Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων στις εξής κατευθύνσεις:

   • Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
   • Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

   Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού κατέχουν την τεχνογνωσία για να εργαστούν ως ιδιώτες, ως ερευνητικό προσωπικό σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ή σε μελετητικά γραφεία. Μπορούν επίσης να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις: 

   1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
   2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης 

   Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3 εξάμηνα. Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις πεδίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπόνηση πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας. 

   Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Επιπλέον προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 1.500,00 €. Η συμμετοχή αυτή καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση): 

   • Βαθμός πτυχίου (20%). 
   • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών* με την κατεύθυνση (10%). 
   • Διπλωματική εργασία (20%). 
   • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%). 
   • Προσωπική συνέντευξη (35%).

   * Εκτιμάται η συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων με τα παρακάτω (ανά κατεύθυνση):

   1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ιχθυολογία, Αλιευτική Βιολογία, Αλιευτική διαχείριση, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Δυναμική πληθυσμών
   2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Οικολογία, Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διαχείριση φυσικών πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Δομή βιοκοινότητας, Ανάλυση οικολογικών δεδομένων, Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης.
   3. Τα συναφή μαθήματα πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ κατά περίπτωση, ως τα πλέον συναφή από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι στα Τμήματα τους. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από 27-5-20 έως 20-7-20 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] αναγράφοντας ως θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ: κατεύθυνση….(συμπληρώνεται η κατεύθυνση που ενδιαφέρει)……» (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τις δυο κατευθύνσεις υποβάλλεται μια αίτηση στην οποία αναγράφονται και οι δυο κατευθύνσεις με σειρά προτίμησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται άπαξ).

   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ. Δυνητικά μπορούν να καταθέσουν το πτυχίο ισοτιμίας εντός του πρώτου έτους φοίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακόπτεται η φοίτησή τους).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της).
   6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο).
   7. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους.
   9. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του COVID-19, υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή. 

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε με μήνυμα στο [email protected] ή στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων και τους κανονισμούς λειτουργίας επισκεφτείτε τη σελίδα https://websites.auth.gr/biodiversity/ 

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

   • υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων,
   • εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών,
   • εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

   Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

   Το πρόγραμμα σπουδών:

   Μαθήματα 1ου εξαμήνου

   ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

   1ο εξάμηνο

   • ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 4 ECTS
   • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 ECTS
   • ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ECTS
   • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 5 ECTS
   • ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5 ECTS
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 ECTS

   ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

   1ο εξάμηνο

   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 12 ECTS
   • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 ECTS
   • ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 6 ECTS
   • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6 ECTS

   Μαθήματα 2ου εξαμήνου

   ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

   2ο εξάμηνο

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 15 ECTS
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ECTS

   ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

   2ο εξάμηνο

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 15 ECTS
   • ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 ECTS
   • ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 4 ECTS
   • ΤΟΠΙΟ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 3 ECTS
   • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email