Χημεία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι απόφοιτοι -κάτοχοι Μ.Δ.Ε., να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην επιστήμη της Χημείας και διεπιστημονικούς κλάδους, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού (π.χ. Πανεπιστήμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Ιδρύματα, Γενικό Χημείο του Κράτους, εργαστήριο ΟΑΚΑ, Νοσοκομεία) και του Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. Φαρμακοβιομηχανίες, εταιρίες τροφίμων, εταιρίες καλλυντικών, εταιρίες επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμών, Συνεταιρισμοί κ.λπ.). Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στους τομείς της Χημείας. Το Π.Μ.Σ. παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα: “Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα ΜΠΣ, χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας”.

   1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
   2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ)
   3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ)

   Στα Προγράμματα γίνονται δεκτοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

   Η χρονική διάρκεια του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

   Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) υποψήφιους ανά έτος, στο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ) και στο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ) σε δέκα (10) ανά έτος.

   Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. Έλληνες ή αλλοδαποί γίνονται δεκτοί προς εγγραφή ως υποψήφιοι Μ.Δ.Ε.

   Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   β) την προφορική ή/και γραπτή εξέταση,
   γ) την άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο βαθμός πτυχίου των αιτούντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

   Γίνονται δεκτές αιτήσεις και στην περίπτωση που εκκρεμούν μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός του πτυχίου τους θα είναι τουλάχιστον επτά (7).

   Η προφορική συνέντευξη (ή γραπτή εξέταση) γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

   α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου,
   β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και
   γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π.

   Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GREs στη Χημεία. Η προφορική συνέντευξη ή/ και γραπτή εξέταση πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ. Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει εισήγηση για έγκριση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) / (ΕΔΕ) και η απόφαση επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   1. ΑΙΤΗΣΗ
   2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
   3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων)
   4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχει)
   6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   7. ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ με πλήρη στοιχεία συντάξαντος, να σταλούν από τον εισηγητή υπογεγραμμένες στο email: [email protected].
   8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (εάν υπάρχουν)
   9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εάν υπάρχουν)

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 22/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ.Β.Τσώλης e – mail : [email protected] ). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία (η οποία προγραμματίζεται για το τέλος Ιουνίου), η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας http://www.chemistry.uoc.gr .

  • Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β ‘Εξαμήνου, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας (15) και πραγματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας (15) και γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Κατεύθυνση Βιολογική και Οργανική Χημεία 

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών 10
   • Θέματα Βιοχημείας 10
   • Βιοκατάλυση – Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση 10
   • Πρωτεϊνική Μηχανική 10
   • Χημεία Φυσικών Προϊόντων 10
   • Συνθετική Οργανική Χημεία 10
   • Στερεοχημεία – Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων 10
   • Εαρινό Σχολείο 10

    

   Κατεύθυνση Αναλυτική και ΠεριβαλλοντικήΧημεία

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Χημεία και Φυσική της Αέριας και της Υδάτινης Φάσης στο Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή 10
   • Αναλυτική Χημεία Περιβάλλοντος 10
   • Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία 10
   • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Διεργασιών 10
   • Ανάλυση Δεδομένων 10
   • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 10
   • Φασματοσκοπία Υπερύθρου και RAMAN 10
   • Εαρινό Σχολείο 10

    

   Κατεύθυνση Προηγμένα Υλικά –Φυσικοχημεία

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Σύγχρονη Χημεία Συμπλόκων. Σύνθεση και Εφαρμογές 10
   • Στερεά Υλικά 10
   • Υπολογιστική Μελέτη Μορίων και Νανουλικών 10
   • Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής και Συμπυκνωμένης Ύλης 10
   • Φασματοσκοπία Υπερύθρου και RAMAN 10
   • Θεωρητική Επιστήμη Υλικών 10
   • Εαρινό Σχολείο 10
   • Αρχές Χημείας
   • Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση
   • Οργανική Χημεία ΙΙ

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Κατεύθυνση Βιολογική και Οργανική Χημεία

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Φαρμακευτική Χημεία 10
   • Βιολογικά Μεμβρανικά Συστήματα 10
   • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Εργαστήριο 10
   • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR).  Θεωρία και Εφαρμογές 10
   • Οργανική Φωτοχημεία 10
   • Εαρινό Σχολείο 10

    

   Κατεύθυνση Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων Προσομοίωσης Ατμοσφαιρικών Διεργασιών 10
   • Σύγχρονη Ενόργανη Ανάλυση 10
   • Ηλεκτροχημεία 10
   • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Θεωρία και Εφαρμογές 10
   • Έλεγχος Ποιότητας Περιβαλλοντικών Παραμέτρων σε Νερά και Υγρά Απόβλητα 10
   • Συστήματα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 10
   • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 10
   • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (θεωρία και εργαστήριο) 10
   • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Εργαστήριο 10
   • Εαρινό Σχολείο 10

    

   Κατεύθυνση Προηγμένα Υλικά –Φυσικοχημεία

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Υπερμοριακή Χημεία 10
   • Βιολογική και Βιοανόργανη Χημεία 10
   • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης 10
   • Χημεία Στερεάς Κατάστασης 10
   • Από τα μόρια στα υλικά: Τεχνητή Φωτοσύνθεση 10
   • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Θεωρία και Εφαρμογές 10
   • Μοριακές Προσομοιώσεις και Η/Υ 10
   • Εργαστήρια Λέιζερ-Εφαρμογές στην Χημεία 10
   • Εαρινό Σχολείο 10
   • Φυσικοχημεία ΙΙ (Στατιστική-Μηχανική- ΘερμοδυναμικήΚινητική)
   • Οργανική Χημεία Ι
   • Χημεία Περιβάλλοντος

    

   Το πρόγραμμα σπουδών του Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις του Προγράμματος και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος ECTS

   • Εκμάθηση Προχωρημένων Εργαστηριακών Τεχνικών Έρευνας 15
   • Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργαστηριακής Εργασίας 15

   Σύνολο 30

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Συγγραφή και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   Σύνολο 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email