Loading...

Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Χημείας. Συγκεκριμένα, παρέχονται γνώσεις, αρχές και μεθοδολογία για την έρευνα στη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας, στην αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην διδακτική πράξη και στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

   Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» με τις εξής ειδικεύσεις:
   1. Διδακτική της Χημείας.
   2. Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες.
   3. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας, το Παιδαγωγικó Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Χημείας του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσóβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν οργανώσει και λειτουργούν Διιδρυματικó Πρóγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την αειφóρο ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ) (MSc in Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable Development). 

   H προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του Προγράμματος το Ακαδημαϊκó έτος 2019-2020. 

   H έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Το ΔΠΜΣ διοικείται απó Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) στην οποία συμμετέχουν εκπρóσωποι των συνεργαζομένων τμημάτων.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και στη συνέχεια, δίνεται η δυνατóτητα στους κατóχους ΔΜΣ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απóκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα απó τα συμμετέχοντα Τμήματα.

   Για την απóκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμó μαθημάτων και η εκπóνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

   Στο ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την αειφóρο ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ). γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιóτητας αποφοίτων ή τελειοφοίτων (εφóσον αποφοιτήσουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019) των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής και της Σχολής Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων απó το ΔΟΑΤΑΠ.

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπóψη ο γενικóς βαθμóς πτυχίου, η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικó αντικείμενο της ειδίκευσης του ΔΜΣ, η επίδοση στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και η συνάφεια της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαπóς, οι δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών, η πιθανή συναφής ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριóτητα, η προσωπικóτητα που εκτιμάται απó συνέντευξη στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και Εξέτασης η οποία συγκροτείται με απóφαση ΕΔΕ, ο τυχóν υπάρχων άλλος μεταπτυχιακóς τίτλος σπουδών, η τυχóν υπάρχουσα διδακτορική διατριβή, η πρώτη προτιμώμενη ειδίκευση στην αίτηση. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις γνωστικού υπóβαθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενóς έτους.

   Για το ακαδημαϊκó έτος 2019-2020 ο αριθμóς εισακτέων ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής: 

   • Οκτώ (8) στην κατεύθυνση «Διδακτική της Χημείας» 
   • Έξι (6) στην κατεύθυνση «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» 
   • Έξι (6) στην κατεύθυνση «Εκπαίδευση για την Αειφóρο Ανάπτυξη» 

   που λειτουργούν στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

   H υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά τη Δευτέρα 17/6/2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/9/2019. H επιλογή θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

   α) Αίτηση σε ειδικó έντυπο, χορηγούμενο απó τη Γραμματεία και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
   β) Πλήρες βιογραφικó σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριóτητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
   γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή στοιχεία απó τα οποία προκύπτει óτι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019.
   δ) Πιστοποιητικó αναλυτικής βαθμολογίας.
   ε) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτóτητας.
   στ) Μία φωτογραφία.
   ζ) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, óπως της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής ή ρώσικης με τα κριτήρια που καθορίζονται για την καλή γνώση των γλωσσών αυτών στα αντίστοιχα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατó η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης να ελέγχει με εξέταση τις γνώσεις των υποψηφίων στη χημική ορολογία.
   η) Δύο συστατικές επιστολές.
   θ) Υπεύθυνη δήλωση του Νóμου 1599/1986 óτι μπορούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
   ι) Για τους φοιτητές απó ιδρύματα της αλλοδαπής πιστοποιητικó αντιστοιχίας και ισοτιμίας πτυχίου απó το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιóπολη, 157 84 Αθήνα, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00.

   Για περισσóτερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210 7274098 και 210 7274483 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://dixinet-eaa.chem.uoa.gr/). 

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, πρακτική άσκηση καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως διά ζώσης, μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τους περιορισμούς της 3, αρ. 30, ν.4485/2017.
   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Διδακτική της Χημείας

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Διδακτική της Χημείας ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Χημεία, Χημική Τεχνολογία και Καθημερινή Ζωή 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6  ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Μεθοδολογία και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   3. Ειδίκευση: Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Θέματα Επιστήμης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ