Διεθνείς Σπουδές (Master’s in International Studies)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των σύγχρονων διεθνών και ευρωπαϊκών φαινομένων στην πολιτική και την οικονομία και των εξελίξεων στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Προσεγγίζουμε συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πολιτική για να καλλιεργήσουμε την αναλυτική και κριτική ικανότητα των φοιτητών και τη δυνατότητά τους να βρίσκουν και να προωθούν ολοκληρωμένες λύσεις.

   Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του ένατου  κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master’ s) στις εξής κατευθύνσεις:

   1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία

   2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021 ορίζεται σε είκοσι (20) ανά ειδίκευση, συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

   Ανάλογα με των αριθμό φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

   Τα δίδακτρα ορίζονται στα 4.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος ΔΕΣ (κατά τις ώρες 10:30-14:30) ή ηλεκτρονικά μέσω email στο email της Γραμματείας ([email protected]), το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση ( παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ ή την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση του ΠΜΣ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.A.T.A.Π.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ ή την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου).
   6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α’/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.
   7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
   9. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

   Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την διαδικασία της αξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν   να επισκεφθούν τη σελίδα του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://international.uom.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310891507, e-mail [email protected] (Πληροφορίες ώρες 10.30 – 14.30)

  •  

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις:

   Α) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία

   Β) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

   Εξάμηνο Α

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
   • Θεωρία Πολέμου
   • Μεγάλες Δυνάμεις και Διεθνή Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή, Αφρική, Ειρηνικός)

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 1 από τα 3)

   • Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί
   • Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα
   • Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Άμυνα

   Εξάμηνο B

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων
   • Στρατηγική Ανάλυση

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 2 από τα 4)

   • Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
   • Εφαρμοσμένη Στατιστική
   • Δίκαιο Πολέμου

   Εξάμηνο Γ

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο πεδίο μαθημάτων του Μεταπτυχιακού

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

   Εξάμηνο Α

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
   • Πολιτικό Σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 2 από τα 4)

   • Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί
   • Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα
   • Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα

   Εξάμηνο B

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη
   • Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

   Μαθήματα επιλογής (επιλογή 2 από τα 4)

   • Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων
   • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
   • Εθνικό Κράτος και Παγκοσμιοποίηση

   Εξάμηνο Γ

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο πεδίο μαθημάτων του Μεταπτυχιακού

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email