Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία αφορά στην εμπέδωση βασικών και προχωρημένων αρχών, γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων στις επιστήμες της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η προαγωγή της γνώσης,
   • η ανάπτυξη της έρευνας,
   • η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών
    αναγκών της χώρας
   • η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να διαπρέψουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Εδαφολογίας, και της
    Γεωργικής Μηχανικής
   • καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της γεωπονικής επιστήμης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Ο Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. υλοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management)” με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

   Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και επίσης δεν περιλαμβάνει δίδακτρα.

   Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντικαθιστά τα προηγούμενα Π.Μ.Σ. «Ειδίκευσης Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων» και «Ειδίκευσης Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων» του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. που λειτουργούν με αυτή τη μορφή από το 2000. Προηγούμενα λειτούργησε ένα από τα παλαιότερα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ειδίκευση «Εγγείων Βελτιώσεων» από το 1975-2000 με μία αναμόρφωση το 1993.

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ Π.Μ.Σ.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να διαπρέψουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Εδαφολογίας, και της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της γεωπονικής επιστήμης.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης, καθώς και βέλτιστες γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Επίσης στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα αρδεύσεων και στραγγίσεων εδαφών και σχεδιασμού των αντίστοιχων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας, ορθολογικής αξιοποίησης και διαχείρισης εδαφικών και υδατικών πόρων και υδροπληροφορικής, ποιότητας και ρύπανσης υδάτων και εδαφών και αξιοποίησης οριακής ποιότητας εδαφικών και υδατικών πόρων, παρατήρησης Γης και γεωπληροφορικής, ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, δράσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή με εκτίμηση των υδατικών αποτυπωμάτων και των αποτυπωμάτων άνθρακα των καλλιεργειών, με αποτίμηση του κύκλου ζωής και με αποθήκευση του οργανικού άνθρακα στα εδάφη, με χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών για τους σκοπούς της κυκλικής βιοοικονομίας, και με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Επίσης σε θέματα ελέγχου – ρύθμισης περιβάλλοντος, εξοπλισμού και σχεδιασμού κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων, επεξεργασίας σημάτων και δεδομένων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και βελτιστοποίησης γεωργικών μηχανημάτων και εκμεταλλεύσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου (με μέγιστο συνολικό άθροισμα 100 μορίων):

   Ι. Γενικός Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (μέγιστο 50 μόρια)
   Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Ο βαθμός Χ 5 Χ συντελεστής (πενταετή φοίτηση ΑΕΙ=1, τετραετή φοίτηση ΑΕΙ=0.8, ΤΕΙ: 0.6)

   ΙΙ. Η συνάφεια των σπουδών (μέγιστο 35 μόρια)
   Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γ.Π.Α., και άλλων Π.Σ. της αλλοδαπής με ίδιο αντικείμενο: 35 μόρια, Β) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ άλλων κατευθύνσεων ή άλλων Τμημάτων Γεωπονίας : 28 μόρια, Γ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 27 μόρια, Δ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 24 μόρια, Ε) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.: 18 μόρια.

   Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0.2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. και 0.6 μονάδες για την πτυχιακή διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους: Γεωπονικών Τμημάτων άλλων κατευθύνσεων: 29 μόρια, Μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 28 μόρια, Μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 25, Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.: 19 μόρια.

   ΙΙΙ. Η προσωπική συνέντευξη και άλλα προσόντα (μέγιστο 15 μόρια)
   Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Η προσωπική συνέντευξη (6 μόρια), Β) Το σύντομο σημείωμα που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά (3 μόρια), Γ) Η διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας ή ύπαρξη δεύτερου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος που θα πρέπει να πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώσεις (μέγιστο 4) και Δ) Οι δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή σοβαρή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 2 μόρια: 1 x 2).

   Εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει σύνολο μορίων άνω των 50.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο.
   2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
   3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
   5. Βιογραφικό σημείωμα.
   6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 6). Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan ή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών επιπέδου Γ2. Απαλλάσσονται επίσης όσοι έχουν
   7. Σύντομο σημείωμα (έως 1000 λέξεις) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: τους στόχους του / της, τα αναμενόμενα οφέλη από το Π.Μ.Σ., τη σύνδεση του Π.Μ.Σ. με την μέχρι τώρα πορεία του / της, τα κυριότερα προσόντα που τον / την καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο/α.
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   9. Δύο συστατικές επιστολές.
   10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
   12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων

   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Π.Μ.Σ. προγραμματίζεται να ξεκινήσει στον παρόντα κύκλο το Φεβρουάριο του 2021. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο e-mail: [email protected], επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail και κινητό τηλέφωνο).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. καθηγήτρια κα Α. Παυλάτου-Βε (τηλ. 2310-998726 και e-mail: [email protected]) και τον αναπληρωτή Διευθυντή Αν. Καθηγητή κ. Π Γεωργίου (τηλ. 2310- 998752 και e-mail: [email protected]).

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα
   που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο.

   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Υποχρεούνται επίσης σε Πρακτική Άσκηση
   εκπαίδευσης στα αναλυτικά όργανα και τις συσκευές των εργαστηρίων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

   Η Πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 15 ECTS, και ολοκληρώνεται κατά τη Θερινή Περίοδο του Β’ εξαμήνου.

   Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email