Χημεία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση Επιστημόνων Χημικών υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Επίσης, η κατάρτιση ικανών στελεχών για στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Βιομηχανίας για τη

   Δείτε την προκήρυξη:

   To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1723/17-5-18) προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο  του 2020. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

   • Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
   • Κατεύθυνση (ΙΙ): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία
   • Κατεύθυνση (ΙΙΙ): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

   Κατηγορίες πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα της «Επιστημολογία».

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 4-9-2020 στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του

   Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα:

   • Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά).
   • Αντίγραφο πτυχίου.
   • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι ΑΕΙ του
   • εξωτερικού).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
   • Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, η Επιτροπή επιλογής

   Διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.

   • Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένωνμεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος

   (Web:www.chem.uoi.gr, Email:[email protected], Τηλ.  2651007225,Fax: 2651007006)

   Επισυνάπτονται  η αίτηση και τα ενδεικτικά θέματα έρευνας που προσφέρονται.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα με συνολικό φόρτο 72 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις: α) τέσσερα (4) έως έξι (6) μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ, β) δύο (2) εργαστηριακά μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ, γ) δύο (2) μαθήματα από τις προσφερόμενες ενότητες του Π.Μ.Σ. εκτός της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής και δ) το εργαστήριο Εργαστηριακής Έρευνας. Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’). Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την Εργαστηριακή Έρευνα (12 ECTS) και γίνεται η έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (18 ECTS). To Δ’ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

   Α’ Εξάμηνο

   • Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης 6 ECTS
   • Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία 6 ECTS
   • Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων 6 ECTS
   • Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης 12 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Εφαρμογές Νανοϋλικών στην Αναλυτική Χημεία 6 ECTS
   • Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων 6 ECTS
   • Ειδικά θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 6 ECTS
   • Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος 12 ECTS,έκαστο

   Γ’ Εξάμηνο

   • Εργαστηριακή Έρευνα 12 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Κατεύθυνση (II): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία (*)

   Α’ Εξάμηνο

   • Επιφανειακά Φαινόμενα-Ετερογενής Κατάλυση-Φωτοκατάλυση 6 ECTS
   • Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών 6 ECTS
   • Υπολογιστική Χημεία- Στατιστική Μηχανική-Σχέση δομής ιδιοτήτων 6 ECTS
   • Τεχνολογία Υλικών από Πετρέλαιο και Βιομάζα 6 ECTS
   • Ιστορία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία) 6 ECTS
   • Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Υλικών ή Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και Προσομοιώσεων (Ι) 12 ECTS,έκαστο

   Β’ Εξάμηνο

   • Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά 6 ECTS
   • Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού 6 ECTS
   • Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 6 ECTS
   • Επιστημολογία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία)
   • Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και Προσομοιώσεων (II) ή Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 12 ECTS,έκαστο

   Γ’ Εξάμηνο

   • Εργαστηριακή Έρευνα 12 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Κατεύθυνση (III): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

   Α’ Εξάμηνο

   • Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία 6 ECTS
   • Βιο-οργανική και Βιο-ανόργανη Χημεία-δομή πεπτιδίων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων 6 ECTS
   • Προχωρημένη Βιοχημεία- Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας 6 ECTS
   • Βιολογικές Μεμβράνες, Βιοσηματοδότηση 6 ECTS
   • Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (Ι) ή Εργαστήριο Βιοχημείας (Ι) 12 ECTS,έκαστο

   Β’ Εξάμηνο

   • Βιοχημεία Ξενοβιοτικών ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές 6 ECTS
   • Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6 ECTS
   • Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6 ECTS
   • Εργαστήριο Βιοχημείας (II) ή Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (II) 12 ECTS,έκαστο

   Γ’ Εξάμηνο

   • Εργαστηριακή Έρευνα 12 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Χημεία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email