Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, δημοσιεύει με την υπ΄ αριθ. 14/24-09-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τριάντα (30) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (ΦΕΚ Β 3819/09-09-2020). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.

   Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα. Δεν αποκλείονται Πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ, με προτεραιότητα από Τμήματα των οποίων το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικά ή ποσοτικών μεθόδων. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β’ φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

   1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (συνημμένο).
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο).
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφό του.
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικούς συνεργάτες Πανεπιστημίων (διδάκτορες).
   6. Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας ως εξής:
   Αγγλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge (Lower). γ) International English Language Testing System (IELTS) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP Education Australia IELTS. δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES). ε) Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστημίου Michigan. στ) London Tests of English Level 3-Upper Intermediate Communication του EDEXCEL. ζ) Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. η) Πιστοποιητικό TOEFL. θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας. 2
   7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) ή επαγγελματικά περιοδικά, σχετικά με το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει).

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα υπ΄ αριθ. 1 έως 6 υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

   Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30.
   Έναρξη μαθημάτων: 15/02/2021.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ παρέχεται με δίδακτρα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 800 ευρώ / εξάμηνο και συνολικά σε 2.400 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού του ΠΜΣ, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν) δεν υπερβαίνει το 100%, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00– 14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136 και στην ιστοσελίδα http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=7

    

  • Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Management Επιχειρήσεων σε Δυναμικό Περιβάλλον 6 ECTS
   • Διεθνές – Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον 6 ECTS
   • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά 6 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 6 ECTS
   • Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα 6 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση 7 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Έργων 6 ECTS
   • Διεθνής Χρηματοοικονομική 7 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΝΠΔΔ και Οργανισμών 5 ECTS
   • Επιστήμη των Δεδομένων στην Οικονομική 5 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Χρηματοοικονομική Διοίκηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email