
   Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου Ι στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Εργαστήρια Παραγωγής Ποιητικού Λόγου στην Εκπαίδευση  10ECTS

   Β’ εξάμηνο

   Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου ΙΙ στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Εργαστήρια Παραγωγής Στιχουργικής στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση  10ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βιβλιολογία και Γλώσσα στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Θεατρική Γραφή στην Εκπαίδευση  10ECTS
   Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Γραφή στην Εκπαίδευση 10ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία 30ECTS

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

   Γ. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή

   Α’ εξάμηνο
   Θεωρία Κινηματογραφικής Γραφής  10ECTS
   Από το σενάριο στην οθόνη  10ECTS
   Εργαστήριο Σεναρίου – Σενάριο ταινίας μικρού μήκους 10ECTS

   Β’ εξάμηνο
   Θεωρία Τηλεοπτικής Γραφής  10ECTS
   Θεωρία και Πράξη του Σεναρίου Διασκευής  10ECTS
   Εργαστήριο Σεναρίου – Εργαστήριο τηλεοπτικής σειράς  10ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Θεωρία Αφήγησης  10ECTS
   Νέες αφηγηματικές φόρμες  10ECTS
   Εργαστήριο Σεναρίου – Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους  10ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία 30ECTS

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email