Διαδίκτυο Των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι βασικοί στόχοι του παρόντος ΠΜΣ εξειδικεύονται σε τέσσερα επιμέρους πεδία:

   Παροχή επιστημονικής εξειδίκευσης
   Ένας από τους κύριους στόχους του ΠΜΣ είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε πεδία των τεχνολογιών αιχμής όπως είναι τα Ευφυή Περιβάλλοντα, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με το βέλτιστο τρόπο ώστε να καλύπτει σφαιρικά όλα τα προαναφερόμενα πεδία, προσφέροντας ένα συμπαγές επιστημονικό υπόβαθρο στους φοιτητές του. Η σωρευμένη εμπειρία, τόσο των εμπλεκόμενων έμπειρων και διακεκριμένων μελών Δ.Ε.Π., όσο και του διοικητικού προσωπικού, σε συνάρτηση με την δημιουργηθείσα αντίληψη μεταπτυχιακών σπουδών στους κόλπους του Τμήματος, είναι ικανές συνθήκες για την επίτευξη του στόχου.

   Παροχή σύγχρονων επαγγελματικών εφοδίων
   Η στόχευση του ΠΜΣ περιλαμβάνει την απόκτηση αυξημένων προσόντων από την πλευρά των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της καριέρας τους κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν συστήματα ΙοΤ, υλικό και λογισμικό που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.

   Παροχή συμπαγούς υποβάθρου για ερευνητική αριστεία
   Το προτεινόμενο ΜΠΣ απευθύνεται επιπρόσθετα σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε στη συνέχεια να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο πεδίο. Η προετοιμασία των φοιτητών για ερευνητική αριστεία είναι βασική στόχευση του προγράμματος, γεγονός που αποδεικνύεται από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα προετοιμασίας των φοιτητών στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στην διαδικασία της επιστημονικής έρευνας μέσα από τις συνθετικές εργασίες που εμπεριέχονται στα μαθήματα, την υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, το θέμα της οποίας θα πρέπει να έχει πρωτότυπη σύνθεση και ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς και από την άμεση συμμετοχή τους σε ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ΙοΤ.


   Εξωστρέφεια – Συνεισφορά στην ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη

   Η εξωστρέφεια και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία είναι μια ακόμη στόχευση του παρόντος ΠΜΣ. Η ενίσχυση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και των σύγχρονων και επικαιροποιημένων γνώσεων μπορεί να υλοποιηθεί μέσω σχετικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και άλλων σχετικών δράσεων οι οποίες θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό. Η αναφερόμενη δραστηριότητα δημιουργεί ισχυρές γέφυρες σύνδεσης με την κοινωνία, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ακαδημαϊκό επίπεδο του ΠΜΣ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η στόχευση του ΠΜΣ είναι πολύπλευρη και διασπείρεται σε διάφορα επίπεδα, όπως το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επαγγελματικό και κοινωνικό. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων είναι ο προσεκτικός και λεπτομερής σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών καθώς και η συμμετοχή υψηλού επιπέδου επιστημόνων στην διδασκαλία των μαθημάτων. Παράλληλα η πρόβλεψη για συνεχή επικαιροποίηση και αναμόρφωση του επιστημονικού περιεχομένου των διδασκόμενων αντικειμένων καθώς και η προσεχτική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και ο άρτιος συντονισμός της λειτουργίας του ΠΜΣ αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.
   Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του Μ.Δ.Ε. θα είναι ικανός:

   1. Να σχεδιάζει και να δημιουργεί καινοτόμα πρωτότυπα προϊόντα στους αναφερόμενους τομείς των ΙοΤ και ευφυών συστημάτων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.
   2. Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία σχεδιασμού software και hardware σε εφαρμογές διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
   3. Να εγκαθιστά σύγχρονα συστήματα κατάλληλα για την εκάστοτε εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις στην παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων.
   4. Να κατανοεί, να σχεδιάζει να αναπτύσσει, να εξειδικεύει, να προγραμματίζει, να συναρμολογεί και να προσαρμόζει αντίστοιχα συστήματα ΙοΤ σε βιομηχανίες και σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
   5. Να αξιολογεί τις έννοιες της ποιότητας και του κόστους, της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας, τις διεθνείς προδιαγραφές και να αξιολογεί την κριτική στο τελικό προϊόν σχεδιασμού που πρέπει να βιομηχανοποιηθεί.
   6. Να εκτιμά το ρόλο των κρατικών και διεθνών φορέων και τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται με δεδομένη την ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα». Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/117), και τα προβλεπόμενα στην ιδρυτική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πράξη 8/10-05-2018, ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59, Αριθμός Έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018, ΦΕΚ ίδρυσης: 3214/τ.Β/6-8- 2018). Οι σπουδές προσφέρονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης, με έναρξη τον Οκτώβριο 2020.

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στo Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α κύκλου σπουδών.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών
   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msciot.eee.uniwa.gr).
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
   7. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο Τμήμα ([email protected]) με κοινοποίηση στην διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]).
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   10. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκειά τους.

   Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

   Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται με προθεσμία έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020

   αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]), σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο pdf αρχείο (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

   Οι υποψηφίους που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

   Διαδικασία Επιλογής
   Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που

   1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
   2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Διακαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

   Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.

   Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη.

   Συνεντεύξεις
   Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 2 ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΠΜΣ. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Η.&Η.Μ. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

   Υποχρεώσεις των φοιτητών
   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική κατάταξη.

   Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017 καταβάλλουν ως τέλη φοίτησης το ποσό των 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης Α εξαμήνου, η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ.

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

   1. στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ,
   2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και
   3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος

   (τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

  • Πρόγραμμα Σπουδών

   Α εξάμηνο (30 ECTS)

   ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
   IoT.11Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου(Embedded and Real-Time Systems)6,0
   IoT.12Διαδίκτυο των Πραγμάτων(Internet of Things – Web of Things)6,0
   IoT.13Υπολογιστική Ευφυΐα και Βαθιά Μάθηση(Computational intelligence and Deep Learning)6,0
   IoT.14Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή6,0
   IoT.AΜάθημα Επιλογής Ομάδας Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)6,0

   B εξάμηνο (30 ECTS)

   #Τίτλος ΜαθήματοςECTS
   IoT.21Κυβερνο-φυσικά Συστήματα και Έξυπνες Υποδομές(Cyber-Physical Systems [CPS] and Smart Infrastructures)6,0
   IoT.22Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες Συσκευές(Sensors, Microsystems and Smart Devices)6,0
   IoT.BΜάθημα Επιλογής Ομάδας Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)6,0
   IoT.BΜάθημα Επιλογής Ομάδας Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)6,0
   IoT.ΓΜάθημα Επιλογής Ομάδας Γ(Μάθημα Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου – ΜΓΑΠ)6,0

   Γ εξάμηνο (30 ECTS)
   Εκπόνηση έρευνας και ετοιμασία MSc Thesis με επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ, σε πρωτότυπο θέμα, το οποίο μπορεί να προέρχεται από εταιρία, φορέα παραγωγής ή ερευνητική-ακαδημαϊκή δομή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Παρουσίαση και προφορική υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

   Μαθήματα Επιλογής

   Ομάδα Α (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)

   • ΙοΤ.Α1 – Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μαθηματική Μοντελοποίηση (Scientific Calculations and Mathematical Modeling)
   • ΙοΤ.Α2 – Νεφοϋπολογιστική και Ανάλυση Δεδομένων (Cloud Computing & Data Analytics)
   • Οποιοδήποτε μάθημα επιλογής των ΠΜΣ του Τμήματος

   Ομάδα Β (Μάθημα Ειδίκευσης – ΜΕ)

   • ΙοΤ.Β1 – Εύκαμπτα Συστήματα και Φορετές Διατάξεις (Flexible Systems and Wearable devices)
   • ΙοΤ.Β2 – Βιομηχανικός και Ευφυής Έλεγχος (Industrial and Intelligent Control)
   • ΙοΤ.Β3 – Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (Security and Privacy in Cyber-Physical Systems)
   • ΙοΤ.Β4 – Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων και Αισθητήρων (Wireless Data and Sensors Networks)
   • ΙοΤ.Β5 – Έξυπνα Περιβάλλοντα Eµβύθισης και Eπίγνωση Kατάστασης (Smart Immersive Environments and Situational Awareness)
   • Οποιοδήποτε μάθημα επιλογής των ΠΜΣ του Τμήματος


   Ομάδα Γ (Μάθημα Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου –ΜΓΑΠ)

   • ΙοΤ.Γ1 – Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Science, Technology and Society)
   • ΙοΤ.Γ2 – Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογίες του Μέλλοντος και Προκλήσεις (History of Technology – Technologies of the Future and Challenges)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email