Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο – Σκοπός

   Το Π.Μ.Σ στην Οθωμανική Ιστορία αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και στην προσφορά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, μέσω της διαμόρφωσης ερευνητών της οθωμανικής ιστορίας, γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται και στον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξέταση της ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπορεί να καλύψει και άλλες περιόδους της τουρκικής ιστορίας.

   Στόχος
   του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αποβλέπει στην κατάρτιση ερευνητών ικανών να επιδοθούν στη μελέτη, κριτική αξιολόγηση και επιστημονική αξιοποίηση των οθωμανικών ιστορικών πηγών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, διδάσκονται στο πλαίσιο του προγράμματος η οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία, καθώς και η σύγχρονη τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020.

   Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας. 

   H υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, αναρτώντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ως αρχεία τύπου pdf· μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου: 2ΜΒ· συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων: 20ΜΒ), και να την οριστικοποιήσουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας. 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά, πέραν της αίτησης συμμετοχής:

   1) πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών,
   2) πιστοποιητικό σπουδών με 
   αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου,
   3) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   4) πιστοποιητικά γνώσης ξένων 
   γλωσσών (ελάχιστη απαίτηση: επίπεδο Β2 στην αγγλική),
   5) γραπτή ερευνητική 
   πρόταση περ. 2-3 σελίδων για ένα θέμα οθωμανικής ιστορίας με σαφή έκθεση και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος και της μεθοδολογίας για την πραγμάτευσή του, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική προηγούμενη έρευνα, και παραθέτοντας ενδεικτική βιβλιογραφία,
   6) πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) 
   σεμιναριακή εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών,
   7) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο 
   επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου,
   8) 
   οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ο υποψήφιος κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του. 

   Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των τίτλων όσων υποψηφίων γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες των δικαιολογητικών. 

   Επιπλέον οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας και της προσωπικότητάς τους να αποστείλουν συστατικές επιστολές για εκείνους από την ιδρυματική διεύθυνση email τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

   Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία στο Ρέθυμνο είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, από την επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. 

   Αίτηση για εισαγωγή στο Πρόγραμμα επιτρέπεται να καταθέσουν πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 

   Οι υποψήφιοι των οποίων το πτυχίο προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία. Εφόσον όμως γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προσκομίσουν πριν από το πέρας των σπουδών τους αναγνώριση του πτυχίου τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να τους απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7, του ν.4485/2017. Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτανθούν στις ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου κατοικίας τους σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λήψη βίζας και άδειας παραμονής για τις σπουδές τους. 

   Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα ορίζεται σε δέκα (10). 

   Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εισαγωγής θα ανακοινωθεί ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα

   Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. ΑναστασίαΑ’ εξάμηνο  Τζανουδάκη, τηλ. 2831077379, email [email protected], και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr/metaptychiakes-spoydes/programmata-metaptychiakon-spoydon/diidrymatiko-programma-metaptychiakon-spoydon-stin-othomaniki-istoria/

  • Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει κατά τον διετή κύκλο σπουδών εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS ως εξής:

   α) Υποχρεούται να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια. Τα τέσσερα (4) από αυτά πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας και το ένα (1) στα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας ή της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Κάθε ένα από τα σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS (π.μ.). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια.

   β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς α) τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και β) τέσσερα (4) μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας (ένα μάθημα της κατηγορίας (α) και ένα μάθημα της κατηγορίας (β) ανά εξάμηνο σπουδών). Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα διδάσκεται τρεις τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και σύγχρονης τουρκικής γλώσσας αντιστοιχεί σε τρεις (3) πιστωτικές μονάδες ECTS και ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει είκοσι τέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Φοιτητές των οποίων μητρική γλώσσα είναι η τουρκική απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και στη θέση τους υποχρεούνται να συντάξουν βιβλιογραφική άσκηση που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   γ) Υποχρεούται να συντάξει και να υποστηρίξει δημοσίως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η προετοιμασία, η συγγραφή και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Α’ εξάμηνο

   Β’ εξάμηνο

   Γ’ εξάμηνο

   Δ’ εξάμηνο

   Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email