Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/ Mediation) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, στο Τραπεζικό Δίκαιο και στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης των Διαφορών (Διαιτησία/Διαμεσολάβηση).

   Σκοπός είναι οι φοιτητές που θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποκτούν γνώσεις, πρακτική προσέγγιση και κατανόηση των θεμάτων που άπτονται στο πεδίο του Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, του Τραπεζικού Δικαίου, καθώς και του πεδίου των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών, με επικέντρωση στη Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση. Έμφαση θα δοθεί στους νομικούς και οικονομικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο αναφορικά με τις διεθνείς συναλλαγές, τα εμπορικά, τραπεζικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά νομικά ζητήματα, την εναλλακτική επίλυση διαφορών και το νομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων των εμπορικών εταιρειών/εταιρικών σχημάτων.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυμούν να διευρύνουν την κατάρτιση τους στην κατεύθυνση «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/ Mediation), σε νομικούς – δικηγόρους που απασχολούνται ως νομικοί σύμβουλοι εταιρειών και επιχειρήσεων, που διοικούν ή συμμετέχουν σε δικηγορικές εταιρίες και εταιρικά σχήματα, που συνεργάζονται ή απασχολούνται σε εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.α.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   • Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα διεθνικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, καθώς και με μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
   • Η κατανόηση και προσέγγιση των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της λειτουργίας των εταιρειών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διασυνοριακών συναλλαγών, των χρηματοοικονομικών θεσμών και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν
   • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών, των διεθνών συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως επίσης και με την εν γένει οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης.
   • Η κατανόηση των δυνατοτήτων των εταιρειών για αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, για εξαγορές και συγχωνεύσεις υπό το πρίσμα του δικαίου.
   • Η σύνδεση του δικαίου με την επιχειρηματικότητα και η δυνατότητα θεώρησης των ζητημάτων της επιχείρησης από νομική σκοπιά.
   • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με την επιλογή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφόρων, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες.
   • Η εμβάθυνση σε διακρατικές, ευρωπαϊκές και συγκριτικές όψεις του δικαίου, που σχετίζεται με θέματα εμπορίου, εταιρειών, διεθνών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation).

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

    

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/ Mediation) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου του 2020
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807529/526 και 2310 807564, email: [email protected]).

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • LM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation (full-time mode) is taught over three academic terms. Lectures take place on weekends. The LLM is also available in part-time mode for those who cannot commit to a full-time programme either due to work commitments or other reasons. The duration of studies for part-time students duplicates.

   In order to be awarded the LLM degree, students must complete a total of 90 credits. This involves taking: Eleven core courses (54 credits), two elective courses (6 credits), Master’s Dissertation (30 credits).

   FULL – TIME MODE:
   During the first term, all students are required to follow six (6) core courses. During the second term, all students follow a further five (5) core courses and two (2) elective courses. Finally, during the third term, work is dedicated exclusively to the Master’s dissertation.

   PART – TIME MODE:
   The first year includes three teaching periods during which six (6) core courses and one (1) elective course are offered. The second year students are taught over three teaching periods the remaining five (5) core courses and one (1) more elective course. During the second year there is a fourth period in which the Dissertation should be completed.


   The Core Cources


   The Elective Courses


   The Dissertation

   By the end of the series of taught courses, students choose a dissertation topic relevant to the courses of the LLM programme. The topic is chosen by the student with input and advice from a faculty member, who acts as the supervisor, working closely with the student. The dissertation is an individual paper of original scientific work, which upon completion is submitted for examination and approval by a three-member committee chaired by the student’s supervisor.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email