Διερμηνεία και Μετάφραση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Διερμηνείας και της Μετάφρασης σύγχρονων γλωσσών, μέσω της άριστης κατάρτισης επιστημόνων με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για να καλύψει τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές μεταφραστικές και διερμηνευτικές ανάγκες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της έρευνας στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας.

   Μερικοί από τους στόχους του προγράμματος είναι:

   • Η προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο, με παράλληλη προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.
   • Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική στο πεδίο της πολύγλωσσης επικοινωνίας και ειδικότερα της διερμηνείας, της μετάφρασης και της πολιτισμικής διαμεσολάβησης.
   • Η συνεργασία με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας.

   Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης λειτουργούν δύο ειδικεύσεις:

   • η ειδίκευση Μετάφρασης και
   • η ειδίκευση Διερμηνείας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης 

   Έχοντας υπόψη την απόφαση της υπ’ αριθμ. 83/27-2-2020 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. ο Διευθυντής και η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού ανακοινώνει ότι προκηρύσσουν εισαγωγικές εξετάσεις για 30 θέσεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Μετάφρασης. Επίσης γίνονται δεκτοί τυχόν ισοβαθμούντες με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/χούσα και επιπρόσθετα καταρτίζεται κατάλογος επιλαχόντων/επιλαχουσών με βάση την αξιολόγησή τους. 

   Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2020 15/6/2020

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι μαζί με την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (έντυπη και ηλεκτρονική)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
   3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
   4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν άριστη γνώση (σε επίπεδο Γ2) της αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, δηλαδή γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ρωσική. Για τους απόφοιτους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών το επίπεδο γλωσσομάθειας της συγκεκριμένης γλώσσας τεκμηριώνεται από το Πτυχίο τους. Επίσης για τους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται από τις γλώσσες εργασίας που εμφανίζονται στην αναλυτική τους βαθμολογία. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας για τους απόφοιτους των Τμημάτων Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, της ειδίκευσης Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, της κατεύθυνσης Σλαβικών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, που έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα και Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ, που έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα.
   6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους.

   Η κατεύθυνση Μετάφρασης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένων Πανεπιστημίων της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT –European Master on Translation– label) που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση. 

   Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του (3774/Β/3-9-2018), η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών και τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

   Οι γλώσσες εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και ρωσικά. 

   Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: – 1ο εξάμηνο: 1000 ευρώ – 2ο εξάμηνο: 1000 ευρώ – 3ο εξάμηνο: 500 ευρώ – 4ο εξάμηνο: 500 ευρώ. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. 

   Διευκρίνιση: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο. 

   Προθεσμία Υποβολής
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος). Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά το φάκελο με τα δικαιολογητικά με συστημένη αποστολή. Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στο φάκελο. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γραμματεία Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Γραφείο 308 Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη 

   Εξετάσεις
   Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο τέλος Ιουνίου 2020. Οι ακριβείς ώρες και αίθουσες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως σε νεότερη ανακοίνωση. 

   Οι εξετάσεις συνίστανται στη μετάφραση ενός κειμένου γενικής θεματολογίας από τα αγγλικά προς τα ελληνικά και τη μετάφραση ενός κειμένου γενικής θεματολογίας. Στις γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα να μεταφράσουν δύο ξενόγλωσσα κείμενα μέσης δυσκολίας και γενικού περιεχομένου από την αγγλική προς την ελληνική καθώς και από μια από τις υπόλοιπες γλώσσες που υποστηρίζει το πρόγραμμα (γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική) προς την ελληνική. Τα κριτήρια αξιολόγησης στις γραπτές εξετάσεις είναι: 

   • η άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας 
   • η ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα 
   • η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών 
   • η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας 

   Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται και τις δύο ημέρες και έχουν κάθε φορά στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 2 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μεταφράσουν κείμενο από την εκάστοτε δεύτερη / ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει προς την ελληνική. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση έντυπων λεξικών (όχι ηλεκτρονικών) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

   Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιτύχουν την ελάχιστη αυτή απόδοση και στις δύο γλώσσες στις οποίες εξετάζονται. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου σε μία ή στις δύο γλώσσες αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης. 

   Βιβλιογραφία
   Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. 

   Προφορική εξέταση – συνέντευξη
   Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις και στις δύο ξένες γλώσσες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να αναγράφεται στην αίτηση βάσιμος αριθμός τηλεφώνου καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης). 

   Κριτήρια Αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα εξής: 

   • γραπτές εξετάσεις (75%) 
   • προφορική εξέταση/συνέντευξη (25%) 

   Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2310 997402). 

   Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

   Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ στη συνεδρίασή της αριθμ. 84/14-5-2020 αποφάσισε παράταση για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσεων για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ έως 15/6/2020.

   Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120). Η γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Διερμηνεία

   Ειδίκευση Μετάφρασης

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email