Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.

   Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΜΣ εξελίσσει και διευρύνει γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα και ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.

   Ειδικότερα, το ΠΜΣ εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε θέματα οργάνωσης πληροφοριών αξιοποιώντας όλες τις παραμέτρους των μεταδεδομένων και των σημασιολογικών οντοτήτων, εμβαθύνοντας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και σχεδίασης συστημάτων πληροφόρησης για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για την ενιαία διαχείριση των πληροφοριών στο περιβάλλον των οργανισμών αυτών.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία. 

   Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. 105323/Ζ1/26-6-2018) και ιδρύθηκε με βάσει τις Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. 6854/10.8.2018/ΦΕΚ 3308Β και 9981/24.10.2018/ΦΕΚ 4755Β (κανονισμός). 

   Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) κατ’ έτος. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αντίστοιχα, η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. 

   Το πρόγραμμα του ΠΜΣ περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα και διπλωματική εργασία που πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο. 

   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις απογευματινές – βραδινές ώρες. 

   Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά σε 600 €, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα δίδεται σε πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το πέρας των εγγραφών στο ΠΜΣ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη: Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (3:00 μ.μ.) μέσα από την ιστοσελίδα: 

   https://alis.uniwa.gr/ilektroniki-aitisi-pms-2020-2021 

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να μεταφορτωθούν, σε ψηφιακή μορφή, κατά τη διαδικασίας της συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα

   1. Ψηφιακό αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (Υποχρεωτικό)
   2. Πρόσφατη φωτογραφία υποψηφίου σε ψηφιακή μορφή (Υποχρεωτικό)
   3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ψηφιακή μορφή (Υποχρεωτικό)
   4. Ψηφιακά αντίγραφα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από ψηφιακά αντίγραφα των πιστοποιητικών ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί, μπορούν να μεταφορτώνουν το ψηφιακό αντίγραφο με το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών της οικείας γραμματείας (Υποχρεωτικός τουλάχιστον ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών)
   5. Ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, με ακριβή μέσο όρο, του προπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη μεγαλύτερη συνάφεια με το υπό προκήρυξη ΠΜΣ (Υποχρεωτικό)
   6. Ψηφιακό αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή το σύνδεσμο ανάρτησης στο αποθετήριο του Ιδρύματός λήψης του βασικού πτυχίου
   7. Ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής, για τους υποψηφίους με πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών μη αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας εφόσον υπάρχει (Υποχρεωτικό για την αγγλική γλώσσα)
   8. Αποδεικτικά ερευνητικού ή/και συγγραφικού έργου σε ψηφιακή μορφή, συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ εφόσον υπάρχουν (δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπά δημοσιεύματα)
   9. Αποδεικτικά / βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας σε ψηφιακή μορφή σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εφόσον υπάρχουν (βεβαιώσεις εργασίας, λοιπά αποδεικτικά)
   10. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε ψηφιακή μορφή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εκ των οποίων, όπου είναι δυνατόν, η μια να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο ή έχει επιβλέψει την πτυχιακή / διπλωματική εργασία του
   11. Κείμενο προθέσεων φοίτησης έως δύο (2) σελίδων σε ψηφιακή μορφή, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ. 

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να μεταφορτωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση και αφού συμπληρωθούν όλα τα αντίστοιχα πεδία. 

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: 

   Καταρτίζεται πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση, απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια και οι υπόλοιποι αξιολογούνται με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστη βαθμολογία το ογδόντα (80)

   * Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Στη συνέχεια η ΕΑΕΜΦ καλεί για συνέντευξη τμηματικά έως και τους πρώτους 40 υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς τα εξής κριτήρια: (i) επικοινωνία, (ii) ωριμότητα, (iii) αποφασιστικότητα και διάθεση για μεταπτυχιακές σπουδές και (iv) γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με μέγιστη βαθμολογία το είκοσι (20). Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταρτίζεται ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων ο οποίος δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, εξετάζονται τυχόν ενστάσεις και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων και ενδεχομένως των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι. 

   Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: [email protected]) καθώς και από την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.alis.uniwa.gr 

   Στοιχεία ταχυδρομικής επικοινωνίας της Γραμματείας του ΠΜΣ 

   Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008 Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 

  • Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξάμηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη μορφή διαλέξεων, με υποχρεωτική παρακολούθηση. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα και στο δεύτερο πέντε (5). Στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ, ανέρχεται σε ενενήντα (90). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθημάτων και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού είναι η καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email