Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και στην απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα επιστημονικά πεδία του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εμπορικού Δικαίου εν γένει και του Εργατικού Δικαίου. Eιδικότερα, αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας στα εν λόγω επιστημονικά πεδία, στην υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην προσέλκυση φοιτητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και από χώρες της αλλοδαπής.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο», με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές Ειδικεύσεις:

   α) Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αφερεγγυότητας,
   β) Οικονομικό Δίκαιο,
   γ) Εργατικό Δίκαιο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 270/15.7.2020 και 271/28.7.2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών ή αναγνωρισμένων Νομικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα ανά Ειδίκευση (Εταιρικού Δικαίου και Δικαίου Αφερεγγυότητας, Οικονομικού Δικαίου και Εργατικού Δικαίου) καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Ι. Αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και έως 9 δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς εξετάσεις.

   ΙI. Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε τρία μαθήματα ανάλογα με την Ειδίκευση:
   1) Ειδίκευση Εταιρικού Δικαίου και Δικαίου Αφερεγγυότητας : (α) στο μάθημα των Εμπορικών Εταιριών, (β) στο μάθημα του Πτωχευτικού Δικαίου και (γ) κατ’ επιλογή (i) στο μάθημα του Δικαίου του Ανταγωνισμού ή (ii) στo μάθημα του Δικαίου Προστασίας του καταναλωτή ή (ii) στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο.
   2) Ειδίκευση Οικονομικού Δικαίου : (α) στο μάθημα του Δικαίου του Ανταγωνισμού, (β) στο μάθημα του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή και (γ) κατ’ επιλογή, (i) στο μάθημα του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών ή (ii) στο Πτωχευτικό Δίκαιο ή (iii) στο Ατομικό Eργατικό Δίκαιο.
   3) Ειδίκευση Εργατικού Δικαίου : (α) στο μάθημα του Ατομικού Εργατικού Δικαίου, (β) στο μάθημα του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και (γ) κατ’ επιλογή (i) στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών ή (ii) στο Πτωχευτικό Δίκαιο ή (iii) στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

   ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   i) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   iii) Αντίγραφο πτυχίου,
   iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
   ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), επικυρωμένο αντίγραφο και
   vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως εντός του μηνός Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων). Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου ορισθεί διαφορετικά.

   Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους την ειδίκευση που επιλέγουν, καθώς και το μάθημα επιλογής στο οποίο θα εξεταστούν.

   Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.

   Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 1/9/2020 έως και 15/9/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
   ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
   ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
   v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Γενικές επισημάνσεις:

   -Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

   -Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039898, 39897, 39862).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση του επιβλέποντος τη διπλωματική εργασία και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενη από περίληψη του περιεχομένου της και στην Ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων και των προσφερόμενων διαλέξεων και σεμιναρίων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Εταιρικό δίκαιο – Αφερεγγυότητα Ι 10
   • Δίκαιο Ανταγωνισμού – Διανοητική Ιδιοκτησία 10
   • Εργατικό Δίκαιο Ι 10

   Β΄ Εξάμηνο

   • Εταιρικό δίκαιο – Αφερεγγυότητα ΙΙ 10
   • Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων 10
   • Εργατικό Δίκαιο ΙΙ 10

   Γ΄ Εξάμηνο 

   •  Εργατικό Δίκαιο ΙΙΙ 10
   • Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου της Επιχείρησης Ι 10
   • Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου της Επιχείρησης ΙΙ 10

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email