Δέξιππος: Κλασική Φιλολογία (MA in Classics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει ποιοτική και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση που αφορά επιμέρους τομείς της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Γραμματείας. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δέξιππος», προβάλλει και αξιοποιεί την επιστήμη της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Φιλολογίας στις θεωρητικές της διαστάσεις και στις πρακτικές της εφαρμογές με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το Π.Μ.Σ. συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και στην επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δέξιππος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄114) (ΦΕΚ ίδρυσης 2994 Τ.Β΄25-7-18 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 3161 Τ.Β΄2018).

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κλασική Φιλολογία» (MA in Classics) με τις εξής ειδικεύσεις:
   1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ancient Greek Literature
   2. Λατινική Φιλολογία – Latin Literature

   Στο ΠΜΣ «Δέξιππος» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
   1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Σημείωση:
   Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι:
   1. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17, χωρίς εξέταση.
   2. Υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον επιτύχουν στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εξέταση.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και κατά την εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

   Το ΠΜΣ «Δέξιππος» θα δεχθεί είκοσι (20) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.

   Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελεί η επιτυχής γραπτή εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά και στα Λατινικά (βαθμός γραπτού τουλάχιστον 5).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση συμμετοχής.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου.
   4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1: Αγγλικά (επίπεδο Advanced) / Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) / Γερμανικά
   (επίπεδο Mittelstufe) / Ιταλικά (επίπεδο CELI 4) ή Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και μιας επιπλέον από τις εξής ξένες γλώσσες επίσης επιπέδου Β2: Γαλλικά/Γερμανικά/ Ιταλικά. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται, επιπλέον βεβαίωση
   Ελληνομάθειας η οποία να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
   5. Βιογραφικό σημείωμα.
   6. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη μορφή.
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
   8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με courier, από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (Κτήριο Φιλοσοφικής, 6ος όροφος, γραφείο 609, τηλέφωνο 210- 727 7788, υπεύθυνη κα Αικ. Φώτου) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 10:00΄- 12:00΄.

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου), εντός του Οκτωβρίου του 2020.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

   Α΄ Εξάμηνο
   (ΑΕ) Αρχαϊκό έπος ή Τραγωδία (10 ECTS)
   (ΑΕ) Κωμωδία ή Παπυρολογία (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο)
   (Λ) Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλοσοφία ή Μεταγενέστερη Γραμματεία (10 ECTS)
   (Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή της Αυτοκρατορικής Εποχής (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   (ΑΕ) Ιστοριογραφία ή Ρητορεία (10 ECTS)
   (ΑΕ) Γραμματεία Ελληνιστικής εποχής και πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων ή Παλαιογραφία-Κριτική Κειμένου (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο)
   (Λ) Ποίηση της Ρεπουμπλικανικής και Αυτοκρατορικής περιόδου ή Ρητορεία (10 ECTS)
   (Λ) Επική ποίηση ή Λυρική Ποίηση/Ελεγεία ή Δράμα (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   (ΑΕ) Φιλοσοφία ή Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας (10 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ´ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Λατινική Φιλολογία

   Α΄ Εξάμηνο
   (Λ) Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλοσοφία ή Μεταγενέστερη Γραμματεία (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα τρία)
   (Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή της Αυτοκρατορικής Εποχής (10 ECTS)
   (ΑΕ) Αρχαϊκό έπος ή Τραγωδία (10 ECTS)
   (ΑΕ) Κωμωδία ή Παπυρολογία (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   (Λ) Ποίηση της Ρεπουμπλικανικής και Αυτοκρατορικής περιόδου ή Ρητορεία (10 ECTS)
   (Λ) Επική ποίηση ή Λυρική Ποίηση/Ελεγεία ή Δράμα (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο)
   (ΑΕ) Ιστοριογραφία ή Ρητορεία (10 ECTS)
   (ΑΕ) Γραμματεία Ελληνιστικής εποχής και πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων ή Παλαιογραφία-Κριτική Κειμένου (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα πέντε)
   (Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή Αυτοκρατορικής περιόδου (10 ECTS)
   (Λ) Ποίηση της Αυτοκρατορικής περιόδου (10 ECTS)
   (Λ) Λατινική Παλαιογραφία (10 ECTS)
   (ΑΕ) Φιλοσοφία ή Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας (10 ECTS)
   Μάθημα από άλλον τομέα ή τμήμα της ΦΣ (10 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ´ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν εάν θα ακολουθήσουν την ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ή Λατινικής Φιλολογίας μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους.

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι στο πρώτο εξάμηνο παρακολούθησαν τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής κατεύθυνσης και αποφασίσουν μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου να ακολουθήσουν τη Λατινική κατεύθυνση υποχρεούνται στο Γ εξάμηνο να παρακολουθήσουν το μάθημα (Λ) «Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλοσοφία ή Μεταγενέστερη Γραμματεία», εάν στο Α εξάμηνο είχαν επιλέξει το μάθημα (Λ) «Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή της Αυτοκρατορικής Εποχής».

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι στο πρώτο εξάμηνο παρακολούθησαν τα μαθήματα της Λατινικής κατεύθυνσης και αποφασίσουν μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου να ακολουθήσουν τη Αρχαία Ελληνική κατεύθυνση, εάν έχουν επιλέξει δύο μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας στο Α εξάμηνο, υποχρεούνται στο Γ εξάμηνο να παρακολουθήσουν το δεύτερο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Α εξαμήνου.

   (AE) = Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,
   (Λ) =Λατινική Φιλολογία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email