Διατροφή και Διαιτολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διατροφή και Διαιτολογία έχει λάβει την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

   Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αξιοποιώντας την εμπειρία και με δεδομένη τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η λειτουργία του υφιστάμενου ΠΜΣ, προσφερει τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

   1. Κλινική Διατροφή
   2. Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
   3. Αθλητική Διατροφή

   Γνωστικό Αντικείμενο

   Σκοπός του ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία» είναι

   • η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο
   • η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης με σκοπό να βελτιωθεί η δυνατότητα συνεργασίας των φοιτητών με επαγγελματίες άλλων κλάδων του χώρου της Υγείας, του Αθλητισμού, του Τουρισμού αλλά και της βασικής έρευνας
   • η ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Διατροφής
   • η δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας για αποφοίτους άλλων επιστημών

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία των Επίστημών Διατροφής & της Διαιτολογίας.

   Πτυχιούχοι που γίνονται δεκτοί

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των επιστημονικών κλάδων Διατροφής και Διαιτολογίας, Επιστήμων Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 50 φοιτητές και στους δύο κύκλους φοίτησης, κατά προτίμηση 25 σε κάθε κύκλο, με δυνατότητα απόκλισης.

   Τομείς απασχόλησης Αποφοίτων

   Το ΠΜΣ παρέχει χρήσιμες γνώσεις σε πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν :

   • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, είτε σε συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, είτε σε τουριστικές μονάδες.
   • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης.
   • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε αθλητικούς οργανισμούς, γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας.
   • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τουριστικούς οργανισμούς, παρέχοντας πληροφορίες και προσφέροντας διαιτολόγια βασισμένα στη Μεσογειακή Διατροφή.
   • Σε δημόσιους φορείς Υγείας, σε αθλητικά κέντρα και δημόσιους φορείς προώθησης του Τουρισμού.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, έχουν τη δυνατότητα προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συναφή αντικείμενα.

   Χρονική διάρκεια

   Το ΠΜΣ προσφέρεται σε δύο κύκλους: Εντατικό και Τμηματικό.

   Για τον Εντατικό Κύκλο η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ, ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   Για τον Κύκλο Τμηματικής φοίτησης η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

   Πρόγραμμα παραδόσεων

   Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του ΠΜΣ από επαγγελματίες, οι παραδόσεις γίνονται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και δεν υπερβαίνουν τις 6 ώρες παρακολούθησης ανά ημέρα (4 την Παρασκευή το απόγευμα).

   Τέλος φοίτησης

   Το τέλος φοίτησης ορίζεται στα 4.000€ και διατίθεται για να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του.

   Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, στον τελικό προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί η δωρεάν φοίτηση του 30% των συμμετεχόντων που απαλλάσσεται των τελών φοίτησης.

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Κυκλος σπουδών 2020-2021:

   Έναρξη Αιτήσεων: 09/06/2020
   Λήξη Αιτήσεων: 17/07/2020 25/09/2020

   Η παράταση των αιτήσεων εγγραφής στο ΠΜΣ του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας είναι ενεργή από 17/08/2020 έως και 25/09/2020.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Η διαδικασία της αίτησης των δικαιολογητικών γίνεται με την κατάθεση από μέρους των ενδιαφερόμενων των κάτωθι δικαιολογητικών:

   1. Το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
   2. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)
    ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία θα αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του και εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
   5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και σε CD)
   6. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή /και άλλων ξένων γλωσσών (και για τους αλλοδαπούς επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
   10. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο, είτε και από τους δύο χώρους.

   Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση ότι θα τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή την ημέρα της συνέντευξης.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην παρακάτω διεύθυνση:

   ΔΙ.ΠΑ.Ε Σίνδος,
   Κτίριο Διατροφής
   1ος όροφος

   Τηλ. 2310013444
   Email: [email protected]

  • Ειδίκευση «Κλινική Διατροφή»

   Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι
   • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
   • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ
   • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΔΙΑΤΡΙΒΗ

   Ειδίκευση «Κλινική Διατροφή»

   Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι
   • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
   • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ
   • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
   • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI
   • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

   Ειδίκευση «Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός»

   Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι
   • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ
   • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
   • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διατροφή και Διαιτολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email