Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Φυσικής & της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η ερευνητική συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίησή τους.

   Η Διδακτική της Φυσικής είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας της φυσικής, με στόχο τη μάθηση των εννοιών, των αρχών και των νόμων που τη διέπουν, ώστε οι μαθητές, όλων των βαθμίδων, να κατανοήσουν και να μπορούν να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τη Διδακτική της Φυσικής και τη χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και να αποτελέσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που από θέσεις ευθύνης θα επιχειρήσουν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας.

   Οι Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:

   • Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο διδακτικό έργο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
   • Να συμβάλλει στη γνώση για τους τρόπους αξιοποίησης της σύγχρονης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
   • Να αναπτύξει γνώση σχετικά με τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» 

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών και (β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ: 

   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10 
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» είναι: 

   1. Βαθμός πτυχίου.όνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση μ
   2. Χρε τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   4. Βαθμολογία σε βασικά προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ζητούν να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση μέχρι τρία (3) από τα παρακάτω πέντε βασικά μαθήματα Φυσικής (αυτά με την καλύτερη βαθμολογία): (α) Μηχανική, (β) Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός, (γ) Θερμότητα- Θερμοδυναμική, (δ) Οπτική-Κυματική, (ε) Νεώτερη Φυσική. Για υποψηφίους άλλων τμημάτων, μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι ένα (1) από τα παραπάνω μαθήματα με κάποιο μάθημα πληροφορικής.
   5. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα επιλογής του Τμήματος Φυσικής, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ζητούν να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση μέχρι δυο(2) από τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα επιλογής (αυτά με την καλύτερη βαθμολογία): (α) Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής, (β) Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής, (γ) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (δ) Πρακτική Άσκηση σε σχολική μονάδα.
   6. Εισαγωγική εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής»
   7. Άλλα προσόντα, όπως δεύτερο πτυχίο ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, δημοσιεύσεις-εργασίες, επαγγελματική εμπειρία.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα: 

   Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός (Γενική Φυσική ΙΙΙ, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
   Οπτική – Κυματική (Γενική Φυσική IV, υποχρεωτικό 3
   ου εξαμήνου
   Νεώτερη Φυσική (Γενική Φυσική V, υποχρεωτικό 2
   ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους. 

   1. ΑΙΤΗΣΗ 

   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν: 

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπεται), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Θα κατατίθενται οι περιλήψεις των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους. 

   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 31-8-2020 έως 25 – 09 – 2020. 

   Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 1) Κατάθεση στη Γραμματεία με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία, 2) Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]), 3) Με ταχυδρομική αποστολή. Στον φάκελο πρέπει να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστολής. 

   1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν από τους καθηγητές ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]). Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή. 

   1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

   • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Πέμπτη 1-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 16:00
   • Θέματα Τηλεπικοινωνιών Παρασκευή 2-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 15:00
   • Αγγλική Γλώσσα Τρίτη 6-10-2020 Α11, 19:00
   • Προγραμματισμός Υπολογιστών Τετάρτη 7-10-2020 Α31, 18:00
   • Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής Τετάρτη 7-10-2020 Εργαστήριο Διδακτικής, 16:00

   Διευκρινίζεται ότι 

   1. στα ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις (παρά μόνον στην ξένη γλώσσα, αν απαιτείται).
   2. Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στην Ηλεκτρονική ή / και στις Τηλεπικοινωνίες εάν η κατάρτιση των υποψηφίων σε αυτά τα δύο αντικείμενα κρίνεται μη επαρκής με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.
   3. Στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στον Προγραμματισμό Η/Υ.
   4. Στο ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής».

   Για τις περιπτώσεις αποφοίτων Τμημάτων που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία θα κριθούν από τις Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και όπου κριθεί απαραίτητο, οι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 1/10/2020 –5/10/2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

   Η ενημέρωση των υποψηφίων που υποχρεούνται σε συμμετοχή στις ως άνω εξετάσεις θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   Η αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24), βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του 4ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα Α31 βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του 1ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα της Διδακτικής βρίσκεται στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, στους χώρους του Γενικού Εργαστηρίου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα και τρόπος των εξετάσεων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατεί την περίοδο των εξετάσεων λόγω του COVID-19. 

   1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία» περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη. Στα υπόλοιπα ΠΜΣ προσωπική συνέντευξη μπορεί να ζητηθεί από υποψηφίους όταν οι Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης κρίνουν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε απόφαση. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

   Α. Αγγλική Γλώσσα 

   Μετάφραση μιας περίπου σελίδας αγγλικού κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ταυτόχρονα για όλα τα ΠΜΣ σε μία μόνο εξέταση και θα γίνουν στις 6-10-2020. 

   Β. ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία»: Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής 

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στην παρακάτω ύλη: Θεωρίες Μάθησης στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών, Ιδέες των μαθητών για τις έννοιες και τα φαινόμενα του Φυσικού κόσμου, Μοντέλα Διδασκαλίας στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών, Επιστημονικές διαδικασίες στη Διδασκαλία & Μάθηση. Προτεινόμενο σύγγραμμα «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες», Κρ. Χαλκιά. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 7-10-2020. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

   (Για τους υποψηφίους που προέρχονται από Τμήματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση και θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος) 

   • Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός (ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία») Ηλεκτρικά πεδία, Νόμος Gauss, Ηλεκτρικό δυναμικό, Ηλεκτρικό ρεύμα & αντίσταση, Ηλεκτρικό κύκλωμα & κανόνες του Kirchhoff, Μαγνητικά πεδία, Nόμος των Biot-Savart, Nόμος του Ampere, Νόμος Faraday, Kανόνας του Lenz 
   • Οπτική-Κυματική (ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία») Κύματα σε ελαστικά μέσα, Διάδοση ελαστικών κυμάτων, Κυματική φύση και διάδοση του φωτός, Πόλωση του φωτός, Συμβολή και Συμφωνία του φωτός, Περίθλαση του φωτός, Περίθλαση του φωτός: 
   • Νεώτερη Φυσική (ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία») Στοιχεία της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, Κβαντική φύση του φωτός, Ατομική δομή, Κυματική φύση των σωματιδίων, Δομή των υλικών, Ακτίνες Χ. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 54124, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 998140 

   Διευθύνσεις Ιστοσελίδων* e-mail επικοινωνίας 

   Τμήμα Φυσικής https://www.physics.auth.gr [email protected]
   ΠΜΣ Διδακτική της Φυσικής & Εκπ. Τεχν. http://pms-difet.physics.auth.gr [email protected] 

   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κάθε ΠΜΣ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΠΜΣ. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα
   μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Διδακτική της Φυσικής Υ 8
   • Το Πείραμα στη Φυσικ Υ 7
   • Σύγχρονα θέματα Φυσικής και η διδακτική τους Υ 5
   • Εκπαιδευτική ψυχολογία Υ 5
   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Υ 5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Φυσικής Υ 8
   • Διδασκαλία και μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες Υ 7
   • Πρακτική Άσκηση σε μονάδα εκπαίδευσης Υ 5
   • Μάθημα Επιλογής Ε 5
   • Μάθημα Επιλογής Ε 5
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο(2))

   • Σχεδιασμός και διεξαγωγή άτυπων μορφών δράσεων Ε 5
   • Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Φυσικής στη διδασκαλία της Φυσικής Ε 5
   • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις Ε 5
   • Θέματα Γεωεπιστημών και η Διδακτική τους ή Θέματα Βιολογίας και η Διδακτική τους ή Θέματα Χημείας και η Διδακτική τους Ε 5
    Σύνολo ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email