Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο την ει­δίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμέ­νων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντι­κά προβλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημά­των και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

   • Θα διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία των Επιστημών της Υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.
   • Θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτισμικά θέματα στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
   • Θα αναγνωρίζουν ικανοποιητικά θέματα που σχετίζονται με τη νοσηρότητα της γήρανσης και τις οικονομικές συνέπειές της.
   • Θα ανακαλούν το περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμέ­νων και των χρονίως πασχόντων.
   • Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και θα διακρίνουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν επιχειρησιακές και επενδυτικές αποφάσεις.
   • Θα είναι σε θέση εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία.

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   • Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0921- Care of elderly and of disabled adults
   • Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   • Master of Science (MSc)

   Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

   Διάρκεια φοίτησης

   • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του κοινού ΠΜΣ ορίζεται στα έξι (6) έτη.

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

   Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι..

   Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

   Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:

   α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

   ή

   β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

   ή

   γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

  • A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΓΧΝ10 Φυσιολογία (Υ¹, 10 ECTS)

   ΓΧΝ11 Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική (Ε², 10 ECTS)

   ΓΧΝ12 Ψυχολογία – Συμβουλευτική (Ε, 10 ECTS)

   ΓΧΝ13 Κοινωνική γεροντολογία (Ε, 10 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΓΧΝ20 Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές(Υ, 10 ECTS)

   ΓΧΝ21 Αναπνευστικές, καρδι­αγγειακές διαταραχές (Ε, 10 ECTS)

   ΓΧΝ22 Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία (Ε, 10 ECTS)

   ΓΧΝ23 Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής (Ε, 10 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΓΧΝ30 Οικονομικά της υγείας (Υ, 10 ECTS)

   ΓΧΝ31 Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών (Ε, 10 ECTS)

   ΓΧΝ32 Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης (Ε, 10 ECTS)

   ΓΧΝ33 Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας (Ε, 10 ECTS)

   Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΓΧΝΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)

   Σημειώσεις:

   Υ¹: Υποχρεωτική

   Ε²: Επιλογής


   Οδηγίες Επιλογής ΘΕ:

   Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις ενότητες του 1ου εξαμήνου στη συνέχεια μπορούν να εγγραφούν σε ενότητες τους 2ου εξαμήνου κοκ έως το 4ο εξάμηνο.

   1ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ10 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ11, ΓΧΝ12, ΓΧΝ13.

   2ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ20 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ21, ΓΧΝ22, ΓΧΝ23.

   3ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ30 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ31, ΓΧΝ32, ΓΧΝ33.

   Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούν πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να δηλώνουν τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγουν όσες τους έχουν απομείνει από το/α προηγούμενο/α εξάμηνο/α και να συμπληρώνουν την επιλογή τους με Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου. Στο τέταρτο εξάμηνο, για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email