Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

   Στόχος

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) αφορά στη μεταπτυχιακή ειδίκευση όσων διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα και, επιπρόσθετα, αναφέρεται στην αναδυόμενη διάσταση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΓΓ καλύπτει όλες τις διαστάσεις της διδασκαλίας της Αγγλικής, από τη διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών εγχειριδίων, την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία, τη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, έως την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία που υιοθετεί το ΠΜΣ ΑΓΓ, σε συνάρτηση με την υποστήριξη που παρέχεται από τους συμβούλους-καθηγητές, οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες, παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να εγκαταλείπουν τις τάξεις και τους μαθητές τους, μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες που ωθούν τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει όσα διαβάζει στην πράξη, να σχεδιάσει, να διδάξει και αξιολογήσει μαθήματα, να πειραματιστεί και να κατανοήσει σε βάθος την εκπαίδευση σε όλη την πολυπλοκότητά της.

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   Mε βάση τον τομέαε κπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

   Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Master of Education, M.Ed.

   Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

   Διάρκεια φοίτησης

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200

   Γίνονται δεκτοί : απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια (α) της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2, και (β) οποιασδήποτε ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

   * πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2

   Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:

   α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

   ή

   β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

   ή

   γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00. 

    

  • Διάρθρωση του Προγράμματος

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δυνατή η παρακάτω διάρθρωση: (Α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ή (Β) η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ Θεματικών Ενοτήτων, χωρίς την ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να κατοχυρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κάθε πιστωτική μονάδα ισούται με 25 ώρες μελέτης και εργασίας. Η ολοκλήρωση κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) συνεπάγεται την κατοχύρωση 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε 375 ώρες εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στη μελέτη του διδακτικού υλικού, την επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ. και στη συγγραφή δύο γραπτών εργασιών διαφορετικής έκτασης η καθεμία. Στη Διάρθρωση όπου απαιτείται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες είναι 30, οι οποίες αντιστοιχούν σε 750 ώρες εργασίας.

   Πιο αναλυτικά, οι δύο δυνατές διαρθρώσεις του Προγράμματος έχουν ως εξής:

   Α’ Διάρθρωση (με εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

   A’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ11Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα(Υ¹, 15 ECTS)
   ΑΓΓ12Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα(Υ, 15 ECTS)

    

   Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ21Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Υ, 15 ECTS)
   Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ41Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας(Υ, 15 ECTS)
   Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ ΔΕΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία(Υ, 30ECTS)

   Στο Β΄ και στο Γ’ Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

   ΑΓΓ22Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας(Ε², 15 ECTS)
   ΑΓΓ31Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ32Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ33Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ34Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ35Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ36Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)

    

   Β’ Διάρθρωση (χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

   A’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ11Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα(Υ¹, 15 ECTS)
   ΑΓΓ12Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα(Υ, 15 ECTS)

    

   Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΑΓΓ21Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Υ, 15 ECTS)

    

   Στο Β΄ στο Γ’ και στο Δ΄Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

   ΑΓΓ22Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας(Ε², 15 ECTS)
   ΑΓΓ31Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ32Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ33Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ34Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ35Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ36Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)
   ΑΓΓ41Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας(Ε, 15 ECTS)

    

   Σημειώσεις:

   Υ¹: Υποχρεωτική

   Ε²: Επιλογής

    

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Α΄Διάρθρωση)

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.

   Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.

   Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.

   Στο τρίτο εξάμηνο, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε τη Θ.Ε. ΑΓΓ41, που στόχος της είναι να σας δώσει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρειαστείτε για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ41 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.

   Τέλος, στο τέταρτο εξάμηνο, θα πρέπει να εκπονήσετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Β΄Διάρθρωση)

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.

   Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.

   Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.

   Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιθυμείτε από τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από προηγούμενα εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε ένα εξάμηνο.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email