Διδακτική των Βιοεπιστημών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική των Βιοεπιστημών» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων  και την προετοιμασία τους για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο στη θεωρητική κι εφαρμοσμένη περιοχή της Διδασκαλίας και της Μάθησης στο πεδίο των Βιοεπιστημών, ως θεματική  ενότητα γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Μ.Β.Γ).

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία των Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι 1 ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8.

   Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

   Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, και η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

   Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπ’ όψιν:
   • Ο γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
   • Η κατοχή δεύτερου πτυχίου.
   • Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
   • Η διδακτική κι επαγγελματική προϋπηρεσία
   • Άλλη σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά προτίμηση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
   • Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
   • Συστατικές επιστολές.

   Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπ’ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ: «Διδακτική των Βιοεπιστημών»)
   από 01/06/2020 μέχρι 15/09/2020  (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

   Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
   2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
   3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
   4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται η αποφοίτησή του μέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
   5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
   7. Πιστοποιημένο έγγραφο για την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
   8. Μία συστατική επιστολή.
   9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
   10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
   11. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

   Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

   Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί δύο (2) εξάμηνα και επιπλέον θερινή περίοδο τριών μηνών. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται την 1 Οκτωβρίου και η λήξη του στις 5 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει
   διά ζώσης διδασκαλία στις εγκαταστάσεις του ΤΜΒΓ στην Αλεξανδρούπολη, και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεκπαίδευσης.

   Επισημαίνεται ότι προβλέπεται πλήρης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπτωση παράτασης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19.

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

   Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 3033/26-7-19/τ.Β’).

   Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://didactics.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: [email protected], τηλ. 25510 30610). Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄) και είναι υποχρεωτικά. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας κατά τη θερινή περίοδο του προγράμματος των σπουδών  που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΔΒ1 Παιδαγωγική 7 ECTS
   • ΜΔΒ2 Διδακτική Μεθοδολογία 8 ECTS
   • ΜΔΒ3 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7 ECTS
   • ΜΔΒ4 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι: Από το Μόριο στο Κύτταρο 8 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΔΒ5 Εκπαίδευση Ενηλίκων 8 ECTS
   • ΜΔΒ6 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 7 ECTS
   • ΜΔΒ7 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: Από το Κύτταρο στο Οικοσύστημα 8 ECTS
   • ΜΔΒ8 Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων 7 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

   • ΜΔΒ9 Μικροδιδασκαλία 15 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15 ECTS

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email