Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις σε έναv τομέα που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην αναπτυξιακή και οικονομική ζωή της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των συγκοινωνιακών έργων αλλά και η ένταξή τους στον πολεοδομικό ιστό, η αλληλεπίδρασή τους και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τη ζωή των πόλεων ή και ευρύτερων περιοχών είναι ζητήματα που διαρκώς απασχολούν επαγγελματίες, ερευνητές αλλά και αποτελούν τη λύση σε πολλά από τα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, κλάδοι αιχμής όπως οι εμπορευματικές μεταφορές, η διαχείριση και λειτουργία των συγκοινωνιακών υποδομών, η ασφάλεια και η χρήση των τεχνολογιών αιχμής για τη μεγιστοποίηση του μεταφορικού έργου με ταυτόχρονη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων αποτελούν επαγγελματικές προκλήσεις των μηχανικών της χώρας μας, ακόμα και στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας σχετικά με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται και οι συγκοινωνιακές υποδομές και η διαχέιρισή τους αναμένεται να αποτελέσουν έναν από τους πυλωνες ανάπτυξης σε εγχώριο και ευρωπαικό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (90 ECTS συνολικά). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. υπό το καθεστώς της μερικής φοίτησης, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα.

   Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 3.000 € τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Αναλυτικά,

   α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής: 1.000 € για καθένα από τα δύο εξάμηνα μαθημάτων και 1.000 € για το εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής: 500 € για καθένα από τα τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και 1.000 € για το εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

   Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσα του κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Λάρισας, με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα εργαστηριακά μαθήματα που διεξάγονται στο Βόλο. Υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης έως του 35% των μαθημάτων. Ειδικά όμως για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν λόγω του Covid-19 όσο και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η διεξαγωγή των μαθημάτων δύναται να γίνει (έως και αποκλειστικά) εξ αποστάσεως για όσα μαθήματα κρίνουν οι διδάσκοντες.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Διοίκησης και Οικονομίας και άλλων Τμημάτων.

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:

   (α) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (30 φοιτητές) του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype εντός της εβδομάδας 6-10 Ιουλίου 2020.

   (β) δεύτερη περίοδος υποβολής (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των 30 φοιτητών στην τάξη): οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype εντός της εβδομάδας 14-18 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο1 πτυχίου ή διπλώματος (με ακριβή βαθμό).
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
   6. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Δ.Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.pmtsp-master.uth.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: [email protected], [email protected]). Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητής Νικόλαος Ηλιού

  • 1ο Εξάμηνο

   • Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι
   • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων – Project Management
   • Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές
   • Σύγχρονες Τεχνικές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκοινωνιακών Έργων σε Αστικό και μη Αστικό Περιβάλλον

   2ο Εξάμηνο

   • Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics
   • Αξιολόγηση Έργων – Project Appraisal
   • Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών, Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Εργοταξίων
   • Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κυκλοφορίας

   3ο Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email