Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Χημείας. Συγκεκριμένα, παρέχονται γνώσεις, αρχές και μεθοδολογία για την έρευνα στη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας, στην αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην διδακτική πράξη και στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

   Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» με τις εξής ειδικεύσεις:
   1. Διδακτική της Χημείας.
   2. Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες.
   3. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν οργανώσει και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διδακτική της Χημείας,  Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ).

   Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του Προγράμματος το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το ΔΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συνεργαζομένων τμημάτων.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους ΔΜΣ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα.

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

   Στο ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ) γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων ή τελειοφοίτων (εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020) των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής και της Σχολής Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης του ΔΜΣ, η επίδοση στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και η συνάφεια της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαπός, οι δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών, η πιθανή συναφής ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, η προσωπικότητα που εκτιμάται από συνέντευξη στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και Εξέτασης η οποία συγκροτείται με απόφαση ΕΔΕ, ο τυχόν υπάρχων άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτορική διατριβή, η πρώτη προτιμώμενη ειδίκευση στην αίτηση. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο αριθμός εισακτέων ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής:

   • Οκτώ (8) στην κατεύθυνση «Διδακτική της Χημείας»
   • Έξι (6) στην κατεύθυνση «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»
   • Έξι (6) στην κατεύθυνση «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που λειτουργούν στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

   Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η επιλογή θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, τόσο  του Τμήματος Χημείας, όσο και του ΔΠΜΣ, όπου θα επισυνάπτεται η φωτογραφία του υποψηφίου στο αντίστοιχο πεδίο.
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή του μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, όπως της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής ή ρώσικης με τα κριτήρια που καθορίζονται για την καλή γνώση των γλωσσών αυτών στα αντίστοιχα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης να ελέγχει με εξέταση τις γνώσεις των υποψηφίων στη χημική ορολογία.
   7. Δύο συστατικές επιστολές.
   8. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι μπο­ρούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
   9. Για τους φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210 7274098 και 210 7274483 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://dixinet-eaa.chem.uoa.gr/

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά από την Τετάρτη 10 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ».  Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, πρακτική άσκηση καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως διά ζώσης, μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τους περιορισμούς της 3, αρ. 30, ν.4485/2017.
   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Διδακτική της Χημείας

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Διδακτική της Χημείας ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Χημεία, Χημική Τεχνολογία και Καθημερινή Ζωή 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6  ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Μεθοδολογία και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   3. Ειδίκευση: Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Διδακτική της Χημείας Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 Διδ.ώρες / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη ΙΙ 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Θέματα Επιστήμης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 3 Διδ.ώρες / 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση 5 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email