Χημεία Τροφίμων (MSc in Food Chemistry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα εκπαίδευση στη χημεία τροφίμων, έλεγχο ποιότητας και ασφάλεια τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων και διατροφή.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στον/στην φοιτητή/τρια μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη­νών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεκαπέντε (15) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χημεία Τροφίμων”.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα εκπαίδευση στη χημεία τροφίμων, έλεγχο ποιότητας και ασφάλεια τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων και διατροφή. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. «Χημεία Τροφίμων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των  Τμημάτων Χημείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοτα­γών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοτα­γών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
   2. Το μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   3. Την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
   4. Την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
   5. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   6. Τις τυχόν δημοσιεύσεις.
   7. Τις συστατικές επιστολές.
   8. Την προφορική συνέντευξη.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000ευρώ κατανεμημένο σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 750ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://foodchemistrylab.chem.uoa.gr/

   Αιτήσεις υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τρίτη 9 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Χημεία Τροφίμων» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά προτίμηση της αγγλικής
   10. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.
  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). [Τα μαθήματα κάθε ΠΜΣ αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (παρ. 5, αρ.33, Ν.4485/2017)]

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης εκπαίδευσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Χημεία τροφίμων

   Α’ Εξάμηνο (Μαθήματα Υποχρεωτικά)
   Ανάλυση τροφίμων (μάθημα, εργαστήρια και εργασία) (15 ECTS)
   Μικροβιολογία τροφίμων (μάθημα, εργαστήρια, εργαστηριακή εξέταση και εργασία) (15 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο (Μαθήματα Υποχρεωτικά)
   Τεχνολογία τροφίμων (10 ECTS)
   Νέες τάσεις στη χημεία τροφίμων (10 ECTS)
   Διατροφή (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο (Μαθήματα Υποχρεωτικά)
   Πρωτότυπη Βιβλιογραφική εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email