Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος:
   • Έχουν εξοικειωθεί με τη διεπιστημονική προσέγγιση στα σύγχρονα συστήματα διακυβέρνησης από τη σκοπιά κατά κύριο λόγο της Πολιτικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και του Δικαίου.
   • Αποκτούν ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα ειδικότερα θεσμικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία αφορούν στη λειτουργία των θεσμών της ΕΕ και του κράτους.
   • Προσεγγίζουν τα κορυφαία ζητήματα σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τη σύνδεσή τους με τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
   • Αναπτύσσουν γνώσεις σχετικά με τη μελέτη του κύκλου παραγωγής δημόσιων πολιτικών από το στάδιο της διαμόρφωσης των αρχικών στόχων, τη διαβούλευση, την παραγωγή της πολιτικής, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη βελτίωσή της.
   • Κατανοούν τη σημασία των διαθέσιμων ερευνητικών εργαλείων και αναπτύσσουν σχετικές δεξιότητες για τη μελέτη των στόχων και των ευρύτερων επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών.
   • Μαθαίνουν να αξιοποιούν τη θεωρητική γνώση για τη διεισδυτικότερη μελέτη των εμπειρικών περιπτώσεων, προκειμένου να καταλήγουν σε ασφαλέστερες προτάσεις πολιτικής.
   • Προετοιμάζονται για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των διοικητικών ή ερευνητικών καθηκόντων τους σε ζητήματα που άπτονται της σύζευξης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3920, 10.09.2018), στο οποίο εισάγονται 40 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Σπουδών του (ΦΕΚ 191/τ.Β/31-1-2019).

   Το πρόγραμμα στηρίζεται σε συσσωρευμένη ακαδημαϊκή εμπειρία από την ίδρυσή του το 2012 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012) και τη μέριμνά μας για τη διαρκή βελτίωση (ΦΕΚ 1100/τ.Β/11-6-2015). Κατά τα πρώτα οκτώ ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, το ΠΜΣ έχει καταξιωθεί υποδεχόμενο εκατοντάδες φοιτητές με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο (45% εργαζόμενοι σε φορείς δημόσιου τομέα, 35% εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα και 20% νέοι απόφοιτοι), διατηρώντας υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας και εξαιρετικές επιδόσεις φοιτητών.

   Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

    Αντικείμενο του ΠΜΣ

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

   Δομή του Προγράμματος Σπουδών

   • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (8 υποχρεωτικά και 2 επιλογής), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
   • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://pedis.uop.gr/?page_id=1191 .
   • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις, εκ των οποίων οι εννέα (9) πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι τρεις (3) με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
   • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.

   Τοποθεσία

   Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην πόλη της Κορίνθου. Το Τμήμα ΠΕΔιΣ βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα και είναι εύκολα προσβάσιμο με τον προαστιακό σιδηρόδρομο ή το λεωφορείο.

   Δεκτοί υποψήφιοι

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι: α) από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της δημόσιας διοίκησης ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Τέλη φοίτησης

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000€, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις, ως εξής: 1.000€ με την εγγραφή, 1.000€ έως 15-1-2021 και 1.000€ έως 15-4-2021.

   Ο προσδιορισμός των φοιτητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, γίνεται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων με αύξουσα σειρά από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες σε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων.

   Υποτροφίες

   Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στους φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017)

    Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει, με αποκλειστική δωρεά του, δέκα (10) υποτροφίες ύψους 3.500€ η καθεμία, σε χρονικό διάστημα δέκα χρόνων από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εξής, στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα, αποκλειστικά για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

    Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας έως την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2020 έως την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 , είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
   Γραμματεία ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
   Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος

   Δικαιολογητικά

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα https://pedis.uop.gr/pydio/public/df9388)
   2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
   3. Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών*
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
   6. Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που το πρώτο πτυχίο των υποψηφίων προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής (άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.). Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
   7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2). Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. (προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)**
   8. Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται στα πλαίσια του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί. Θα πρέπει να αναφέρονται (α) ο Τίτλος, (β) περίληψη έως 300 λέξεις, (γ) όροι κλειδιά (δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα (ή των μελών της επιτροπής), και (ε) η επίδοση ή βαθμός καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες). Π.χ. «Λίαν Καλώς», «8/10» κοκ.  Εφόσον δεν απαιτείται ή δεν προβλέπεται εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον/την υποψήφιο/α.
   9. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
    – Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
    – Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
    – Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
    – Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
    – Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)
    – Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
   10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   11. 2 Συστατικές επιστολές (Το πρότυπο της συστατικής είναι διαθέσιμο εδώ)

    *Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι «επί πτυχίω» φοιτητές επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν έως την 15η Οκτωβρίου ή την επόμενη εργάσιμη εφόσον είναι αργία, το πτυχίο τους ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών.

   ** Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας υιοθετούνται η κλίμακα, οι τίτλοι  γλωσσομάθειας και ο τρόπος απόδειξης που προσδιορίζει ο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησης.

   Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τη σχετική επάρκεια, ή άλλη δοκιμασία, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου : 40%
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή/και επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 20%
   • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: 5%
   • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
   • Προφορική συνέντευξη: 30%. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης αξιολογούνται τα τυχόν επιπλέον τεκμήρια που δύναται να καταθέσει ο/η υποψήφιος/α, η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του/της για παρακολούθηση του ΠΜΣ

   Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του φακέλου υποψηφιότητας και των τεκμηρίων που συνυποβάλλονται, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει.

   Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://pedis.uop.gr/?page_id=1212).

   Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο  https://pedis.uop.gr/pydio/data/public/866936.php.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών &, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, e‐mail: [email protected]).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει κατ’ ελάχιστο 24 διδακτικές ώρες.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email