Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» και
   παρέχεται η δυνατότητα λήψης μιας εκ των ακολούθων ειδικεύσεων:

   α) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και

   γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

   Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 164/7-7-2020) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3647/τ.Β ́/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1986/τ.Β ́/31-5-2019, ΦΕΚ τροποποίησης αποφάσεων Συγκλήτου ΑΠΘ: 2944/τ.Β ́/16-7-2019), που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο στις εξής ειδικεύσεις: 1. «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και 3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. 

   Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://international.law.auth.gr 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», και παρέχεται η δυνατότητα λήψης μιας εκ των ακολούθων ειδικεύσεων : α) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε καθένα από τα Α ́ και Β ́ εξάμηνα προσφέρονται οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων ο κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει τέσσερα (4) σε κάθε εξάμηνο. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

   Κάθε προσφερόμενο μάθημα εντάσσεται σε μια ή περισσότερες ειδικεύσεις. Εφόσον ο φοιτητής επιλέξει τουλάχιστο τέσσερα (4) συνολικά μαθήματα που ανήκουν σε μια ειδίκευση, στα οποία περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα κάθε ειδίκευσης, και εκπονήσει τη διπλωματική εργασία του σε συναφές αντικείμενο, λαμβάνει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών» στη συγκεκριμένη ειδίκευση. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). 

   Για τη λήψη ειδίκευσης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα: «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνταγματικές αρχές» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων: α) Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, β) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί, γ) Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ε) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, στ) Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ζ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

   Για τη λήψη ειδίκευσης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Επίλυση διεθνών διαφορών» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων: α) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί β) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις, γ) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, δ) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις, ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου και στ) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. 

   Για τη λήψη ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων: α) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί, β) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις, γ) Διπλωματική Ιστορία: Διεθνείς κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου, δ) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, ε) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις, στ) Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ζ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας και συλλογική ασφάλεια. 

   Χρονική διάρκεια σπουδών 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   Κατηγορίες πτυχιούχων 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2020- 2021 δεν θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων, πέραν των πτυχιούχων Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Αριθμός εισακτέων 

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). 

   Τέλη φοίτησης 

   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. 

   Υποτροφίες 

   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, με απόφαση της ΣΕ το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ. 

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων 

   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Η αξιολόγηση γίνεται σε τρεις φάσεις.

   α. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. 

   β. Στη δεύτερη φάση, συνεκτιμώνται: 

   1. Ο βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5–10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τέσσερα (4), δηλαδή λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μόρια.
   2. Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι δέκα (10) μόρια.
   3. Συναφής επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια.
   4. Γνώσεις ξένων γλωσσών (γαλλικής ή/και γερμανικής) πέραν της αγγλικής γλώσσας επιπέδου 

   Β2, που αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας: μέχρι δέκα (10) μόρια. 

   γ. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τρία (3), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μόρια. Στη φάση αυτή συνεκτιμάται και το υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ. Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από την ΣΕ του ΠΜΣ. Στη συνέντευξη μπορεί να μην κληθούν υποψήφιοι που συγκέντρωσαν λιγότερα από τριάντα (30) μόρια στη δεύτερη φάση. 

   δ. Εφόσον, μετά την δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι είναι τριάντα (30) ή λιγότεροι και είναι όλοι τους επιλέξιμοι, η ΣΕ του ΠΜΣ μπορεί να τους κάνει όλους δεκτούς χωρίς συνέντευξη. 

   ε. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Νομικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. 

   στ. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με e-mail και καλούνται να απαντήσουν με e-mail εντός πέντε (5) ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επομένους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

   Υποψηφιότητες με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορούν να υποβάλλονται από 10 Ιουλίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2020

   Ημερομηνία Συνέντευξης 

   Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με αποστολή e-mail στους υποψηφίους. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η συνέντευξη θα διεξαχθεί δια ζώσης στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής). Σε διαφορετική περίπτωση, η συνέντευξη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους στο e-mail που θα τους σταλεί. 

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών 

   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν επιδείξεως αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), κατά τις ώρες 09:00-16:00

   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών. 

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης 

   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://international.law.auth.gr

   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου, και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης το παράρτημα διπλώματος. 

   δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

   ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

   στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

   ζ) Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ. 

   η) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή/και γερμανικής), υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

   θ) Αντίτυπα ενδεχόμενης συγγραφικής δραστηριότητας και λοιπά αποδεικτικά για τυχούσες ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς, επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών 

   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα. β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί

   γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

   δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνταγματικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ – Υποχρεωτικό) 7,5
   • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΔΕΕ) 7,5
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί (ΔΕΕ, ΔΔΔ, ΙΔΔ) 7,5
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις (ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5
   • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Επίλυση διεθνών διαφορών (ΙΔΔ – Υποχρεωτικό) 7,5
   • Διπλωματική Ιστορία: Διεθνείς κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου (ΔΔΔ) 7,5
   • Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 7,5
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές (ΔΔΔ – Υποχρεωτικό) 7,5

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΔΕΕ) 7,5
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης. (ΔΕΕ, ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις (ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5
   • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου (ΙΔΔ) 7,5
   • Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο Marshall στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΔΕΕ, ΔΔΔ) 7,5
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔΕΕ, ΔΔΔ) 7,5
   • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΙΔΔ) 7,5
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας και συλλογική ασφάλεια (ΔΔΔ) 7,5

   – Για τη λήψη ειδίκευσης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα:
   «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνταγματικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων:

   • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης,
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί,
   • Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης,
   • Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο Marshall στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

   – Για τη λήψη ειδίκευσης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Επίλυση διεθνών διαφορών» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων:

   • Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις,
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης,
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις
   • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου και
   • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών.

   – Για τη λήψη ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων:

   • Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί,
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις,
   • Διπλωματική Ιστορία: Διεθνείς κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου,
   • Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης,
   • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις, στ) Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο Marshall στη Συνθήκη του Μάαστριχτ,
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας και συλλογική ασφάλεια.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email