Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα” – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”.

   To ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων στις ακόλουθες ειδικότητες:

   • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
   • Εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης.
   • Στελέχη των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
   • Στελέχη των Υπουργείων/Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οργανισμών
   • Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού
   • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
   • Ερευνητές και εργαζόμενοι σε ερευνητικά κέντρα.
   • Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ΜΚΟ.
   • Στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.).
   • Αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφοι σχετικά με τα αντικείμενα.
   • Σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

   Σκοπός

   • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους.
   • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και της εκπαίδευσης των πολιτών.
   • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.
   • Η εξοικείωση με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.
   • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και υποβολή διεθνών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

   Τέλος, το ΠΜΣ είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια υψηλού επιπέδου επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα.

   Προκήρυξη 6ου κύκλου Σπουδών ΠΜΣ

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» απευθύνεται
   α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
   β) σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης
   γ) σε στελέχη Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
   δ) σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού
   ε) σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
   στ) σε ερευνητές και εργαζόμενους σε ερευνητικά κέντρα,
   ζ) σε εργαζόμενους Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μ.Κ.Ο.
   η) σε στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.)
   θ) σε αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφων σχετικά με τα αντικείμενα και
   ι) σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

   Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι:
   Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους, η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

   → Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   ● Με την από 12-03-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσεται ο 5 ος κύκλος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα».

   Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιουνίου 2020 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:

   1) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.
   2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ή και εργοδότες σε έντυπα που χορηγούνται από την Γραμματεία ή τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
   3) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
   4) Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής (Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Υπουργείου Παιδείας B2 ή TΟΕFL ή ΙELTS). Η πιστοποιημένη γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών σε ανώτερο επίπεδο θα εκτιμάται ιδιαιτέρως.
   5) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
   6) Βιογραφικό Σημείωμα
   7) Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται με αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίζουν και αντίγραφα των με αριθμό 1,3,4,6,7 δικαιολογητικών.

   Μετά παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων, και αυτοί που θα πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη. Καταβάλλονται τέλη φοίτησης 4500 € σε τέσσερις δόσεις. Σε ορισμένους σπουδαστές χορηγούνται υποτροφίες με βάση την επίδοσή τους.

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά ([email protected]) και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ
   Μ.Π.Σ. «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»
   Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς (Γραφείο 109, 1ος Όροφος)
   Υπόψη κας Kων. Μανιάτη

  • Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες.

   Μαθήματα Κορμού

   Α΄ Εξάμηνο

   • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές
   • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό
   • Μεθοδολογία της Έρευνας
   • Επιλογής
   • Επιλογής

   Β’ Εξάμηνο

   • Διεθνείς θεσμοί και παγκόσμια διακυβέρνηση
   • Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
   • Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα και την Καινοτομία
   • Επιλογής
   • Επιλογής

   Μαθήματα Επιλογής

   (2 σε κάθε εξάμηνο)

   • Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα
   • Ένοπλες συγκρούσεις και εκπαίδευση
   • Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Μετανάστευση και πολιτικές ένταξης
   • Σύγκριση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων
   • Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα
   • Πολιτικές για την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία
   • Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα
   • Θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης
   • Διοίκηση, Στρατηγική και Ηγεσία στην Εκπαίδευση
   • Εκπαίδευση, τέχνη, πολιτισμός και πολιτιστική διπλωματία
   • Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: ο ευρωπαϊκός χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Συνεργασίες
   • Ψηφιακή μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση
   • Η διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email