Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • H περιοχή της Μεσογείου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του παγκόσμιου πολιτισμού, γενέτειρα και σταυροδρόμι μεγάλων θρησκειών και σπουδαίων γλωσσών, που επηρέασαν την εξέλιξη της Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί σημαντικό κέντρο κοινωνικών, οικονομικών και γεωπολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων. Η βαθιά και εμπεριστατωμένη μελέτη τους είναι αναγκαία και επιτακτική.

   Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο» αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα επιστημονικής εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού επιπέδου γνώσης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα τεκταινόμενα στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην εκπαίδευση, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρούν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε (3) εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) εξάμηνο ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης.

   Πιο συγκεκριμένα, κατά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Μέρος του εκπαιδευτικού έργου (έως και 50%) του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα διεξάγονται σε τρείς δια ζώσης συναντήσεις διαλέξεων, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, στις οποίες περιλαμβάνονται Σαββατοκύριακα/αργίες.

   Κατά τη διάρκεια του τρίτου (Γ΄) εξαµήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δεκτοί επίσης γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.800€. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους με την πρώτη δόση κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, τη δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου και την τρίτη δόση στην έναρξη του 3ου εξαμήνου, στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

   Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό των υποτροφιών καθορίζεται κατά την έναρξη εκάστου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζονται, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος σε ποσοστό 30%
   • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%
   • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%
   • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σε ποσοστό 10% (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
    α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
    β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
    γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
    δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
    Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
   • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας 5%
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 5%
   • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
   • Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 10%
   • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%

   Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Αντίγραφο αποδεικτικού επάρκειας στη Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (word), Υπολογιστικά Φύλλα (excel) και Παρουσιάσεις (power point) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet), όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Η καλή γνώση Τουρκικών ή/και Αραβικών ή/και Εβραϊκών ή/και άλλων γλωσσών της Μεσογείου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)
    Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Μαστρογιάννη, Γραμματέας Π.Μ.Σ. τηλ.: 6946083437 και ώρες 14:30 μ.μ. έως 17:00 μ.μ. καθημερινά, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://gds.aegean.gr.

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι οι συμμετέχοντες σε αυτό να αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και τον διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

   To ΠΜΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας και μελέτης των διεθνών εξελίξεων στη Μεσόγειο και πόλο έλξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων του μεσογειακού/μεσανατολικού χώρου.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα των μαθημάτων:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
   • Ευρω-μεσογειακή σχέση και διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

   Μαθήματα Επιλογής
   Δύο εκ των:

   • Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο
   • Η Εξωτερική Πολιτική των Χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής
   • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Παγκοσμιοποίηση και η Θέση της Μεσογείου
   • Διεθνείς Οργανισμοί και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο
   • Η  εξωτερική πολιτική των Χωρών της  Νότιας Ευρώπης

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Εξαναγκαστική Μετανάστευση και ασφάλεια στη Μεσόγειο
   • Ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο

   Μαθήματα Επιλογής
   Δύο εκ των:

   • Iσλάμ: Θρησκεία και Πολιτική
   • Διεθνείς Σχέσεις στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη
   • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος
   • Πολιτική Οικονομία των μεσογειακών χωρών
   • Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών στη Μεσόγειο/Μέση Ανατολή

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email