Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση – International Accounting, Auditing and Financial Management

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν καριέρα στο ευρύτερο περιβάλλον της λογιστικής και χρηματοοικονομικής με τις απεριόριστες ευκαιρίες καριέρας, και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη. Το αντικείμενο αποτελεί μια από
   τις ελκυστικότερες επιλογές σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές μεθόδους.

   Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους ζητούν στελέχη με ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιά γνώση και αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους φοιτητές:

   • Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών ικανοτήτων.
   • Βαθιά γνώση λογιστικών, ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
   • Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων.
   • Κατανόηση διεθνών θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής κάτω από ένα πολύ-πολιτισμικό πρίσμα.
   • Ένα πτυχίο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής.
   • Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους χώρους που θα είναι ελκυστικοί στους φοιτητές.

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)».

   Χρονική Διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.


   The Programme
   The International Hellenic University’s MSc in International Accounting, Auditing & Financial μManagement has been developed by experts with experience in international accounting, auditing, and finance in both academia and industry. The MSc combines accounting and auditing knowledge with expertise in finance, which helps students gain the necessary knowledge of the international accounting and finance environment.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέργιος Λεβέντης, Διευθυντής του Προγράμματος. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

   Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Το Π.Μ.Σ. «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management) έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Το περιβάλλον της λογιστικής και ελεγκτικής με τις απεριόριστες ευκαιρίες καριέρας και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη, είναι μια από τις ελκυστικότερες επιλογές για μεταπτυχιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές και λογιστικές μεθόδους.

   Επιπλέον, οι γνώσεις της λογιστικής και ελεγκτικής συνδυάζονται με αυτές της χρηματοοικονομικής επιστήμης ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις λειτουργίας του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις ζητούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διεθνούς λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις και βαθιά γνώση και αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου του 2020
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807526/529, email: [email protected])

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • The Core Courses

   • Accounting and Financial Analysis
   • Auditing
   • Accountability, Governance and Regulation
   • Management Accounting
   • Taxation
   • Foundations of Finance
   • Corporate Finance
   • Quantitative Methods

   The Elective Courses

   • Credit Analysis for Bank Loan Decision Making
   • Advanced taxation
   • Mergers and Acquisitions
   • Advanced Company Valuation
   • Corporate Governance
   • Behavioural Finance
   • Entrepreneurship
   • Advanced Auditing
   • Transfer Pricing
   • Accounting Fraud Examination
   • Ethics in Accounting
   • Financial Regulation
   • Cost Planning and Analysis for Competitive Advantage

   The Dissertation

   As part of the MScs programme students work on a 5-month project on a subject related to their academic interests and career aspirations.

   The Master’s dissertation provides a good opportunity to apply theory and concepts learned in their courses to a real-world business environment.

   Students submit an individual 10,000 – word project using different types of datasets, as well as the writing of case studies and reports often based on summer internships.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email