Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργασθούν ως Οικονομικοί αναλυτές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Αξιολογητές επενδύσεων, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, Σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, Υπεύθυνοι Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, Εξωτερικοί ελεγκτές, Υπεύθυνοι Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σύμβουλοι Επιχειρησιακών και Πληροφοριακών συστημάτων και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Επιχειρησιακών Συστημάτων των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας στα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία, συνεχίζοντας τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της 6ης περιόδου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα” το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (το υπ. αρ. ΦΕΚ 3545/τ. Β’/23-09-2019 Επανίδρυσης).

   Σκοπός

   Σκοπός του παρόντος ΠΜΣ είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

   Επαγγελματικές προοπτικές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργασθούν ως Οικονομικοί αναλυτές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Αξιολογητές επενδύσεων, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, Σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, Υπεύθυνοι Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, Εξωτερικοί ελεγκτές, Υπεύθυνοι Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σύμβουλοι Επιχειρησιακών και Πληροφοριακών συστημάτων και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Επιχειρησιακών Συστημάτων των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας στα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία, συνεχίζοντας τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή πτυχιούχοι:

   α) Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

   β) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων άλλων Τμημάτων της αλλοδαπής,

   γ) άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα,

   δ) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, μέσα στην τελευταία δεκαετία.

   Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, που πριν την Β’ φάση αξιολόγησης των υποψηφίων εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους, προσκομίζοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών, με αναφορά στο βαθμό πτυχίου τους.

   Χρονική Διάρκεια Σπουδών

   Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Τέλη φοίτησης

   Τα τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

   α) 1.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ ως προκαταβολή για την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου

   β) 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου

   γ) 500 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου.

   Από το σύνολο των φοιτητών που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ μέχρι 30% από αυτούς απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, του Νόμου 4485 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ (για τους εν λόγω φοιτητές θα υπάρξει επιστροφή της τυχόν προκαταβολής που θα καταβάλουν). Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Η απαλλαγή παρέχεται για συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ.

   Αριθμός Εισακτέων

   Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) και μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα δυο (42). Επιπλέον γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 3.

   Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

   Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνει με την κατάθεση από μέρους των ενδιαφερόμενων στη Γραμματεία του ΠΜΣ των παρακάτω δικαιολογητικών σε δύο φάσεις ως ακολούθως:

   • Φάση Α (Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων, από τη Δευτέρα 28 – 09 – 2020 έως και τη Κυριακή 20 – 12 – 2020)
   1. Αίτηση 2020-21 (ΝΕΟ)

   Υποβολή ΜΟΝΟ της συμπληρωμένης αίτησης στην Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω του ακόλουθου e-mail: [email protected]
   Κανένα άλλο δικαιολογητικό δεν θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση αυτή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ύπαρξη των αναγραφομένων σε αυτή προσόντων και για την ύπαρξη των σχετικών τίτλων και αποδεικτικών στοιχείων των προσόντων αυτών, τα οποία (τίτλοι και δικαιολογητικά) θα προσκομισθούν κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων.

   Φάση Β (Υποβολή σε έντυπη μορφή, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για το πότε πρέπει να κατατεθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά)

   1. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο όπου φοιτούν, η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   4. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και για τους αλλοδαπούς της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   7. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
   8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
   9. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής (υπόδειγμα συστατικής επιστολής). Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο, είτε και από τους δύο χώρους.

   Αξιολόγηση Υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

   Στην πρώτη φάση υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

   Στη δεύτερη φάση αξιολογούνται οι υποψήφιοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 80%:

   • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
   • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%)
   • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)[1]
   • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού) (συντελεστής 10%)

   Μετά την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, θα συνταχθεί και θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα θα πρέπει να προσκομίσουν όλους τους αναφερθέντες στην αίτηση τίτλους και δικαιολογητικά, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Η προσκόμιση θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θα οριστεί ώστε να γίνει ο έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αποτελεί προϋπόθεση πρόκρισης στην τρίτη φάση. Επί του προσωρινού πίνακα θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

   Κατά την τρίτη φάση, αρχικά θα γίνει η εξέταση των ενστάσεων, αλλά και των πιθανών αποκλεισμών υποψηφίων λόγω μη υποβολής των επικαλούμενων δικαιολογητικών και εφόσον ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων της δεύτερης φάσης υπερβαίνει τους 60, τότε προκρίνονται στην τρίτη φάση οι 60 υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των εναπομεινάντων υποψηφίων, η οποία έχει συντελεστή βαρύτητας 20%, και από την τελική βαθμολογία που θα προκύψει καταρτίζεται τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και επιλέγονται οι πρώτοι 40. Επί του τελικού πίνακα κατάταξης θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

   Με το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί του τελικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και την οριστικοποίηση αυτού, θα ζητηθεί, με επιστολή, από τους επιτυχόντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσης, η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα. Τέλος, από τους επιτυχόντες οι οποίοι αποδέχθηκαν τη θέση, θα ζητηθεί, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, να καταβάλουν τα δίδακτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

   Έναρξη Διδασκαλίας

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του τέταρτου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Μάρτιος 2021).

   Υποβολή αιτήσεων

   Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει την 28η Σεπτεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την 20η Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων, κατά την περίοδο αυτή, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας του ΠΜΣ, [email protected]

   Πληροφορίες

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.acf.teithe.gr/ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής

   Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

   Α’ Εξάμηνο

   • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα
   • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
   • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

   Β’ Εξάμηνο

   • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
   • Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής
   • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
   • Χρηματοοικονομικές Αγορές
   • Αναλυτική των Επιχειρήσεων

   Το Γ’ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται απογευματινές ώρες και για 15 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα συνολικά.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email