Χημική και Βιομοριακή Μηχανική (Chemical and Biomolecular Engineering)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€ / 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular Engineering», στις εξής ειδικεύσεις:

   1. «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα- Chemical and Biomolecular
    Engineering in Health and Food», και
   2. «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον- Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):
   Η Χημική Μηχανική είναι η επιστήμη η οποία εφαρμόζοντας τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασσική μηχανική, την οικονομική επιστήμη και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, παρέχει τη δυνατότητα για τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τον σχεδιασμό, τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών ή την κατασκευή και λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας, με όρους αειφορίας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

   Η Βιομοριακή Μηχανική είναι μια σχετικά νέα αναδυόμενη επιστήμη, η οποία εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της Χημικής Μηχανικής στη στοχευμένη τροποποίηση μορίων βιολογικής προέλευσης και απώτερο στόχο τη δημιουργία μοριακού επιπέδου λύσεων σε θέματα και ερωτήματα των επιστημών υγείας που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον, την παραγωγή τροφίμων και την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική.

   Με βάση τις προαναφερόμενες δύο περιγραφές το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αφορά στις βασικές αρχές της Χημικής Μηχανικής, στον εμπλουτισμό τους με εξειδικευμένες
   γνώσεις Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και στην εφαρμογή τους για την μελέτη και αντιμετώπιση βασικών επιστημονικών ερωτημάτων σχετικών με την υγεία, την τεχνολογία τροφίμων, την ενέργεια και το περιβάλλον.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την προκήρυξη 20 θέσεων, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
   Ειδίκευση 2:
   Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment 

   Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αριθμό 29296/18-07-2018 (Ιδρυτικό ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-07-2018) και τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ 2308/τ.Β’/13-6-2019) όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ΦΕΚ 3270/τ.Β’/27-8-2019. 

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο. Η έναρξη του τρίτου κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα γίνει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ συνολικού ύψους 1500 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε και 3000 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε, η οποία πρέπει να καταβληθεί με την εγγραφή του φοιτητή. 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (έντυπο Τμήματος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

   • Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου * 
   • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας 
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από ή αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
   • Τεκμηρίωση ερευνητικής ή εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχει) 
   • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2) 
   • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές 
   • Βιογραφικό σημείωμα 
   • Φωτοτυπία ταυτότητας/Διαβατηρίου 

   *Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του ΠΜΣ (ενδεικτικά Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.α.). Επιπλέον, υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, με την υποχρέωση μόλις λάβουν το δίπλωμα/πτυχίο τους, να το καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτι- ζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η επιλογή των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα γίνεται με βάση τον πίνακα μοριοδότησης.

   Η αξιολόγηση και μοριοδότηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

   Στην πρώτη φάση η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα, ως εξής:
   – Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου (η διαβάθμιση δίνεται στον Πίνακα 1) (40 μόρια)
   – Τεκμηριωμένη συναφή ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
   – Συστατικές επιστολές (10 μόρια)

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων.

   Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου (από Σ.Ε.) (30 μόρια) 

   Πίνακας 1. Διαβάθμιση βαθμού Διπλώματος/Πτυχίου:

   Η πρώτη φάση της αξιολόγησης πραγματοποιείται τον Ιούλιο.

   Όσοι συγκεντρώνουν 35 μόρια και άνω από τη μοριοδότηση της πρώτης φάσης επιλέγονται για προσω- πική συνέντευξη. Η συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης η οποία ορίζεται από την πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Με βάση τη συνολική απόλυτη βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στις δύο φάσεις αξιολόγησης, η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης επιλέγει τους νέους φοιτητές του ΠΜΣ που έχουν συγκεντρώσει του- λάχιστον 65 μόρια και συντάσσεται πίνακας επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν σε ακέραια μονάδα με τον τελευταίο επιτυχόντα ως υπεράριθμοι.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γρα- πτώς εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λει- τουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφ’ όσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη  σειρά αξιολόγησης (και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 65 μορίων) από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες μετά από έγγραφη αποδοχή έ- νταξής τους στο ΠΜΣ οφείλουν να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

   Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνα- κα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, ενώ προσφέρονται και προπαρασκευαστικά μαθήματα στα “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά” για όσους φοιτητές το χρειάζονται, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

   Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 12η Μαΐου έως και την 20η Ιουλίου 2020, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (ώρες: 12:00-13:30 μ.μ.) ή ηλεκτρονικά ([email protected]) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ισόγειο Κτιρίου Δ, Πολυτεχνικής Σχολής), 54124, Θεσσαλονίκη. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή (ισόγειο Κτιρίου Δ), ΑΠΘ Τηλ. 2310-99.6226 – Fax: 2310-99.6250, e-mail: [email protected] Ιστοσελίδα του Προγράμματος http://gradschool.cheng.auth.gr 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

   ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Υποχρεωτικό Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Applied Thermodynamics) 7
   • Υποχρεωτικό Χημική και Βιοχημική Κινητική (Chemical and Biochemical Kinetics) 7
   • Υποχρεωτικό φαινόμενα Μεταφοράς (Transport Phenomena) 7
   • Επιλογής Βασικές Αρχές Βιολογίας για Μηχανικούς (Basic Biology for Engineers) 7
   • Επιλογής Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Resources and Management) 7
   • Επιλογής Σχεδιασμός Διεργασιών και Συσκευών Διεργασιών (Process & Equipment Design) 7
   • Υποχρεωτικά Σεμινάρια Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής ΜετρήσεωνΠροηγμένη Ενόργανη Ανάλυση
   • Υποστηρικτικό (χωρίς υποχρέωση εξέτασης) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)
    Σύνολο ECTS 30

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Επιλογής Νανοϊατρική, Βιοϊατρική Μηχανική και Ροή σε Βιοϊατρικά Συστήματα (Nanomedicne, Biomedical Engineering & Biomedical Flows) 7
   • Επιλογής Φαρμακευτική Τεχνολογία και Μηχανική (Pharmaceutical Engineering & Technology) 7
   • Επιλογής Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων (Food Science & Engineering) 7
   • Επιλογής Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology/Biomolecular Kinetics & Cellular Dynamics) 7
   • Επιλογής Σχεδιασμός και Λειτουργία Βιοαντιδραστήρων (Bioreactor Design & Operation) 7
   • Επιλογής Βιοτεχνολογία (Biotechnology) 7
   • Επιλογής Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Μοριακών Συστημάτων (Modeling & Simulation of Molecular Systems) 7
   • Επιλογής Τεχνολογία Επεξεργασίας Νερού (Water Treatment Technology) 7
   • Επιλογής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation & Entrepreneurship) 7
   • Υποχρεωτικά Σεμινάρια Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής ΜετρήσεωνΠροηγμένη Ενόργανη Ανάλυση (Measurement Principles and MethodologyAdvanced Instrumental Analysis) 2
    Σύνολο 30

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Επιλογής Χημικές Διεργασίες Ενεργειακού ή Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (Chemical Processes of Energetic or Environmental Importance) 7
   • Επιλογής Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας (Alternative Energy Sources) 7
   • Επιλογής Διαχείριση Αποβλήτων (Waste Management) 7
   • Επιλογής Διασπορά Ρύπων-Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Dispersion of Pollutants and Environmental Impact Assessment) 7
   • Επιλογής Βιοτεχνολογία (Biotechnology) 7
   • Επιλογής Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Μοριακών Συστημάτων (Modeling & Simulation of Molecular Systems) 7
   • Επιλογής Τεχνολογία Επεξεργασίας Νερού (Water Treatment Technology) 7
   • Επιλογής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation & Entrepreneurship) 7
   • Υποχρεωτικά Σεμινάρια Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων-Προηγμένη Ενόργανη Ανάλυση (Measurement Principles and Methodology-Advanced Instrumental Analysis) 2
    Σύνολο 30

   ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Υποχρεωτικό: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email