Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού.

   Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.

   Ο σκοπός του ΠΜΣ εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (στη συνέχεια ‘ΜΔ εργασία’) σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού» του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού» το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Στο ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (πχ. Φυσικής (Physics), Μαθηματικών (Mathematics) κλπ.) ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών με υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων με τα ίδια αξιολογικά κριτήρια. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.

   Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Πληροφορικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ κατά την έννοια της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

   Αίτηση υποψηφιότητας δεν μπορεί να γίνει δεκτή από υποψήφιο/-α του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
   σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’ 80).

   Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα προσκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας με επιτυχία προσφερόμενα μαθήματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

   Τα μαθήματα αυτά ανά υποψήφιο καθορίζονται από τη ΣΕΜΣ μετά από εισήγηση διδασκόντων του ΠΜΣ (μελών ΔΕΠ του Τμήματος) και εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου προπτυχιακών σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή
   να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 0-10.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30).

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων: http://ihst.csd.auth.gr/admissions
   μέχρι τις 31/5/2020 15/9/2020 και στην συνέχεια κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να σταλούν ταχυδρομικά Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 54124, τηλ. 2310 998930, 2310 998709, fax 2310 998310, email [email protected]). Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του ΠΜΣ (https://ihst.csd.auth.gr/).

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση,
   2. Βιογραφικό σημείωμα,
   3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
   5. Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών,
   7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (Lower, Proficiency κλπ, για αλλοδαπούς πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας),
   8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν),
   9. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,
   10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
   11. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

   Παράταση αιτήσεων μεταπτυχιακού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα των αιτήσεων του μεταπτυχιακού θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 15/9/2020.

   Αν αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία τηλεφωνικά στο 2310998930 είτε με email στο [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 90. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο (Χειμερινό): Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Scientific Research Methodology 7,5
   • Διαδίκτυο των Αντικειμένων Internet of Things 7,5
   • Αλληλεπίδραση ΑνθρώπουΥπολογιστή Human – Computer – Interaction 7,5
   • Συνεργατικές Τεχνολογίες Collaborative Technologies 7,5

   B’ Εξάμηνο (Εαρινό): Όλα τα μαθήματα είναι επιλογής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα

   • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων Internet of Things security 7,5
   • Τεχνικές Βελτιστοποίησης Optimization Techniques 7,5
   • Συσχεδίαση Υλικού/ Λογισμικού Software/Hard ware Co-Design 7,5
   • Φορητές-κινητές τεχνολογίες Mobile and portable technologies 7,5
   • Στατιστικός προγραμματισμός Statistical programming 7,5
   • Διοίκηση έργων πληροφορικής IT Project management 7,5
   • Ανάλυση δεδομένων μάθησης Learning analytics 7,5
   • Σοβαρά Παιχνίδια Serious Games 7,5
   • Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού/Λογισμικού Software/Hardware Open Technologies 7,5
   • Εικονική πραγματικότητα Virtual reality 7,5
   • Ενσωματωμένα και κυβερνοφυσικά συστήματα Embedded and Cyber-physical systems 7,5

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχική Διπλωματική Εργασία 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email