Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2950
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Ρ.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

   • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
   • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
   • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
   • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
   • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
   • Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
   • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
   • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτημένους οργανισμούς και υπηρεσίες.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού τέταρτου (24ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

   Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

   Στον 24ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2020, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14 Φεβρουαρίου 2020.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc και .pdf). Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr.
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Δύο συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (έντυπο συστατικής σε μορφή .doc και .pdf). Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr. Οι συστατικές επιστολές, οι οποίες δεν επιστρέφονται, είναι εμπιστευτικές και οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών του εντύπου ή άλλων επιστολών που έχουν γραφτεί για αυτούς.
   6. Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στο ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας). Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
   7. Επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, μελέτες, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακό τίτλο, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
   9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό είναι:
   Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).

  • Το Δ͘ΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελείται από:

   1. Υποχρεωτικά Μαθήματα
   2. Μαθήματα επιλογής
   3. Διπλωματική Εργασία (Thesis)

   Για   την   απόκτηση   του   Διπλώματος   Μεταπτυχιακών   Σπουδών   στα   Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα και να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’και  Β’͘.  Κατά τη διάρκεια του  Γ’ εξάμηνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξάμηνου οφείλουν το ανώτερο  μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τούς εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματος τούς.

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες διδασκαλίας και οι ακαδημαϊκές μονάδες ανά μάθημα  και στο σύνολο του προγράμματος:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS +  1 μάθημα επιλογής Χ  7,5 ECTS = 30 ECTS

   ΩΡΕΣ

   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   ΠΙΣΤΩΣΙΚΕΣ

   ΜΟΝΑΔΕΣ

   ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   ΠΡΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)

   39

   7,5

   ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS)

   39

   7,5

   ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT)

   39

   7,5

   Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα)
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OPERATIONAL RESEARCH IN BUSINESS ANALYTICS)

   39

   7,5

   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SCIENCES)

   39

   7,5

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (INFORMATION TECHNOLOGY AND STRATEGIC MANAGEMENT)

   39

   7,5

   ΣΥΣΤΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIΑ   SYSTEMS)

   39

   7,5

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 2 μαθήματα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

   ΩΡΕΣ

   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   ΠΙΣΤΩΣΙΚΕΣ

   ΜΟΝΑΔΕΣ

   ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA  BASES)

   39

   7,5

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΩΝ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ (INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

   39

   7,5

   Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται δύο μαθήματα)
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (LABORATORY OF BUSINESS GAMES)

   39

   7,5

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (COUNTING INFORM TION SYSTEMS)

   39

   7,5

   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (DECISION SUPPORT SYSTEMS)

   39

   7,5

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

   39

   7,5

   ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TECHNO-ECONOMICS AND ICT STRATEGIES)

   39

   7,5

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)

   39

   7,5

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS

   ΠΙΣΤΩΣΙΚΕΣ

   ΜΟΝΑΔΕΣ

   ECTS

   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

   30

   ΣΥΝΟΛΟ

   90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email