Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,
   2. Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών» και
   3. Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση, η ερευνητική ενασχόληση, και η εξειδίκευση σε θέματα:

   • προχωρημένης χημικής τεχνολογίας, τεχνολογίας για τον έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσομοίωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καταλυτικών διεργασιών με εφαρμογές στο περιβάλλον και τη χημική βιομηχανία, ανάπτυξης και εφαρμογών προηγμένων ανόργανων και υβριδικών νανοϋλικών,
   • παραγωγής, ιδιοτήτων και εφαρμογών διαφόρων πολυμερών και βιοπολυμερών, μηχανισμών και κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού και συμπολυμερισμού, τεχνικών χαρακτηρισμού πολυμερικών υλικών, ανακύκλωσης πολυμερών, μεθόδων μορφοποίησης πολυμερών, σύνθεσης και ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, και δομής, ιδιοτήτων και κατεργασίας φυσικών και σύνθετων υφάνσιμων ινών και
   • χημικών, βιοχημικών και φυσικοχημικών μεταβολών των τροφίμων, οργανοληπτικής αξιολόγησης των τροφίμων, νομοθεσίας-νοθείας-συσκευασίας των τροφίμων, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης (βιο)διεργασιών, ανάπτυξης νέων προϊόντων και συστατικών με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των ποτών και των ζωοτροφών.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, και Χημείας, Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2633/τ.Β’/05-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», στις εξής Ειδικεύσεις:
   Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,
   Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών» και
   Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι είκοσι (20) και ο αριθμός αυτός, κατανεμήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:
   Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία» 8
   Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών» 7
   Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών» 5

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

   Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν εκκρεμή την πτυχιακή εργασία και μέχρι 2 επιπλέον μαθήματα (δηλαδή συνολικά 3 μαθήματα εκ των οποίων το 1 να είναι η πτυχιακή εργασία) για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση αλλά τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται στη μοριοδότηση με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020.

   Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”».

   Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
   3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
   5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
   6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
   7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):
   – Βαθμός Πτυχίου (45%)
   – Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή Εργασία (10%)
   – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες Γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
   – Δήλωση 1ης προτίμησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο
   πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α: Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

   Α’ Εξάμηνο:

   • Αρχές Χημικής Τεχνολογίας Υ 10
   • Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υ 10
   • Καταλυτικές Διεργασίες Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Τεχνολογίες Διαχωρισμών για τον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος Υ 10
   • Σχεδιασμός και Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων Υ 10
   • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές ανόργανων και υβριδικών νανοϋλικώνΥ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 90

   Ειδίκευση Β: Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Αντιδράσεις Πολυμερισμού Υ 10
   • Τάξεις Πολυμερών Βιοπολυμερή Υ 10
   • Μέθοδοι Xαρακτηρισμού Πολυμερών Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Σύνθετα και Νανοσύνθετα υλικά Υ 10
   • Τεχνολογία Πολυμερών Υ 10
   • Ίνες-Τεχνολογία Βαφικής Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ3Δ27 Υ 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 90

   Ειδίκευση Γ: Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Χημικές και Βιοχημικές Μεταβολές στα Τρόφιμα Υ 10
   • Ειδικά Θέματα Φυσικοχημείας Τροφίμων Υ 10
   • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Τροφίμων Υ  (2Θ+4Ε) 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Διεργασίες στην Παραγωγή Τροφίμων και Συστατικών τους με έμφαση στις Βιοδιεργασίες Υ 10
   • Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και συστατικών για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών Υ 10
   • Ειδικά Θέματα Ασφάλειας, Γνησιότητας και Συσκευασίας Τροφίμων Υ 4 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email