Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εξειδικευμένη και σε βάθος περαιτέρω εκπαίδευση των πτυχιούχων νομικών, και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου της διαιτησίας και του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών  και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   (α) Δίκαιο της Διαιτησίας,
   (β) Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην με αριθ. 270/15.7.2020 συνεδριάσή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. . «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων:
   Ι. α. Ειδίκευση Δικαίου της Διαιτησίας : 30
   Ι. β. Ειδίκευση Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου :20
   Ι. γ. Δικαστικοί Λειτουργοί : 5 ανά ειδίκευση, πέραν του ανωτέρω καθορισθέντος αριθμού.

   IΙ. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει χωρίς εξετάσεις, βάσει του υποβαλλομένου φακέλου υποψηφιότητας. Τα κριτήρια επιλογής και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους, είναι τα εξής:
   α)Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση επί 20 μόρια.
   β) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου Νομικής επί 10 μόρια.
   γ) Τυχόν ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις του υποψηφίου μοριοδοτείται από 0 έως 50 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
   δ) Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται από 0 έως 30 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
   ε) Επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής, ως απαραίτητη προϋπόθεση. Η επάρκεια της γνώσης κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. στ) Γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με 5 μόρια η καθεμία, με ανώτατο όριο τα 10 μόρια.
   ζ) Τυχόν συστατικές επιστολές από 0 – 20 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
   η) Τυχόν κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών μοριοδοτείται από 10 έως 40 μόρια και από 50-100 μόρια, αντίστοιχα, κατά την κρίση της Επιτροπής.

   Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   3) Αντίγραφο πτυχίου,
   4) Αναλυτική Βαθμολογία,
   5) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,), (επικυρωμένο αντίγραφο),
   6) Προαιρετικά τυχόν συστατικές επιστολές,
   7) Προαιρετικά τυχόν δημοσιεύσεις, καθώς και στοιχεία σχετικά με τυχόν ερευνητικό έργο του υποψηφίου
   8) Προαιρετικά στοιχεία σχετικά με επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και
   9) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Η ειδίκευση που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι θα δηλωθεί στο έντυπο της αίτησής τους.

   Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.

   Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 1/9/2020 έως και 13/9/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
   ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
   ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
   v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Γενικές επισημάνσεις:

   -Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

   – Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή διδάκτρων, το ποσό των οποίων ανέρχεται στα 2000 € για πλήρη κύκλο σπουδών και το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α΄ ταυτόχρονα με την εγγραφή και η β΄ με την έναρξη του β΄ εξαμήνου.

   -Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.253139898, 39897, 39876).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60.

   Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τρία κύρια μαθήματα και ένα εκ των δευτερευόντων μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών και ένα κύριο μάθημα και δύο εκ των δευτερευόντων μαθημάτων παράλληλα με τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά ειδίκευση ως εξής:

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
   (Επιλέγονται τα τρία κύρια μαθήματα και ένα εκ των δευτερευόντων επιστημονικών αντικειμένων)

   • Η διαιτητική συμφωνία στην εσωτερική και διεθνή διαιτησία 6 ECTS
   • Η διαιτητική διαδικασία στην εσωτερική και διεθνή διαιτησία 8 ECTS
   • Ο έλεγχος της διαιτητικής απόφασης από τα κρατικά δικαστήρια 6 ECTS(Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
   • Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία 10 ECTS
   • Ειδικά ζητήματα από την προβληματική του τρίτου στην διαιτητική δίκη 10 ECTS
   • Ειδικά ζητήματα της διαιτητικής διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 10 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και συγγράφεται παράλληλα η Μ.Δ.Ε.)

   • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων 4 ECTS(Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
   • Ειδικά ζητήματα από την προβληματική του εφαρμοστέου δικαίου στην διεθνή εμπορική διαιτησία 4 ECTS
   • Ειδικά ζητήματα από την διεξαγωγή παράλληλων δικών που αφορούν στην διαιτησία 4 ECTS
   • Ειδικά ζητήματα από τη διαιτητική επίλυση διεθνών επενδυτικών διαφορών 4 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
   (Επιλέγονται τα τρία κύρια μαθήματα και ένα εκ των δευτερευόντων επιστημονικών αντικειμένων)

   • Γενικές Αρχές και μεθοδολογία του Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου 8 ECTS
   • Καν 1215/2012 (Βρυξέλλες Ι) 6 ECTS
   • Καν 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) 6 ECTS(Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
   • Καν 1393/2007 Διεθνείς επιδόσεις 10 ECTS
   • Καν Ρώμη ΙΙ και Ρώμη ΙΙΙ 10 ECTS
   • Καν 1896/2006 Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής 10 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και συγγράφεται παράλληλα η Μ.Δ.Ε.)

   • Καν 805/2004 για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό τίτλο 4 ECTS
   • Καν 1206/2001 για την απόδειξη 4 ECTS
   • Καν 861/2007 για τις μικροδιαφορές 4 ECTS(Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
   • Καν 1346/2000 (πτώχευση) 4 ECTS
   • Καν 655/2014 Διαδικασία Ευρωπαϊκής Δέσμευσης Λογαριασμού 4 ECTS
   • Καν 650/2012 Διεθνής δικαιοδοσία στην Κληρονομική διαδοχή 4 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email