Loading...

Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Φυσικής & της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η ερευνητική συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίησή τους.

   Η Διδακτική της Φυσικής είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας της φυσικής, με στόχο τη μάθηση των εννοιών, των αρχών και των νόμων που τη διέπουν, ώστε οι μαθητές, όλων των βαθμίδων, να κατανοήσουν και να μπορούν να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τη Διδακτική της Φυσικής και τη χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και να αποτελέσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που από θέσεις ευθύνης θα επιχειρήσουν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας.

   Οι Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:

   • Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο διδακτικό έργο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
   • Να συμβάλλει στη γνώση για τους τρόπους αξιοποίησης της σύγχρονης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
   • Να αναπτύξει γνώση σχετικά με τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών και (β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» είναι:
   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   4. Βαθμολογία σε βασικά προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ζητούν να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση μέχρι τρία (3) από τα παρακάτω πέντε βασικά μαθήματα Φυσικής (αυτά με την καλύτερη βαθμολογία):

   • Μηχανική,
   • Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός,
   • ΘερμότηταΘερμοδυναμική,
   • Οπτική-Κυματική,
   • Νεώτερη Φυσική.

   Για υποψηφίους άλλων τμημάτων, μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι ένα (1) από τα παραπάνω μαθήματα με κάποιο μάθημα πληροφορικής.

   5. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα επιλογής του Τμήματος Φυσικής, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ζητούν να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση μέχρι δυο(2) από τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα επιλογής (αυτά με την καλύτερη βαθμολογία):

   • Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής,
   • Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής,
   • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
   • Πρακτική Άσκηση σε σχολική μονάδα.

   6. Εισαγωγική εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής»
   7. Άλλα προσόντα, όπως δεύτερο πτυχίο ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, δημοσιεύσεις-εργασίες, επαγγελματική εμπειρία.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:
   Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός (Γενική Φυσική ΙΙΙ, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
   Οπτική – Κυματική (Γενική Φυσική IV, υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου
   Νεώτερη Φυσική (Γενική Φυσική V, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας
   (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους
   υποψηφίους.

   1.ΑΙΤΗΣΗ
   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
   βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές
   τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών
   Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.
   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-8-2019 έως 20 – 09 – 2019.

   3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές
   επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του
   ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν
   συστατική επιστολή.

   4. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
   Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First
   Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς
   φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την
   οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου
   λεξικού)

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία τμήματος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   τηλ.: 2310 998150
   ΠΜΣ Διδακτική της Φυσικής & Εκπ. Τεχν. http://pms-difet.physics.auth.gr  email: [email protected]

    

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα
   μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Διδακτική της Φυσικής Υ 8
   • Το Πείραμα στη Φυσικ Υ 7
   • Σύγχρονα θέματα Φυσικής και η διδακτική τους Υ 5
   • Εκπαιδευτική ψυχολογία Υ 5
   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Υ 5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Φυσικής Υ 8
   • Διδασκαλία και μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες Υ 7
   • Πρακτική Άσκηση σε μονάδα εκπαίδευσης Υ 5
   • Μάθημα Επιλογής Ε 5
   • Μάθημα Επιλογής Ε 5
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο(2))

   • Σχεδιασμός και διεξαγωγή άτυπων μορφών δράσεων Ε 5
   • Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Φυσικής στη διδασκαλία της Φυσικής Ε 5
   • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις Ε 5
   • Θέματα Γεωεπιστημών και η Διδακτική τους ή Θέματα Βιολογίας και η Διδακτική τους ή Θέματα Χημείας και η Διδακτική τους Ε 5
    Σύνολo ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ