Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική

 • panepistimio aigaiou
 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» (Φ.Ε.Κ. 3959/12-9-2018/Τόμος Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχομένων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολιτισμικής τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» (Φ.Ε.Κ. 3959/12-9-2018/Τόμος Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχομένων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολιτισμικής τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

   Το Πρόγραμμα είναι διετές πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες:

   1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα
   2. τα θέματα σχεδιασμού
   3. το διεπιστημονικό σεμινάριο
   4. τη μεταπτυχιακή εργασία

   Τον συντονισμό και την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
   3. Βιογραφικό σημείωμα
   4. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές
   10. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
   11. Ανάτυπα δημοσιεύσεων και περίληψη πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας, εφόσον οι προπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου προβλέπουν τέτοια εργασία. Ιδιαίτερα για τους αρχιτέκτονες υποψηφίους απαιτείται η υποβολή φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις κύριες σχεδιαστικές εργασίες τους.
   12. Υπόμνημα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας , καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως 5-7-2020 14-9-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέσω wetransfer.com, Google Drive ή άλλο πρόγραμμα διαμοιρασμού αρχείων.

   Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

   Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/).

   Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το συνολικό ύψος των οποίων έχει καθοριστεί σε 1600 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: Η πρώτη με την εγγραφή στο ΠΜΣ και οι επόμενες με την έναρξη του 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου σπουδών. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ διεξάγεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν προβλέπεται η επιστροφή τους. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών και γενικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

   Οι γραπτές και οι προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα μεταξύ 21-9-2020 και 24-9-2020 εξ αποστάσεως (λεπτομέρειες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τις ώρες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν εντός του Ιουλίου).

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το ΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική απονέμει Μεταπτυχιακό Δί- πλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο κάτοχος του ΜΔΕ μπορεί να συνεχίσει, μετά από έγκριση σχετικής αίτησής του, τις μεταπτυχιακές του σπουδές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις.

   Α΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Διαχείριση Μνημείων 1 / 12 ECTS
   Διεπιστημονικό Σεμινάριο  6 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Μάθημα επιλογής 1  / 6 ECTS
   Μάθημα επιλογής 2 / 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Διαχείριση Μνημείων 2 / 12 ECTS
   Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2 / 6 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Μάθημα Επιλογής 3 / 6 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 4 / 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Μεταπτυχιακή Εργασία 1 / 12 ECTS
   Διεπιστημονικό Σεμινάριο 3 / 6 ECTS
   Θέμα Σχεδιασμού 1 / 6 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Μάθημα Επιλογής 5 / 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Διεπιστημονικό Σεμινάριο 4 / 6 ECTS
   Θέμα Σχεδιασμού 2 / 6 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 18 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email