Δίκαιο και Οικονομία (Master in Law and Economics)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics» , έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις καθώς και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των απαιτήσεων του σύγχρονου ανταγωνιστικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

   Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι:

   1. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στο σύγχρονο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η επιστημονική θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία του δικαίου και της οικονομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα σύγχρονα στελέχη στο χώρο του νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου διεπιστημονικές νομικές και οικονομικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
   2. Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία για την ερμηνεία του δικαίου και των διαφόρων μορφών του (τραπεζικό, φορολογικό, δημοσιονομικό, ναυτιλιακό, εμπορικό, επενδυτικό, δίκαιο ανταγωνισμού). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για νομικούς και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο δίκαιο ή την οικονομία, χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του δικαίου και της οικονομίας εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και εννοιών που επιτρέπουν τον αποτελεσματικό συγκερασμό της νομικής και οικονομικής επιστήμης.
   3. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα οικονομικά και νομικά ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει σε νομικούς την οικονομική σκέψη και προσέγγιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία του νομικού πλαισίου λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών.

   Τέλος, στόχος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», είναι να προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στα στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για διεπιστημονικές μελέτες του δικαίου και της οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων του διαφορετικού νομικού πλαισίου, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγγελματική καριέρα στο δίκαιο ή την οικονομία και θέλουν να απασχοληθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και εν γένει τον οικονομικό ή νομικό κλάδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 τη Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

   Στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και 10/07/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και ηλεκτρονικά ή/και ταχυδρομικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ηλεκτρονικά.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ.
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.
   8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
   9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
   10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

   Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται σε φωτοτυπία εις διπλούν.
   Τo υπ’ αριθμόν 6 δικαιολογητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο.

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

   Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:
   Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Τηλ: 210-414 2113, 2309.

   Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr https://mle.unipi.gr/ στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα αλλά και μέσω email : [email protected] , [email protected].

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 4 μαθήματα επιλογής, πέραν των δύο μαθημάτων επιλογής γ΄ εξαμήνου, τα οποία ισοδυναμούν με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Προκαταρκτικά Μαθήματα

   • Εισαγωγή στα Οικονομικά/ Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
   • Εισαγωγή στα Οικονομικά/ Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
   • Ατέλειες Μηχανισμού Αγοράς

   Α’ Εξάμηνο

   • Το οικονομικό σύστημα – Οικονομικά και Δίκαιο της Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους – Economic System – Economics and Regulatory Policy Law
   • Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου
   • Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Competition Policy and Competition Law
   • Οικονομική και Δίκαιο των Επιχειρήσεων – Economic and Business Law

   Β’ Εξάμηνο

   • Οικονομική και Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Economics and Law of Intellectual Property
   • Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο – Fiscal Policy and Financial – Tax Law
   • Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο – International Business and International Economic Law
   • Τραπεζική Πολιτική και Τραπεζικό Δίκαιο – Banking Policy and Banking Law

   Γ’ Εξάμηνο

   • Μάθημα Επιλογής
   • Μάθημα Επιλογής
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά τέσσερα επιπλέον μαθήματα επιλογής

   Μαθήματα Επιλογής

   • Δίκαιο και Πολιτική των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων – Law and Policy of Mergers and Acquisitions
   • Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου
   • Λειτουργία και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
   • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
   • Οικονομική Θεωρία και Δίκαιο Συμβάσεων – Economic Theory and Contract Law
   • Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
   • Πραγματικές Μελέτες Περιπτώσεων Ανταγωνισμού σε Δικτυακές Αγορές
   • Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Financial Crime and Financial Criminal Law
   • Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας και Ναυτικό Δίκαιο
   • Οικονομικό και Νομικό Πλαίσιο στον Χώρο της Υγείας – Economic and Legal Framework in the Field of Health

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Δίκαιο και Οικονομία (Master in Law and Economics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email