Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα».

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Επικοινωνίας και Πολύπλοκων Συστημάτων.

   Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το ΔΠΜΣ-ΔΠ, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα:

   • 29-06-2020 ως 30-09-2020, ώρα 23:59 – Υποβολή Αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών Υποψηφίων
   • 05-10-2020 – Ειδοποίηση των Επιλεγέντων Υποψηφίων για Συνέντευξη με email είτε τηλέφωνο
   • 06-10-2020 (από 11:00 ως 17:00) – Συνεντεύξεις Επιλεγέντων Υποψηφίων Γραφείο του κ. Ι. Αντωνίου
    Σχολή Θετικών Επιστημών, Νέο Κτίριο, Δυτική Πτέρυγα, 3ος όροφος, Γραφείο 6
   • 08-10-2020 – Ανακοίνωση Εισαγομένων και Επιλαχόντων
   • 12-10-2020 ως 25-06-2021 – Μαθήματα
   • 28-06-2021 ως 09-07-2021 – Ορισμός επιβλέποντα/πουσα και θέματος  διπλωματικής εργασίας
   • 07-02-2022 ως 11-02-2022 – Παρουσιασεις Διπλωματικων Εργασιων
   • 11-02-2022 – Περας Σπουδων

   Το Πρόγραμμα Μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους περιγράφονται σε αντίστοιχα Αρχεία στον Ιστοχώρο του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ (http://cosynet.auth.gr).

   Στο ΔΠΜΣ-ΔΠ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αιτησεις γινονται δεκτες και από τελειοφοιτους που αναμενεται να ορκιστουν μετα το περας της Εξεταστικης περιοδου του Σεπτεμβριου 2020. Ο τρόπος επιλογής αναφέρεται στον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ-ΔΠ.

   Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση (διατίθεται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΔΠ http://cosynet.auth.gr) με τα Δικαιολογητικά:

   1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο ΔΠΜΣ.
   6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
   7. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   8. Δύο Συστατικές Επιστολές.

   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην κ. Ω. Ντινιτσούδη στη διεύθυνση ([email protected], ). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν προσωπικά ώστε τα δικαιολογητικά να φτάσουν εγκαίρως στον κ. Ω. Ντινιτσούδη πριν τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες. Αιτήσεις που θα παραληφθούν αργότερα από τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

   Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία :

   • στην ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr
   • στην κ. Ω. Ντινιτσούδη (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Β΄ όροφος (γραφείο 215), κτιρίου ΝΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310991370,  email [email protected]
  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται 90 ECTS που αντιστοιχούν
   σε 60 ECTS κατανεμημένα σε μαθήματα και 30 ECTS στημεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διδάσκονται σε δυο εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
   οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:

   • σε παρακολούθηση μαθημάτων (180 ώρες διδασκαλίας) που θασυμπληρώνουν τα 60 ECTS,
   • σε συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και γ) σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

   Η παρακολούθησητων μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.
   Τα τρία πρώτα μαθήματα (Δ1, Δ2, Δ3) διδάσκονται στο α’ εξάμηνο και είναι υποχρεωτικά καθότι αποτελούν τη μαθηματική και υπολογιστική βάση των πολύπλοκων
   συστημάτων και δικτύων. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο β’ εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν τρία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα μελλοντικά
   επαγγελματικά σχέδιά τους.
   Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική. Η
   ΕΔΕ, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να αποφασίσει τη συγγραφή της σε άλλη γλώσσα.

   Οι διδακτικές σημειώσεις και οι Διπλωματικές Εργασίες θα συντάσσονται στα Αγγλικά με περίληψη στα Ελληνικά είτε στα Ελληνικά με περίληψη στα Αγγλικά.
   Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα 10
   • Στατιστική Ανάλυση Δικτύων 10
   • Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:
   (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

   • Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα 10
   • Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα 10
   • Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα 10
   • Ανάλυση και Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης 10
   • Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων 10
   • Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων 10
   • Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής 10
   • Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού 10
   • Ειδικά Θέματα Κοινωνικο-οικονομικών Δικτύων 10
   • Κβαντική Πληροφορία και Επεξεργασία 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
    Σύνολο ECTS ΔΠΜΣ 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email