Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές στοχεύει:

   • Να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει υψηλού κύρους στελέχη επιστημονικά άρτια καταρτισμένα να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του  σύγχρονου διεθνοποιημένου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
   • Να προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές κυρίως με οικονομικό ή νομικό επιστημονικό υπόβαθρο να ενισχύσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησής τους αποκτώντας την αναγκαία επιστημονική γνώση και τεχνική κατάρτιση για το  σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
   • Να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών και νομικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ.
   • Να ενισχύσει τη ικανότητα των σπουδαστών  να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, των εθνικών οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
   • Να μεταδώσει στους σπουδαστές τους τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις των οικονομικών με έμφαση στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά σε συνδυασμό με μια διεπιστημονική κατάρτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ανάλυσης και επίλυσης οικονομικών προβλημάτων τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο εθνικού οικονομικού σχεδιασμού.
   • Να ενισχύσει και να τονώσει την ικανότητα των σπουδαστών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό / γνωσιακό υπόβαθρο που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα διεθνών οικονομικών, διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

   Στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τις εξειδικεύσεις:

   Α. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics]
   Β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law and Economics] 

   Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

   Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
   Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες. 

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ 5533Β/11-12-2018] και του Ν.4485/2017. 

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

   ➢ 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2020
   ➢ 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2020

   ➢ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-08-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr 

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
   3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
   5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

   Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη. 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]
   2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
   4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου.]
   5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

   * Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, [email protected]

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απαιτείται:

   • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα.
   • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.
   • Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

   Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων του ΠΜΣ, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία θα καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

   Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email