Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική- MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Δίκαιο της Ενέργειας, τα Οικονομικά και την Ενεργειακή Πολιτική, τη Γεωστρατηγική, καθώς επίσης και στην εν γένει ρυθμιστική παρέμβαση στον τομέα της Ενέργειας στο σύνολό του.

   Έμφαση θα δοθεί στους νομικούς, οικονομικούς, γεωπολιτικούς, επιχειρηματικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις λύσεις που δίδονται πολιτικά, νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Ενεργειακό Χώρο, αναφορικά με τις πηγές και τις υποδομές της Ενέργειας, τις διεθνείς ενεργειακές συναλλαγές, τη διακίνηση και την αποθήκευση της Ενέργειας, τα νομικά, εμπορικά – επιχειρηματικά, κανονιστικά, γεωπολιτικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στον  τομέα της ενέργειας, με σκοπό την ολόπλευρη διεπιστημονική προσέγγιση των ενεργειακών υποθέσεων.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες, Ρυθμιστικές Αρχές και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, που ασχολούνται με όλο το φάσμα των ενεργειακών θεμάτων.
   • Η κατανόηση και προσέγγιση των θεμάτων, που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας, των ενεργειακών συναλλαγών, των γεωστρατηγικών και περιβαλλοντικών τους προεκτάσεων και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν.
   • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με ρυθμιστικό πλαίσιο αυτών.
   • Η εμβάθυνση σε διακρατικές, Ευρωπαϊκές και συγκριτικές όψεις του ενεργειακού τομέα, που σχετίζονται με θέματα εμπορίου, εταιριών, διεθνών συναλλαγών, δικαίου, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

   The IHU “Master of Science in Energy Law, Business, Regulation and Policy” has as its objective the provision of postgraduate level studies, specialization and experience in Energy Law, Βusiness, Energy Policy, and Geostrategy, as well as the general regulatory intervention in the area of the energy sector as a whole. It offers a highly flexible qualification suitable for a wide range of career opportunities in many sectors.

   Emphasis is given to legal, economic, geopolitical, business and environmental problems which arise and the political, legal and legislative solutions offered in the greater European and International Energy sector, in relation to Energy sources and infrastructure, international energy transactions, transportation and storage of Energy, the legal, commercial – business, regulatory, geopolitical, economic and financial issues and the resolution of disputes which arise in the energy sector, for the purpose of a holistic, all-around inter-disciplinary approach to energy issues, business and markets.

   The basic aims of this MSc are the following:

   • The acquisition of specialized knowledge for a successful career in national and international organizations, energy businesses and companies, law offices and firms, Regulatory Authorities, and public sector services and organizations, which deal with the whole range of energy issues.
   • The understanding of issues which arise in the contemporary international environment of energy procurement, energy transactions, and their geostrategic and environmental ramifications as well as the rapid and successful resolution of relevant disputes.
   • The in-depth study of issues pertaining to the formulation of energy policy and design on a national, European and international level, as well as within their regulatory context.
   • The extensive cognition of transnational, European and comparative aspects of the energy sector which relate to issues of commerce, businesses, international exchanges, law, economy, finance and ADR.

   This programme is designed for University graduates of Law & Political Sciences, Economics, Business Studies & Engineering, with a strong motivation to pursue a career in energy related domains.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου του 2020
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807529/526 και 2310 807564, email: [email protected]).

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679) Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • The MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (full-time mode) is a 16-month programme taught over three terms. Lectures take place on weekends, twice or three times a month. It is also available in part-time mode over 26 months for those who cannot commit to a full-time programme either due to work commitments or other reasons.

   Teaching of courses can either take place in a classroom (requiring students’ and teachers’ physical presence) or/and through distance learning (without students’ and teachers’ physical presence) as defined by current relevant legislation.

   In order to be awarded the MSc degree, students must complete a total of 90 credits. This involves taking: Nine core courses (54 credits), two elective courses (6 credits), Master’s Dissertation (30 credits).

   FULL – TIME MODE:
   During the first term, all students are required to follow five (5) mandatory core courses. During the second term, all students follow a further four (4) core courses and two (2) elective courses. Finally, during the third term, work is dedicated exclusively to the Master’s dissertation.

   PART – TIME MODE:
   The first year includes three teaching periods during which five (5) core courses and one (1) elective course are offered. The second year students are taught over three teaching periods the remaining four (4) core courses and one (1) more elective course. During the second year there is a fourth period in which the Dissertation should be completed.

   Core Courses

   Elective Courses

   The Dissertation

   By the end of the series of taught courses, students choose a dissertation topic relevant to the courses of the MSc programme. The topic is chosen by the student with input and advice from a faculty member, who acts as the supervisor, working closely with the student. The dissertation is an individual paper of original scientific work, which upon completion is submitted for examination and approval by a three-member committee chaired by the student’s supervisor.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email