Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Γεωπονίας. Το περιεχόμενο του ΠΜΣ καλύπτει τα βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών και συγκεκριμένα των εφαρμογών τους σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων. Το ΠΜΣ, ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης που θα αποτελούν σύμβουλους περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης.

   Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ, σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την διείσδυση της περιβαλλοντικής καινοτομίας, το περιβαλλοντικό management, και την αειφόρο ανάπτυξη, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη τα τελευταία χρόνια. Συμπερασματικά, το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, στα επιστημονικά πεδία της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει, μέσω των κατευθύνσεών του στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, με προσανατολισμό την πράσινη επιχειρηματική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη,  στην οικονομική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.

   Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την προώθηση της Μεταφοράς Γνώσης και της Καινοτομίας, τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ενίσχυση της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέα ή πρωτοπόρα προϊόντα-υπηρεσίες, με στόχο τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς το επίπεδο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

   Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
   Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Χρονική διάρκεια φοίτησης
   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο ειδικεύσεις:

   • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Entrerpreunership and Innovation)
   • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση και Επικοινωνία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Education and Communication).

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   To Τμήμα Γεωπoνίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του ΜεταπτυχιακούΠρογράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.), για την περίοδο 2020-21.

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει αναγνωρισμένο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», με τις ειδικεύσεις (κατευθύνσεις):

   • Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (GreenEntrerpreunershipandInnovation)
   • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (Environmental Education – Education and Communication).

   Σκοπός του ΠΜΣ, μέσω των ειδικεύσεων του, είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, με προσανατολισμό στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στη διείσδυση της περιβαλλοντικής καινοτομίας σε επιχειρήσεις, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην οικονομική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρηματικών δράσεων μέσω περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

   H χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις ακαδημαϊκές [2] περιόδους, πλήρους φοίτησης.O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, που θα εισαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ορίζεται στους ογδόντα (80) φοιτητές. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.

   Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ. Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωση ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

   Οι φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΜΣ συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.250 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις των 750 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη της 1ης, 2ης και 3ης ακαδημαϊκής περιόδου. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι δυνατόν η 1η δόση των 750 ευρώ να διασπαστεί στο ποσό των 200 ευρώ, ως προκαταβολή και στο υπόλοιπο ποσό των 550 ευρώ που θα καταβληθεί με την έναρξη της 1ης ακαδημαϊκής περιόδου.

   Σχετικά με την αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017, αυτή υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ και την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, και κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων (για τους εν λόγω φοιτητές θα υπάρξει επιστροφή της τυχόν προκαταβολής που θα καταβάλουν). Η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ 114/04-08-2017.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται στο Τμήμα Γεωπονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη). Το 35% του αριθμού των διαλέξεων, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με τη χρήση του συστήματος “BigBlueButton” της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του MOODLE. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες διαλέξεις των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο(απογευματινές ώρες), ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

   Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας http://agriculturaltechnology.teithe.gr

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Μ.Π.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:

   • Αίτηση (επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του Μ.Π.Σ.)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
   • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
   • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
   • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλής γνώσης) (αν υπάρχει).
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου(υποχρεωτικά).

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν την αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, θα ζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΜΠΣ.

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

   Στάδιο Α:
   Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Στάδιο Β:
   Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Στάδιο Γ:
   Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Μ.Π.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1 και 2 τουάρθρου34, του Ν. 4485/4-8-2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε ενότητες, η κάθε ενότητα αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας.

   Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

   • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 30%. (Ελέγχεται και εκτιμάται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ.)
   • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, η επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 20%).
   • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%).
   • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   • Η τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

   Σημειώνεται ότι, ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου (αλγόριθμος) προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του.

   Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν:

   • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας
   • Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών
   • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα, κ.λπ.

   Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20η Ιουνίου 2020. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: [email protected], σε μορφή αρχείου PDF. Στη συνέχεια και έπειτα από την αρχική επιλογή, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα επικυρωμένα αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

   Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τηλ. 2310013865 & 2310013862 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00).

  • Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την προώθηση της Μεταφοράς Γνώσης και της Καινοτομίας, τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ενίσχυση της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέα ή πρωτοπόρα προϊόντα-υπηρεσίες, με στόχο τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς το επίπεδο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

   Επίσης οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

   ΠΜΣ «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑCODEECTS
   1. Περιβαλλοντικά Προγράμματα και ΠολιτικήENVD 51010
   2. Οικονομία ΦυσικώνΠόρων&ΠεριβάλλοντοςENVD 52010
   3. Περιβαλλοντική Ρύπανση και ΔράσηENVD 53010
   4. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων και ΑειφορίαENVD 54010
   Σύνολο ECTS Κοινού Κορμού 40
   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Υποχρεωτικά τα μαθήματα 1-5

   Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Επιλογή τριών μαθημάτων από το 1 μέχρι το 5 και υποχρεωτικό το 6

   1. Μελέτες Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνENVD 55510
   2. Συστήματα Τεχνικής Επιθεώρησης  (ISO 14001)ENVD 56510
   3. Πράσινη Ανάπτυξη και ΠεριβάλλονENVD 57510
   4. Καινοτόμες Περιβαλλοντικές ΕπενδύσειςENVD 58510
   5. Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη ΑποφάσεωνENVD 59510
   6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαENVD 68020
   Σύνολο ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α 50
   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Υποχρεωτικά τα μαθήματα 1-5

   Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Επιλογή τριών μαθημάτων από το 1 μέχρι το 5 και υποχρεωτικό το 6

   1. Οικιακή Εξοικονόμηση και ΑνακύκλωσηENVD 61510
   2. Κλιματική Αλλαγή,  Προσαρμογή και ΜετριασμόςENVD 62510
   3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ΣυνείδησηENVD 63510
   4. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕENVD 64510
   5. Περιβαλλοντικές Δράσεις στην ΕκπαίδευσηENDV 65510
   6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαENVD 68020
   Σύνολο ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β 50
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email