Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (MSc-Auditory Processing Disorder)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας” (στην αγγλική, MSc-Auditory Processing Disorder) από τον Οκτώβριο του 2021.

   Σκοπός του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς στον τομέα της Ψυχοακουστικής, της διάγνωσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-με έμφαση στις Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, τη Σχιζοφρένεια, τη Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε μία από τις δύο (2) ειδικεύσεις του προγράμματος και συγκεκριμένα:

   1. Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες,
   2. Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

   Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι:

   α. Για την ειδίκευση 1 με τίτλο “Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες” θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγοι, Μουσικοπαιδαγωγοί, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   β. Για την ειδίκευση 2 με τίτλο ” Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικής (ΩΡΛ, Παιδίατροι, Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Γενικοί Ιατροί, κ.α. ή και χωρίς ειδικότητα) κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εισακτέοι θα κατανέμονται στις δύο ειδικεύσεις του ΠΜΣ, αναλόγως με τον αριθμό των αιτήσεων, ως εξής:

   Ειδίκευση 1: Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες, ο ανώτατος ετήσιος αριθμός των εισακτέων θα ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25) φοιτητές.

   Ειδίκευση 2: Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες, ο ανώτατος ετήσιος αριθμός των εισακτέων θα ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25) φοιτητές.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων και με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται θέσεις εισακτέων και δεν καλύπτεται ο ανώτατος αριθμός των είκοσι πέντε υποψηφίων από την πρώτη κατηγορία, προβλέπεται η κάλυψη του ανώτατου ορίου των θέσεων υποψηφιότητας από τη δεύτερη  κατηγορία και αντιστρόφως.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το ΠΜΣ πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνονται δύο κλινικά εργαστήρια, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα, τρία (3) στο Α΄ και τρία (3) στο Β΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι κοινά για τις δύο ειδικεύσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο διαφοροποιούνται/ειδίκευση. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει:

   α) Για την 1η ειδίκευση (μη πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο με εξατομικευμένο πρόγραμμα ακουστικής εκπαίδευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εισακτέοι θα εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων με ειδικές προσεγγίσεις, για τις ειδικές περιπτώσεις του Αυτισμού, της Σχιζοφρένειας και των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της θεραπείας των ΔΑΕ.

   β) Για την 2η ειδίκευση (πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο που θα αφορά στη διαγνωστική προσέγγιση παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα διάσπασης προσοχής, μνήμης, συγκέντρωσης, επικοινωνίας, μαθησιακών δυσκολιών, αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο/ανταγωνιστικά ερεθίσματα, με ή χωρίς ύπαρξη συνοδών διαταραχών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Φάσμα Αυτισμού, Ειδική Γλωσσική/Αναπτυξιακή Διαταραχή, κ.α.). Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της διάγνωσης των ΔΑΕ.

   γ) Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 20/05/2021 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail: [email protected] με θέμα Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας. Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2021. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο δια ζώσης και ώρες 12.00 μ. – 18.00 και ενδιάμεσα κάθε Σάββατο και ώρες 12.00 μ. – 18.00  με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

   Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείτει οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

   Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:

   τηλ. 2310 994739 και ώρες 11πμ-1μμ ημέρες Δευτέρα & Πέμπτη
   e-mail: [email protected], [email protected]
   http://www.apdseminars.gr

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το ΠΜΣ πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνονται δύο κλινικά εργαστήρια, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα, τρία (3) στο Α΄ και τρία (3) στο Β΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι κοινά για τις δύο ειδικεύσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο διαφοροποιούνται/ειδίκευση. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει:

   α) Για την 1η ειδίκευση (μη πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο με εξατομικευμένο πρόγραμμα ακουστικής εκπαίδευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εισακτέοι θα εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων με ειδικές προσεγγίσεις, για τις ειδικές περιπτώσεις του Αυτισμού, της Σχιζοφρένειας και των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της θεραπείας των ΔΑΕ.

   β) Για την 2η ειδίκευση (πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο που θα αφορά στη διαγνωστική προσέγγιση παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα διάσπασης προσοχής, μνήμης, συγκέντρωσης, επικοινωνίας, μαθησιακών δυσκολιών, αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο/ανταγωνιστικά ερεθίσματα, με ή χωρίς ύπαρξη συνοδών διαταραχών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Φάσμα Αυτισμού, Ειδική Γλωσσική/Αναπτυξιακή Διαταραχή, κ.α.). Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της διάγνωσης των ΔΑΕ.

   γ) Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο περιγράφεται ως εξής:

   Α΄εξάμηνο
   (κοινά μαθήματα και για τις δύο (2) ειδικεύσεις)

   • Μεθοδολογία της Έρευνας (Υ) 10 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Ψυχοακουστική (Υ) 10 ECTS
   • Ψυχοακουστική (Υ) 10 ECTS

   Β΄εξάμηνο
   (Ειδίκευση 1: Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

   • Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (Υ) 10 ECTS
   • Μέθοδοι παρέμβασης στον Αυτισμό και την Σχιζοφρένεια με βάση την ακουστική αντίληψη (Υ) 10 ECTS
   • Μέθοδοι παρέμβασης σε Μαθησιακές Δυσκολίες με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία (Υ) 10 ECTS

   Β΄εξάμηνο
   (Ειδίκευση 2: Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

   • Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (Υ) 10 ECTS
   • Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στον Αυτισμό και την Σχιζοφρένεια (Υ) 10 ECTS
   • Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στις Μαθησιακές Δυσκολίες με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία (Υ) 10 ECTS

   Γ΄εξάμηνο
   (Ειδίκευση 1: Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

   • Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής ηχητικών ασκήσεων για αντιμετώπιση ΔΑΕ (ειδίκευση 1, Υ) 15 ECTS
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

   Γ΄εξάμηνο
   (Ειδίκευση 2: Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

   • Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής των διαγνωστικών δοκιμασιών και της ορθής διαγνωστικής προσέγγισης (ειδίκευση 2, Υ) 15 ECTS
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (MSc-Auditory Processing Disorder)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email