Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) τη διεξαγωγή έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,  β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

   Σκοπός του Τμήματος ΙΑΚΑ είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική προοπτική σε θέματα αιχμής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη σύγχρονη έρευνα. Το IAΚΑ καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν τη Μέση Εκπαίδευση, ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία, τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα ΜΜΕ. Το Τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια των τριών γνωστικών αντικειμένων όχι αποκομμένα το ένα από το άλλο αλλά σε έναν πολυεπίπεδο, μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο προς τη διδασκαλία νέων αντικειμένων, επιπλέον των παραδοσιακών, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο οποίο αναγράφεται η ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος (Ιστορία, Αρχαιολογία ή Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι ειδικεύσεις αυτές είναι:
   Ιστορικοί,Αρχαιολόγοι,Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 9η/6-3-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η αναμόρφωση του οποίου εγκρίθηκε με την αριθ. 107320/Β7/10-7-2014 Υπουργική Απόφαση. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές», για την απονομή του οποίου η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα, ένα εκ των οποίων διατίθεται για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

   Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 21-22 Σεπτεμβρίου 2019 .

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή, 13η Σεπτεμβρίου 2019, με ευθύνη των υποψηφίων.

   Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις εισαγωγής. Στην υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής περιλαμβάνονται:

   A. Δικαιολογητικά
   1. Αίτηση που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθεί.
   2. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση (για τους επί πτυχίω).
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
   6. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
   Β. Φάκελος υποψηφιότητας
   • Βιογραφικό σημείωμα.
   • Γραπτή Πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
   • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα, όπως διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επαγγελματική εμπειρία σχετική με τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
   Εξετάσεις

   Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Θ. στο παραλιακό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την εξέταση και να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια ημέρα και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος και στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΙΑΚΑ.

   Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται στις γραπτές εξετάσεις τουλάχιστον με τον βαθμό έξι (6), καλούνται στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 σε προφορική συνέντευξη, από ώρα 10:00 και εξής στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ (13 του 6ου ορόφου).

   Στη σελίδα Βιβλιογραφίας υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης.

   Ξένες γλώσσες

   Για τις κατευθύνσεις της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας είναι απαραίτητη η γνώση μιας βασικής ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας από τις τέσσερεις που αναφέρονται παραπάνω.

   Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

   Στους υποψηφίους και των τριών κατευθύνσεων που δεν διαθέτουν πτυχίο στη βασική γλώσσα σε επίπεδο Γ2/C2, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτήν αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό κάτω από τη βάση, δε γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, έστω και αν έχουν επιτύχει στα επιμέρους άλλα κριτήρια.

   Επιπλέον, οι υποψήφιοι των κατευθύνσεων της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας που δεν γνωρίζουν επαρκώς μια 2η ξένη γλώσσα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συστηματικά μαθήματα μιας βασικής ξένης γλώσσας εντός του Πανεπιστημίου για 4 εξάμηνα και να λάβουν βεβαίωση ότι επέτυχαν στις εξετάσεις. Η επιλογή άλλης γλώσσας εκτός από τις βασικές είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ειδίκευση που προτίθενται να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

   Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα με σεμιναριακό χαρακτήρα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. Τα τέσσερα (4) μαθήματα είναι από την Κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής, το πέμπτο (1) είναι από διαφορετική Κατεύθυνση, και το έκτο (1) είναι το Υποχρεωτικό Σπονδυλωτό μάθημα (διεπιστημονικό μάθημα συνδιδασκαλίας). Το Σπονδυλωτό
   μάθημα προσφέρεται κάθε εξάμηνο και επιλέγεται στο πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο φοίτησης.

   Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και συνοδεύεται από υποχρεωτική παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσης της σε ειδικές συναντήσεις με τους επόπτες και τους συμφοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του Π.Μ.Σ. είναι 120.

   Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   1ο εξάμηνο                                                                                                                                                              2ο εξάμηνο
   α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS                                                                                                   α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
   1 Σπονδυλωτό μάθημα: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία 15

   α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS                                                                         α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
   1 Ιστορία Ι 15                                                                                                                                                       1 Ιστορία Ι 15
   2 Ιστορία ΙΙ 15                                                                                                                                                     2 Ιστορία ΙΙ 15
   3 Αρχαιολογία Ι 15                                                                                                                                              3 Αρχαιολογία Ι 15
   4 Αρχαιολογία ΙΙ 15                                                                                                                                             4 Αρχαιολογία ΙΙ 15
   5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15                                                                                                                       5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15
   6 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 15                                                                                                                  6 Κοινωνική Ανθρωπολογία II 15
   ΣΥΝΟΛΟ 30                                                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 30

   Απαιτούνται το Σπονδυλωτό Υποχρεωτικό και ένα (1)                                                              Απαιτούνται 2 μαθήματα υποχρεωτικά κατ’
   επιλογή (σύνολο 30 ECTS)                                                                                                          υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)

   3ο εξάμηνο                                                                                                                                                                    4ο εξάμηνο

   α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS                                                                                                     α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
   α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS                                                        Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης 30
   1 Ιστορία Ι 15
   2 Ιστορία ΙΙ 15
   3 Αρχαιολογία Ι 15                                                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 30
   4 Αρχαιολογία ΙΙ 15
   5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15
   6 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 15
   ΣΥΝΟΛΟ 30
   Απαιτούνται δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
   (σύνολο 30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email