Δημιουργική Γραφή

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Περιεχόμενο

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή

   προσέγγιση τους. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, καθώς και δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα-σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, το πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» δύναται να συνεισφέρει τα μέγιστα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα κάθε ατόμου. Το πρόγραμμα τίθεται στο επίκεντρο της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

   Σκοπός του προγράμματος είναι -με την ολοκλήρωση των σπουδών τους- οι απόφοιτοι του προγράμματος να έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους συνδέουν με την εκπαίδευση, τις ποικίλες εκδοχές του δημιουργικού λόγου και τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς.

   Οι στόχοι του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

   [i] Επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων, που προσανατολίζονται στον χώρο της Δημιουργικής Γραφής (όχι μόνο λογοτεχνικής, αλλά και ευρύτερα επαγγελματικής), καθώς και της Εκπαίδευσης, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση στους αποφοίτους του προγράμματος και διευκολύνοντας τους στη μελλοντική

   αναζήτηση εργασίας.

   [ii] Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής).

   [iii] Ενισχύεται η διεπιστημονικότητα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό επίπεδο.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο θεωρίας και επεξεργασίας της δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στον κλάδο επιλογής τους, αλλά και δεξιότητες που θα τους

   καθιστούν ικανούς να ασχοληθούν με διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, αλλά και τη συστηματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Τέλος, θα είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια ή ακαδημαϊκές εργασίες, αλλά και να πειραματιστούν με την παραγωγή δικών τους λογοτεχνικών, θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικών σεναρίων.

    

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing) που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα (90) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
   2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
   3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90), τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

   Το Δ.Μ.Σ. παρέχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης ή της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.

   Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την οικονομική διαχείρισή του η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   Προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ-Διάρκεια Σπουδών

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο. Πέραν αυτών των χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα παράτασης φοίτησης.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, ενώ ορισμένες ώρες διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων (masterclasses) δυνητικά μπορεί να παρέχονται στην αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική.

   Τα μαθήματα θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης ή και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, ένα (1) στη Φλώρινα και ένα (1) στην Αθήνα ή και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

   Δίδακτρα

   Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.200 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. και οι λοιπές με την έναρξη των εξαμήνων (Β’, Γ’ και Δ’) σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 35, παρ. 2, του Ν.4485/2017).

   Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06- 09-2018).

   Υποβολή υποψηφιότητας

   Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

   1. Αίτηση στο σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/dim-grafi/form.php?action=new
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   5. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2 ή ανώτερο, μιας ξένης γλώσσας – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας.
   6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

   Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

   • Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   • Δεύτερο πτυχίο
   • Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
   • Συγγραφική δραστηριότητα (εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές), δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
   • Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα
   • Βραβεία, διακρίσεις
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κ.λπ.
   • Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ.
   • Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
   • Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο της εργασίας κατά προτίμηση σε cd.

   Β. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

   Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. από 2 έως 6, καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 10 Ιουλίου, στη διεύθυνση [email protected]

   Οι υποψήφιοι/ες θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» Μπακόλα και Σιαλβέρα (αίθουσα 108) τ.κ. 50132 Κοζάνη (υπόψη κου Ευριπίδη Τσατσιάδη)

   Γ. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

   i. Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
   ii. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης, ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για προφορική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
   iii. Η συνέντευξη (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται στην τρίτη φάση από ειδική επιτροπή. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης προκύπτουν από το βιογραφικό του υποψηφίου και την προφορική συνέντευξή του. Η τρίτη αυτή φάση θα διενεργηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06-09-2018), στην ιστοσελίδα http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (αρμόδιος κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, ώρες συνεργασίας 07:00-15:00, τηλ.: 24610-56259 και email: [email protected]).

   Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό [email protected].

   Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα http://www.nured.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

  • Η Διάρθρωση του προγράμματος

   1o ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. ΔΓΡ 50 Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή Υ¹ (10)
   2. ΔΓΡ 51 Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος – 20ος αιώνας) Υ (10)
   3. ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος – 21ος αιώνας) Υ (10)

   2o ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος Υ (10)
   2. ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές Υ (10)
   3. ΔΓΡ 55 Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I Υ (10)

   3o ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. ΔΓΡ 60 Θεατρική Γραφή Ε (10)
   2. ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Ε² (10)
   3. ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (Μ.Μ.Ε., διαφήμιση) Ε (10)
   4. ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση  Ε (10)

   4o ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. ΔΓΡ 64  Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ Υ (10)
   2. ΔΓΡ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΕ³ (20)

   ή

   2. ΔΓΡ66 Πρακτική Άσκηση ΥΕ (20)

   ¹ Υ= Υποχρεωτική
   ² Ε= Επιλογής
   ³ ΥΕ= Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτική

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

   Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε και δεύτερη Θ.Ε. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Θ.Ε. ΔΓΡ 51 και ΔΓΡ 52.

   Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, μπορείτε να επιλέξετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων. Συνιστάται ιδιαιτέρως ο γόνιμος συνδυασμός θεωρητικών Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων με την εμπειρία «δημιουργικής γραφής» στα εργαστήρια της ΔΓΡ55. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Θ.Ε. ΔΓΡ50 θα πρέπει να την δηλώσετε υποχρεωτικά στο Β’ εξάμηνο.

   Στο τρίτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να επιλέξετε όποια ΘΕ επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχόμενων Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων. Δεδομένου ότι οι  ΘΕ που προσφέρονται στο 3ο εξάμηνο είναι Θ.Ε. επιλογής μπορείτε να επιλέξετε 3 από τις 4. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη ΔΓΡ 50 θα πρέπει υποχρεωτικά να τη δηλώσετε στο 3ο εξάμηνο.

   Στο τέταρτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να δηλώσετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από τα προηγούμενα εξάμηνα και τη Θ.Ε. ΔΓΡ 64 του 4ου εξαμήνου. Όμως, για να δηλώσετε τη ΔΓΡ 64 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 55.

   Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ή για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

   Προσοχή: στο όριο επιλογής των τριών (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο που δηλώνονται, δεν προσμετρούνται οι Θ.Ε. στις οποίες οι φοιτητές επανεγγράφονται έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής για εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS.

   Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή εξέταση δέκα (10) Θ.Ε., την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

   Μέθοδος διδασκαλίας:  εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Δημιουργική Γραφή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email