Διατροφή και Υγεία

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

   • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να συμμετέχουν στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
   • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
   • στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
   • στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές,
   • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

   Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

   • στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   • Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
   • στην ενίσχυση των μετακινήσεων φοιτητών καθώς και διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχές σε συνέδρια,
   • στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 73/18-04-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.34 του Ν 4485/2017 και τις διατάξεις του αρθρ. 31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διατροφή και Υγεία», για σπουδές πλήρους (1,5 έτος) και μερικής* φοίτησης (2,5 έτη) στις κάτωθι κατευθύνσεις: 

   1. Διατροφή και Δημόσια Υγεία
   2. Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής 

   *Για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Σπουδές Μερικής φοίτησης το δηλώνουν στην αίτηση και καταθέτουν επιστολή αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος την αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο), μέχρι 12/06/2019, με τα εξής δικαιολογητικά: 

   • Αντίγραφο Πτυχίου 
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 01.05.2004). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν). 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει). 
   • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου. 

   Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς για τη διαπίστωση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται κάτοχοι Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/ C1) TOEFL: IBT 80, CBT213, PBT550 και οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών). 

   Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν : 

   1. Βαθμός πτυχίου
   2. Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία
   3. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
   4. Συνέντευξη 

   Tο πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017. 

   Επισημαίνεται ότι με απόφαση Συνέλευσης για τους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ και αναλόγως των σπουδών τους θα μπορεί να ορίζεται ως υποχρέωση η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με θέμα «Αρχές Διατροφής» Από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας –Διατροφής.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Σοφού Ελένη, καθημερινά 12:00 – 14:00 (εκτός Πέμπτης), Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549158, ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr 

  • Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται:
   • επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
   • εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή Μεταπτυχιακής Συνθετικής Διατριβής υπό την επίβλεψη του ορισθέντος μέλους Δ.Ε.Π.,
   που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) διδακτικές μονάδες (ΔΜ), ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:

   Σπουδές Πλήρους Φοίτησης:
   Α’ εξάμηνο: Τρία μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και ένα ανά κατεύθυνση.
   Β’ εξάμηνο: Δύο μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
   Γ’ εξάμηνο: Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

   Σπουδές Μερικής Φοίτησης:
   Στις Σπουδές Μερικής Φοίτησης η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (δύο ακαδημαϊκά έτη) και το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:
   Α’ εξάμηνο και Β’ εξάμηνο/ 1ο έτος σπουδών: Τρία μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και δύο ανά κατεύθυνση.
   Γ’ εξάμηνο και Δ’ εξάμηνο/ 2ο έτος σπουδών: Ένα μάθημα υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
   Ε’ εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

   Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Επιλέγεται αυτός ο τρόπος διδασκαλίας για να καλύψει διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου της Διατροφής από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής. Επιπλέον διευκολύνει εργαζόμενους φοιτητές, ή/και εξαιρετικές περιπτώσεις μη-εργαζόμενων φοιτητών, να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Το Τμήμα διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

   Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης

   Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

   Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία
   Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας 7 ECTS
   Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή 8 ECTS
   Επιδημιολογία της Διατροφής 8 ECTS
   Σύγχρονα Θέματα Διατροφής Διατροφικής Αξιολόγησης 7 ECTS

   Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής 
   Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας 7 ECTS
   Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή 8 ECTS
   Λειτουργικά Τρόφιμα 8 ECTS
   Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής Αξιολόγησης 7 ECTS

   Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

   Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία
   Πολιτικές Διατροφής 8 ECTS
   Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης στην Κοινότητα 8 ECTS
   Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β’ Εξαμήνου 14 ECTS

   Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής
   Μικροβιολογία και Χημεία τροφίμων 8 ECTS
   Διατροφή και Περιβάλλον 8 ECTS
   Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β’ Εξαμήνου 14 ECTS

   Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β’ εξαμήνου

   Μαθήματα
   Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής 347
   Τοξικολογία και Διατροφή 3 4 7
   Τρόφιμα της Μεσογείου 3 4 7

   Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

   Όλες οι κατευθύνσεις
   Μεταπτυχιακή Διατριβή  23 ECTS
   Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου 7 ECTS

   Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Γ’ εξαμήνου
   Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων 7 ECTS
   Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων 7 ECTS


   Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης

   Μαθήματα 1ου Έτους Σπουδών

   Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία
   Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας 7 ECTS
   Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή 8  ECTS
   Επιδημιολογία της Διατροφής 8 ECTS
   Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής Αξιολόγησης 7 ECTS
   Πολιτικές Διατροφής 8 ECTS
   Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας 7 ECTS
   Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή 8 ECTS
   Λειτουργικά Τρόφιμα 8 ECTS
   Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής Αξιολόγησης 7 ECTS
   Διατροφή και Περιβάλλον 8 ECTS

   Μαθήματα 2ου Έτους Σπουδών

   Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία
   Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης στην Κοινότητα 8 ECTS
   Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους 14 ECTS

   Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής
   Μικροβιολογία και Χημεία Τροφίμων 8 ECTS
   Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους 21 ECTS

   Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων 2ου ΕΤΟΥΣ

   Οι φοιτητές επιλέγουν δυο(2) μαθήματα
   Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής 7 ECTS
   Τοξικολογία και Διατροφή 7 ECTS
   Τρόφιμα της Μεσογείου 7 ECTS
   Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων 7 ECTS

   Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα
   Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων 7 ECTS
   Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων 7 ECTS

   5° ΕΞΑΜΗΝΟ 
   Όλες οι κατευθύνσεις
   Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διατροφή και Υγεία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email