Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικά αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

   Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί με επιτυχία, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”

   Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικά αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης-κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

   Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε  35 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί με βάση τα ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 & 3418/τ.Β/9-9-2019, ενώ αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η επανίδρυση του ΠΜΣ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση, όπου προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.700€ συνολικά, ή 900€ ανά εξάμηνο.

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: https://www.hmu.gr/mscfinman/

   Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2020.

   Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. για τον 3ο κύκλο σπουδών (2020-2022).

   Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος δίνονται στα τηλέφωνα:
   2810 3796-78 ή 12 ή 36 ή με email στη διεύθυνση [email protected]

   Ταχυδρομική διεύθυνση:
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
   Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
   Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
   Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
   Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
   Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www.hmu.gr/mscfinman/

   Δικαιολογητικά

   • Ηλεκτρονική Αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο ειδικό έντυπο της Γραμματείας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές (θα κατατεθούν στη Γραμματεία σε κλειστό φάκελο).
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
   • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
   • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. Επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   • Τέσσερις (4) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας (θα ζητηθούν από τη Γραμματεία)

  • 1. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται ή με την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου είναι υποχρεωτικά γραπτές και πραγματοποιούνται πάντοτε με την προσωπική παρουσία του εξεταζόμενου.

   2. Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και τα μαθήματα διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα ανέρχονται σε 26.

   3. Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά την λήξη των μαθημάτων, κατά την διάρκεια των επόμενων
   έξι μηνών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία. Είναι υποχρεωτική η υποβολή γραπτών εργασιών στα μαθήματα, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

   4. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίζει, όταν οι συνθήκες απαιτούν, την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τις τρέχουσες επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις.

   5. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην Αγγλική, από την αντίστοιχη ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

   6. Τα προγράμματα υποστηρίζονται από σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε
   φορείς και ιδρύματα, κλπ.

   7. Οι λεπτομέρειες παροχής προπαρασκευαστικών ή προαπαιτούμενων μαθημάτων για ειδικές κατηγορίες φοιτητών/τριών καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος.

   8. Σε ειδικές περιπτώσεις αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

   A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 ECTS
   • Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι 6 ECTS
   • Διοικητική Οικονομική 6 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6 ECTS
   • Τραπεζική Διοικητική 6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 6 ECTS
   • Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS
   • Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 6 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS
   • Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων 6 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email