Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» (Didactics and Public Understanding of Science and Digital Technology):
   [1] προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας και της πειθούς βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα.
   [2] παρέχει γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία των φυσικών επιστημών και την καταλυτική τους επίδραση στο κοινωνικοπολιτικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, αφετέρου σχετικά με το επιστημονικό πλαίσιο των φυσικών επιστημών, το μετασχηματισμό τους σε σχολική επιστήμη και επιστήμη που μπορεί να κοινωνηθεί στο ευρύ κοινό
   [3] οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα.

   Στοχεύει:
   [1] στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον χώρο της εκπαίδευσης, όσο και από τον χώρο των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, των MME, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας της επιστήμης μέσα και έξω από τον εργασιακό τους χώρο,
   [2] στην κατάρτιση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθημάτων φυσικών επιστημών και ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης,
   [3] στη βελτίωση και καλλιέργεια της διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους,
   [4] στην καλλιέργεια της εκπαιδευτικής έρευνας
   [5] στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων στο χώρο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
   [6] στην απόκτηση μεθοδολογίας που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην δημόσια επικοινωνία των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες (ηλικιακές, γυναίκες, χαμηλών οικονομικών πόρων, κτλ.),
   [7] στην επαφή των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από το χώρο της αγοράς (του επιχειρείν) που σχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο,
   [8] στη βελτίωση του επιστημονικού και ψηφιακού εγγραμματισμού ώστε να γίνουν ικανοί να επιλύουν πραγματικά προβλήματα,
   [9] στο άνοιγμα της αγοράς σε απόφοιτους που δεν θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ακόλουθο Π.Μ.Σ.: «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών»

   Απονεμόμενος τίτλος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

   Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα επιλεγεί Ο αριθμός φοιτητών/τριών που θα επιλεγεί είναι είκοσι (20)

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

   (α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

   (β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

   γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:

   Αγγλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
   • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
   • Test of Interactive English, B2 + Level.
   • Test of Interactive English, B2 Level.

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
   (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

   Γαλλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996).
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE-SORBONNE B2.
   • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de Français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

   Γερμανική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • GOETHE – ZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe.
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

   Ιταλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

   Ισπανική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
   • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. http://www.primedu.uoa.gr).
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. http://www.primedu.uoa.gr)
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.)
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν από 15/05/2020 μέχρι 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13α ισόγειο, Τ.Κ. 10680. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή 10:30-13:30). Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.

   Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Δίδακτρα

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα από 15.00-21.00 (δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται Σάββατο ή και Κυριακή πρωί). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. καταβάλλοντας το ποσό των 2800€ (σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ.

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:
   • Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
   • βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων
   • διπλωματική ή πτυχιακή εργασία μέχρι 10 α.μ.
   • Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 μέχρι 5 α.μ.
   • Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. μέχρι 5 α.μ.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.
   • Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.
   • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων μέχρι 10 α.μ.
   • Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας μέχρι 5 α.μ.
   • Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. 5 α.μ.
   1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

   Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

   Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email