Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» στους φοιτητές που αποπεράτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους. Το Δίπλωμα, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε ιδρύματος, αναφέρει το συνεργαζόμενο ίδρυμα και υπογράφεται από τον Πρύτανη του κάθε ιδρύματος.

   Το Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κοινό ΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη
   Διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών με ειδίκευση σχολείο και πολυγλωσσία.

   Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι η εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στη διαχείριση και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας των μαθητικών πληθυσμών καθώς και η προαγωγή της έρευνας στα συγκεκριμένα πεδία.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Διακρατικό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master 2) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών.

   Το Διακρατικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας (90 ΕCTS) και δεν έχει δίδακτρα.

   Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ αυτά του δευτέρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   Οι φοιτητές μετακινούνται με υποτροφία του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+.

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, Πρακτική Άσκηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα με το θέμα της ΔΕ και, κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ (βάσει φακέλου και προφορικής παρουσίασης) έχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τµηµάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

   -Αίτηση Συμμετοχής
   -Βιογραφικό σημείωμα
   -Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   -Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   -Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας στη γαλλική γλώσσα 2000 λέξεων (εάν δεν έχει εκπονηθεί προηγούμενη ΜΔΕ σε συναφές γνωστικό πεδίο)
   -Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εάν οι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
   -Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   -Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων γλωσσών εκτός της Γαλλικής.

   Η επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως εξής:

   -Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
   -Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα σε ποσοστό 20%
   -Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας και προφορική παρουσίαση 50%
   -Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
   -Επαγγελματική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη σύνταξη του προσχέδιου ερευνητικής εργασίας

   -Byram M., B. Gribkova, H. Starkey, 2002. Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf

   -Candelier M. (dir.), 2010. Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures, Graz, CELV/Conseil de l’Europe. http://carap.ecml.at/Portals/11/documents/CARAP_Version3_F_20091019.pdf

   -De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International. https://www.academia.edu/9649535/LINTERCULTUREL

   Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 8 Μαΐου 2020 στην ηλ. διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: [email protected]

   Υποψήφιοι που δεν δύνανται να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δηλ. την 8η Μαΐου 2020, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των υποψηφίων, με την απαρέγκλιτη υποχρέωση να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο πρόγραμμα, 1-2 Σεπτεμβρίου 2020, διαφορετικά αποκλείονται από τη διαδικασία.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   A. Χειμερινό εξάμηνο – Παρακολούθηση μαθημάτων στην Angers – Επτά (7) μαθήματα (30 ECTS)

   Δέσμη Yποχρεωτικών Mαθημάτων:

   • Πολιτισμικές επαφές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των γλωσσών [Contacts des cultures et approches interculturelles dans l’enseignement des langues]
   •  Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού [Construction de matériaux pédagogiques]
   • Οικογένειες σε κινητικότητα, μετανάστευση και γλωσσικές προκλήσεις [Mobilités familiales, migration et enjeux linguistiques]
   •  Κινητικότητα φοιτητών [Mobilités étudiantes]
   •  Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα [Systèmes éducatifs européens]

   Δέσμη μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (1 από 3)

   • Θεωρίες και περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών [Théories et cultures d’apprentissage des langues]
   • Δημιουργία, διαχείριση πηγών, πλαισίωση της αυτομάθησης [Création, gestion de centre de ressources, accompagnement des auto-apprentissages]
   • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός [Ingénierie de la formation]

   Δέσμη μαθημάτων διαδραστικών παιδαγωγικών πρακτικών

   • Διαδραστική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κοινό: CeLFE και θέατρο : πρακτικές, εκμάθηση και αλληλεπίδραση [Enseignement interactif à un public universitaire :
    CeLFE + Théâtre : pratiques, apprentissages, interactions)]
   • Αναστοχαστική διδασκαλία/μάθηση της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσα [Enseignement/apprentissage réfl exif d’une langue nouvelle: grec moderne]

   Σύνολο ECTS 30

   B. Eαρινό εξάμηνο – Παρακολούθηση μαθημάτων στην Αθήνα –
   Παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων, Πρακτική Άσκηση και Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

   Υποχρεωτικό μάθημα

   • Πλαίσια ποιοτικών ερευνών στη διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών [Démarches de recherches qualitatives en didactique des langues-cultures]

   Δέσμη μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (2 από 5)

   • Διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας στην τάξη της γλώσσας [La gestion de la diversité linguistique et culturelle dans la classe de langues]
   •  Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία των ξένων γλωσσών [Sociolinguistique et enseignement des langues étrangères]
   • Διδακτική της φωνητικής [Didactique de la phonétique (verbotonale)]
   • Η έννοια της αλληλοκατανόησης στη διδασκαλία της πολυγλωσσίας [La notion de l’Intercompréhension pour l’enseignement du plurilinguisme]
   • Διδασκαλία γλωσσών σε μεταναστευτικά κοινά [Enseignement de langues à un public migrant]

   Πρακτική Άσκηση

   • Πρακτική Άσκηση [Stage pratique] 6 9
   • Διπλωματική Εργασία, Διπλωματική Ερευνητική Εργασία [Mémoire de recherche]

   Σύνολο ECTS 30

   Mαθήματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας (Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

   • Μαθήματα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής σε αρχάριους φοιτητές [Stage en langue grecque pour les étudiants n’attestant pas de connaissances de base en grec
    moderne] 6 6 ECTS (επιπλέον)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email