Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου δυναμικού, ικανού να συμβάλλει στην αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ορθολογική αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας και στην ευρύτερη εφαρμογή αυτοματισμών στη βιομηχανία και τον κτηριακό τομέα, αλλά και η προετοιμασία των αποφοίτων για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:
   1) να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου, μοντελοποίησης και κατασκευής, σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.
   2) να περιγράφουν, προδιαγράφουν, αναπτύσσουν, αξιολογούν και αναλύουν, σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.
   3) να ερευνούν, μελετούν, επιβλέπουν, υποστηρίζουν και συντηρούν μεθόδους και τεχνικές ελέγχου και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων». Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/117), και τα προβλεπόμενα στην ιδρυτική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πράξη 8/10-05/2018, ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59, Αριθμός Έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 105323/Ζ1/26-6-2018, ΦΕΚ ίδρυσης 3306/10-09-2018). Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης, δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας τους. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α κύκλου σπουδών.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mscenergysys.eee.uniwa.gr).
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
   7. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο Τμήμα ([email protected]) με κοινοποίηση στον διευθυντή του ΠΜΣ ([email protected]).
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   10. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (α) ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και ότι (β) στην περίπτωση που δεν εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017, αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκειά τους.

   Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται με προθεσμία έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020

   ➢ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]), σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο pdf αρχείο (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

   Οι υποψηφίους που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

   Διαδικασία Επιλογής

   Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που

   1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
   2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

   Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.

   Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη.

   Συνεντεύξεις

   Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Η.&Η.Μ. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

   Υποχρεώσεις των φοιτητών – Δίδακτρα

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που θα οριστεί, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο ποσό διδάκτρων. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική κατάταξη.

   Ειδικότερα οι φοιτητές πλήρους φοίτησης καταβάλλουν για δίδακτρα το ποσό των 875 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

   1. στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ,
   2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και
   3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος

   (τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10) και είναι υποχρεωτικά. Κάθε φοιτητής, υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδας ανά εξάμηνο σπουδών, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης. Επίσης πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

   Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται μη εργάσιμες ώρες (απογεύματα).

   Μαθήματα Π.Μ.Σ. :

   Α εξάμηνο (30 ECTS)

   Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικής Κίνησης – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος (10 ECTS)
   Ενεργειακός και Οικολογικός Σχεδιασμός Η/Μ Εξοπλισμού(10 ECTS)
   Προηγμένες Εφαρμογές Αυτοματισμού σε Κτήρια (10 ECTS)

   Β εξάμηνο (30 ECTS)

   Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτηριακό Τομέα (10 ECTS)
   Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης σε Βιομηχανικές Διεργασίες (10 ECTS)
   Προηγμένες Εφαρμογές Βιομηχανικών Αυτοματισμών (10 ECTS)

   Γ εξάμηνο (30 ECTS)

   Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (9 ECTS)
   Διαχείριση Ενέργειας – Ενεργειακοί Έλεγχοι (9 ECTS)
   Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων (9 ECTS)
   Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή (3 ECTS)

   Δ εξάμηνο (30 ECTS)

   Εκπόνηση έρευνας και ετοιμασία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (MSc Thesis) με επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ, σε αντικείμενο υψηλής στάθμης τεχνικού χαρακτήρα με στοιχεία καινοτομίας ή/και πρωτότυπης έρευνας.
   Παρουσίαση και προφορική υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ.                      120

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email